К. т. н. Джур О. Є., Куліш Є. Л.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Підвищення споживчої цінності продукції машинобудівних підприємств

Сучасні машинобудівні підприємства України виробляють велику кількість найменувань продукції для всього національного господарства України. Розвиток сучасного світового машинобудування відображає розвиток науково – технічного прогресу, швидке поширення знань та нових технологій, інтенсивне використання інформаційних технологій, тенденції інтеграції та глобалізації. Тому амбітні плани українського уряду та суспільства вимагають від машинобудівної галузі високу швидкість змін, перетворення інноваційного процесу у постійно діючий фактор, виділення нематеріальних активів у якості вагомої складової конкурентних переваг підприємств. Отже, розвиток машинобудівного комплексу, по суті, потрібно розг­лядати фундаментом української економіки. Нажаль, тенденції українського машино­будування, представлені в табл. 1 свідчать про негативні тенденції розвитку.

Фінансовий результат (сальдо) машинобудування в 2013 р. за даними [1] склав 60795,6 тис. грн, 65,0 % машинобудівних підприємств (від загальної кількості підприємств) отримали прибуток у розмірі 68724,8 тис. грн, а 35,0 % машинобудівних підприємств – збиток 7929,2 тис. грн. Результат не самий поганий по промисловості в Україні. Але якщо порівнювати із виробництвом хімічних речовин і хімічної продукції (фін. результат – 140547,7 тис. грн), металургійним виробництвом, виробництвом готових металевих виробів, крім машин і устатку­вання (фін. результат – 71907,7 тис. грн), постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (фін. результат – 152044,4 тис. грн), то можна побачити неефективність машинобудівних підприємств, зайнятих виробництвом засобів праці і кінцевої готової продукції у порівнянні із роботою підприємств, зайнятих переробкою сировини, створенням напівфабрикатів (включає менше технологіч­них переробок, менше величина уречевленої праці – подальше стимулювання сировинного характеру розвитку економіки). Сучасні суспільства визначають можливість функціонування тому або іншому виду бізнесу на своїй території, отже спостерігається тенденція орієнтації підприємництва на служіння суспільству, а потім вже власників та інших зацікавлених сторін. Пітер Друкер вважає, що «існує лише одне правомірне обґрунтування цілі бізнесу: створення задоволеного клієнта» [2]. Так, словник [3] визначає цінність як «позитивну або негативну зна­чимість об’єктів навколишнього світу для людини, соціальної групи, суспільства в цілому, що визначається не їх властивостями самими по собі, а їх включенням у сферу людської життєдіяльності, інтересів та потреб, соціальних відношень; критерій та способи оцінки цієї значимості, що виражені у моральних принципах та нормах, ідеалах, установках, цілях».

Таблиця 1. Індекси продукції машинобудування (%) [1]

Період

Показник

Грудень 2014 р. до листопада 2014 р.

Грудень

2014 р. до грудня

 2013 р.

2014 р. до

2013 р.

Січень – лютий 2015 р. до січня – лютого 2014 р.

Промисловість

85,4

115,4

105,3

104,9

Добувна та переробна промисловість

77,0

113,1

109,5

96,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

91,7

88,8

84,1

78,2

Сьогодні немає єдиного розуміння поняття споживчої цінності. Але багато науковців в своїх працях виділяють, що для реалізації завдання задоволення споживача потрібно починати із маркетингу (дослідження ринку про продукцію та шляхи її покращення), а потім реалізовувати це завдання у створенні елементів виробу. Саме ринок визначає цінність нового виробу і саме споживчі вимоги ви­значають «споживчу цінність» нового виробу (товару). Отже, маркетологи, шля­хом опитування досліджують найбільш важливі вимоги, які конструктори шляхом структурування функції якості трансформують у інженерні характеристики виробу (одиничні показники якості або інші важливі для споживача показники). На основі цих характеристик формується технічне завдання (ТЗ). Можлива деяка втрата первинних споживчих цінностей через переведення у цифри та проектні цінності. Проектна документація, що розробляється далі залежить від майстерності, творчого натхнення цілого колективу, від наявності та вміння володіти сучасними програмами обробки та моделювання інформації, бази даних про конкурентів. Це означає, що саме якість конструкторської документації визначає вихідну цінність нового виробу. Подальша розробка технологічної документації є головним документом для виконання та створення споживчих цінностей нового виробу. Всі операції виробничого процесу, які не додають цінності кінцевому продукту повинні бути усунені. Якщо у кінцевій продукції присутні дефекти то фактична цінність нової продукції відрізняється від споживчої цінності. У процесі експ­луатації споживач слідкує за зміною цінності нових виробів, тому імідж підпри­ємства буде залежати від різниці (споживчої) цінності, що очікується, та експлуа­таційної цінності.

Аналіз формування споживчої цінності дозволяє авторам визначити споживчу цінність продукції машинобудівного підприємства як труд, завдяки якому мате­ріаль­ну форму отримує результат розумової діяльності людей, виконаний із любов’ю та використанням спеціальних знань. Процес створення споживчої цін­ності продукції машинобудування характеризується такими ознаками: 1) вико­наний труд, що втілює матеріалізацію пізнання навколишнього середовища, Кос­мосу; 2) любов, ключовий параметр виконання всіх заходів по створенню кінце­вого продукту; 3) позитивне мислення; 4) зміна реальності (економічної, со­ціальної, екологічної та інше).

Список використаних джерел: