К. е. н. Хуторськой П. О., Бабич А. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розвиток сучасних ринкових відносин призводить до підвищення вимог спо­живачів до продукції, яку вони споживають. Основним завданням підприємства, що нерозривно пов’язане з ефективністю виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості виробів і високою якістю, є досягнення конкурентоспро­можності продукції на ринку. Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, визначені у процесі оцінювання конкурентоспроможності, дають змогу виявити та мобілізувати приховані можливості для отримання вигідних позицій на ринку. Однак, визначення можливостей підприємства у конкурентній боротьбі та досяг­нення високих результатів стає все складнішим. Це пов’язано з необхідністю постій­ного пристосування до умов, що постійно змінюються. Крім того, важливою проблемою стає кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності товару і управ­ління нею, так як це досить трудомісткий, інтегрований процес, що складається із взаємопов’язаних складових і від якого залежить конкурентоспроможність всього підприємства.

Дослідженням даної проблеми займалося багато вчених таких, як Ф. Котлер, М. Портер, Р. Фатхудінов, В. Блонська, М.Саєнко, М. Юдін, А. Загородній, С. Кли­менко та багато інших.

Конкурентоспроможність є синтезом багатьох економічних категорій. Як за­значається в науковій літературі, у широкому розумінні конкурентоспроможність – це зумовлена економічними, соціальними політичними чинниками позиція країни або товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [2].

Під конкурентоспроможністю (Competitiveness) продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників [18].

Фактор конкурентоспроможності товару – це умова, обставина, рушійна сила, під впливом якої формується і змінюється можливість товарів змагатися на ринку з товарами, що задовольняють ту ж групу потреб [29].

Класифікація факторів представлена в табл. 1.

Таблиця 1. Класифікація факторів конкурентоспроможності

Ознака класифікації

Фактори

1. Сфера дії

1.1. Макроекономічні

1.2. Мезоекономічні (галузеві)

1.3. Мікроекономічні

2. Походження

2.1. Основні (природні)

2.2. Розвинені (штучні)

3. Спеціалізація

3.1. Загальні

3.2. Спеціалізовані

4. Етапи забезпечення

4.1. Виробничі

4.2. Збутові

4.3. Сервісні

4.4. Ринкові

5. Соціально-економічна природа

5.1. Ресурси

5.2. Інфраструктура

6. Інтенсивність впливу

6.1. Малозначні

6.2. Значні

6.3. Дуже значні

7. Характер впливу

7.1. Позитивні (сприятливі)

7.2. Негативні (несприятливі)

Оцінка конкурентоспроможності продукції – це визначення її рівня, що дає відносну характеристику можливості продукції задовольняти вимоги конкретного ринку в теперішній період, відносно продукції конкурентів [27].

На сьогоднішній день найпоширенішою є наступна класифікація методів оцінки конкурентоспроможності продукції [27]:

1) в залежності від номенклатури критеріїв: прямі та непрямі;

2) в залежності від мети та стадії оцінки: методи, які застосовуються на стадії виготовлення продукції та які застосовуються на стадії реалізації продукції;

3) в залежності від форми подання даних: розрахункові, матричні, графічні, комбіновані;

4) в залежності від порівняння властивостей виробу: кваліметричний;

5) в залежності від порівняння зі зразком для визначення відносного рівня якості: диференційований, комплексний, змішаний.

Конкурентоспроможність продукції – це сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції.

Фактори конкурентоспроможності товару є умовами, обставинами, рушійною силою, під впливом якої формується і змінюється можливість товарів змагатися на ринку з товарами, що задовольняють ту ж групу потреб.

 

Список використаних джерел:

  1.    Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Ко­сової. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 384 с.
  2.    Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Орга­нізація виробництва : навч. посіб. / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с.
  3.    Степанкова А. А. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції [Електронний ре­сурс] / А. А. Степанкова. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=954
  4.    Сучасні чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції чи послуги [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу : http://uastudent.com/suchasni-chynnyky-zabezpechennja- konkurentospromozhnosti-produkcii-chy-poslugy