Д. е. н. Кіщак І. Т., к. е. н. Копитіна І. В.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна)

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

ДП НВКГ «ЗОРЯ»-»МАШПРОЕКТ»

Єдине підприємство в Україні і країнах СНД, що представляє наукомістку й ви­с­окотехнологічну галузь промисловості – корабельне газотурбобудування, є дер­жав­не підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування (ДП НВКГ) «Зоря»-»Машпроект» (м. Миколаїв). Основними напрямами його діяльності є роз­робка на основі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт високо­ефективної газотурбінної техніки, виготовлення й постачання головних і серійних виробів газотурбінного устаткування загального та спеціального призначення для суднобудування, газової промисловості й енергетики. До напрямів спеціалізації підприємства відносять морські газотурбінні установки, газотурбінні двигуни для потреб енергетики, газотурбінні установки для магістральних газопроводів.

До складу продукції комплексу входять промислова й науково-технічна про­дукція, а основними видами економічної діяльності підприємства є: виробництво двигунів і турбін (крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів); ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового при­значення; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в даних сферах.

До структури підприємства входять центр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (ЦНДДКР) та серійне виробництво. ЦНДДКР розробляє проекти газотурбінної техніки, проводить механічні, теплофізичні, віброакустичні, екологічні та інші випробування функціональних елементів нової техніки, виго­товляє дослідні й головні зразки виробів, відпрацьовує технології серійного вироб­ництва. Серійне виробництво забезпечує виготовлення, реалізацію, супроводження в гарантійний період та ремонт серійних газотурбінних двигунів, редукторів, газо­турбінних установок, турбогенераторів.

На світовому ринку продукції такого призначення та асортименту ДП НВКГ «Зоря»-»Машпроект» займає одне з провідних місць. Основними замовниками та конкурентами підприємства у різних сферах є:

  1. - на ринку продукції для газоперекачувальних станцій: замовники – ВАТ РАО «Газпром» (Росія), компанія «МАПНА» (Іран), конкуренти – «Siemens» (Німеччина), «Rolls-Royce» (Великобританія), «General Electric» (США), авіаре­монтні підприємства Російської Федерації;
  2. - на ринку морської продукції: замовники – ВАТ «Середньоневський судно­будівний завод» (Росія), ВАТ «Вимпел» (Росія), ВАТ «ПСЗ Янтар» (Росія), Мініс­терство оборони Індії, конкуренти – «Siemens» (Німеччина), «Rolls-Royce» (Вели­ко­британія), «General Electric» (США);
  3. - на ринку продукції для енергетики: замовники – компанія «МАПНА» (Іран), компанія «Doosan» (Корея), компанія «Orenda Aerospace» (Канада), конку­ренти «General Electric» (США), «Solar» (США), «Alstom» (Франція), «Siemens» (Німеччина).

У 2014 році підприємством вироблено 69 газотурбінних двигуни (у тому числі для потреб суднобудування – 16 од., газової промисловості – 38 од., енер­гетики – 15 од.); відремонтовано 14 двигунів (у тому числі для газової промис­ловості – 13 од., енергетики – 1 од.) та виготовлено матеріальні частини до дви­гунів на суму 547,0 млн грн.

Підтверджуючи статус конкурентоспроможного підприємства на світовому ринку, останнім укладено контракт з індійським замовником на поставку силових газотурбінних установок з мікропроцесорною системою управління для суден, які будуть побудовані в Мумбаї. За період 2016-2019 років зазначеними установками буде обладнано чотири кораблі.

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» є одним з основних постачальників газотур­бінних двигунів для газотранспортної системи України (ГТС). Продукція під­приємства конкурує як за технічними характеристиками, так і за надійністю та ефективністю. Підприємство й на 2015 рік підтверджує готовність брати участь у модернізації ГТС України, що неодноразово підтверджувалось на місцевому та державному рівнях.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, освоєння нових ринків збуту про­дукції та утримання позиції її конкурентоспроможності в найближчій перспективі потребує впровадження підприємством низки заходів, зокрема:

  1. -  вдосконалення маркетингової й технічної політики з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції, розширення наявних і освоєння нових ринків збуту (освоєння виробництва нового газотурбінного двигуна та проведення ви­пробувань з його освоєння; створення нових двопаливних малоемісійних камер зго­рання та виконання комплексу робіт із забезпечення енергоносіями випробу­вання);
  2. -  підвищення надійності та ресурсу серійних виробів (та виробів, що зна­ходяться на стадії дослідно-промислової експлуатації) та виключення з вироб­ництва нестабільних та енергоємних технологічних процесів;
  3. -  реалізації інвестиційної програми з оновлення та модернізації основних фондів з метою освоєння нових технологій, підвищення продуктивності праці та нормування обсягів виробництва.

Конкурентоспроможність ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на світовому ринку є достатньо стабільною, а своєчасне реагування підприємством на виклики, як нормативного так і організаційного характеру, дають можливість здійснювати сталу економіко-виробничу діяльність та утримувати позиції лідера з виробництва науковомісткої та високотехнологічної продукції.

 

Список використаних джерел: