Кочевський О. Г., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЯК ЗАСОБУ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Одним з провідних факторів, що сприяє успішному входженню підприємства в ринкове середовище за умов перебудови відносин у сфері власності, трансфор­мації економічних та виробничих процесів, ускладнення взаємодій у ринковому середовищі, має стати застосування його керівництвом сучасних методик марке­тингових досліджень при управлінні підприємством. Тому використанням марке­тин­гових досліджень керівництвом підприємства повинно стати головною умовою підвищення ефективності конкурентоспроможності підприємств в ринкових умо­вах господарювання [1].

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна характеристика під­приємства, можливість, що характеризує його, у будь-який момент часу забезпечу­вати свої конкурентні переваги і прибутковість, а також адаптуватися до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються. Конкурентоспроможність під­приємства певною мірою забезпечується конкурентоспроможністю продукції, яку випускає це підприємство [5].

Маркетинг у цілому постає досить складним економічним явищем, і його слід розглядати як систему, тобто не як перелік окремих елементів, а з позицій дослі­дження зв’язків між ними.

Є основні групи напрямків удосконалення маркетингової діяльності підпри­ємств: розробка нової маркетингової стратегії, створення ефективнішої рекламної кампанії (зміна засобів поширення реклами і/або зміст рекламних оголошень), правильний вибір цільової аудиторії, удосконалення конкретних маркетингових бізнес-процесів, впровадження маркетингових інновацій, глибше дослідження спо­жив­чого тренду, фокусування на максимальному задоволенні потреб споживачів, оптимізація комунікаційного процесу із споживачем.

Розглянувши ці напрями окремо, стає зрозуміло, що всі вони використо­вуються на практиці та є дієвими. Для того, що б обрати найбільш відповідний метод для підприємства відділ маркетингу має враховувати наступне: цільовий споживач; рівень попиту на продукт, що реалізується; кількість та сила гравців на ринку, де здійснюється господарська діяльність; власне положення на ринку; специфіка продукту; місце розташування підприємства, точок збуту; виробничі потужності підприємства; фінансові можливості підприємства; специфіка галузі; регіон, у якому здійснюється господарська діяльність, зовнішньоекономічний клімат; законодавчі бар’єри та багато інших [4].

Організаційними заходами, спрямованими на підвищення конкурентоспро­можності підприємства, можуть бути забезпечення техніко-економічних і якісних показників, які створюють пріоритетність продукції підприємства на ринку; зміна якості виробу і його техніко-економічних параметрів з метою більш повного врахування вимог споживача; виявлення і забезпечення переваг продукту в порів­нянні з замінниками; виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, які випуска­ються конкурентами і використання цих результатів; визначення можливих моди­фікацій продукту шляхом підвищення якісних характеристик; виявлення і вико­ристання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції; перебування і використання можливих пріоритетних сфер застосування продукції, особливо інноваційної; диференціація продукції [3].

Дослідження показують, що забезпечення конкурентоспроможності підпри­ємств має відбуватись за рахунок функціонування ефективного маркетингового механізму управління нею. Для чіткого виокремлення впливу маркетингових чин­ників на конкурентоспроможність підприємства варто побудувати ієрархічну мо­дель конкурентоспроможності, яка складається із чотирьох основних компонентів, що виявляється у його здатності функціонувати на ринку у довгостроковій перс­пективі, успішно адаптуватись до зміни умов і чинників зовнішнього середовища, підтримувати існуючі та формувати нові конкурентні переваги (рис. 1) [3].

image 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна модель конкурентоспроможності підприємства та вплив на неї маркетингових чинників [3]

Проблема підвищення конкурентоспроможності продукції (послуги) існує там, де є суперництво між продавцями і покупцями. І чим гостріша буде конку­ренція, тим більш актуальним для кожного виробника буде завдання досягнення високої конкурентоспроможності своїх товарів і послуг, як необхідна умова виживання на ринку.

Підтримуючи думку автора, О. А. Гнатенко [2], вважаємо необхідними і дос­тат­німи три таких положення вдосконалення маркетингової діяльності для покра­шення конкурентоспроможності підприємства:

1) найважливішу інформацію для ухвалення рішень в області ринкової діяль­ності компанія черпає з навколишнього (зовнішньою) середовища. Завдання «ви­жи­вання» організації в умовах насиченого ринку, оптимального досягнення ним поставлених цілей може бути реалізована лише завдяки забезпеченню постійної динамічної рівноваги, максимальній узгодженості із зовнішнім середовищем. Саме постійно змінне навколишнє середовище є джерелом і реальною опорою його стра­тегічних рішень і повсякденних дій.

2) кількісна міра дій компанії в області маркетингу визначається досліджен­нями ринку. Ні минулий досвід, ні інтуїція, ні навіть логіка здорового глузду не зможуть замінити знань, що набувають в результаті безпосереднього вивчення постійно змінної ситуації в зовнішньому середовищі підприємства. Дослідження ринку дозволяють підприємству уникнути вад в ухваленні рішень, понизити ризик в боротьбі з конкурентами, збільшити передбачуваність результатів діяльності в най­ближчій та віддаленій перспективах.

3) не слід пасивно йти за ринком, треба активно впливати на потреби, фор­муючи ринок. Необхідність активної дії на ринок диктується присутністю на ньому конкуруючої страхової послуги, а також загальною тенденцією скорочення життєвого циклу страхової послуги, що є наслідком прискореного розпо­всюджен­ня технологічного прогресу. Підприємства-конкуренти вимушені постійно праг­нути до інноваційного прориву, що забезпечує довготривалі конкурентні переваги.

Оновлюючи асортимент, вносячи елементи новизни до самого нематеріаль­ного товару, його властивостей, сфер застосування, прийомів диференціації і пози­ціо­нування, форм реалізації, обґрунтування переваг ціни, змісту маркетингових комунікацій, підприємство прагне активно впливати на клієнтів, посередників і одночасно ефективно протидіяти конкурентам.

Отже, в сучасних умовах господарювання саме маркетингова діяльність дозволить підприємствам ефективно визначити цілі свого розвитку, стратегію і тактику поведінки, виробити цільовий метод впливу на потенційних споживачів і конкурентів, що діють на ринку. Роль і значення маркетингу в підвищенні конку­рентоспроможності полягає в орієнтації всієї діяльності підприємства, його персо­налу і процесів управління на кінцеві результати: якість, результативність, ефек­тив­ність, конкурентоспроможність, базуючись на дослідженнях і формуванні його засобами організаційно-економічних умов здійснення відтворювальних процесів, забезпечуючи їх безперервність, зниження витрат і рівень ефективності, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність компаній України.

Список використаних джерел:

1. Біловол Р. І. Маркетингові дослідження – необхідна умова підвищення конкуренто­спроможності підприємства [Електронний ресурс]/ Р. І. Біловол. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/91.pdf

2. Гнатенко О. А. Значення маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності страхових послуг страхових компаній України [Електронний ресурс] / О. А. Гнатенко. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8652/1/znachmark.pdf

3. Гребньов Г. М. Маркетингові чинники впливу та механізм управління конкурентоспро­мож­ністю (на прикладі виробників будівельних матеріалів) [Електрон­ний ресурс]/ Г. М. Гребньов. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/files/files/63_kpi_2013.doc

4. Калюта А. В. Аналіз маркетингового середовища і вдосконалення маркетингової діяль­ності підприємства / А. В. Калюта// Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспро­можністю». – ДУЕП, 2014. – С. 136.

5. Мороз О. В. Маркетингові методи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних під­приємств в період світової фінансової кризи / О. В. Мороз, В. С. Кузнєцов // III Меж­дунар. науч.-практ. конф. «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты». – 2011.