Козиненко В. В., к. е. н. Кучеренко С. К.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

ПАТ «МОТОР-СІЧ»

Прибуток підприємства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності. Їх нестача спричиняє виник­нення боргів, що у кінцевому підсумку може призвести до фінансової кризи та банкрутства.

ПАТ «Мотор-Січ» – підприємство, що здійснює ремонт і технічне обслуго­вування насосів, компресорів та гідравлічних систем.

Для детального аналізу процесу формування прибутку на ПАТ «Мотор-Січ» проаналізуємо динаміку і структури фінансових результатів.

Динаміка фінансових результатів ПАТ «Мотор-Січ» є нестабільною. У 2012 р. відбулися на відмінну від 2011 р. відбулися негативні зміни у фінансових резуль­татах підприємства. Підприємство в цей рік було збитковим. Причиною таких змін було різке зростання інших операційних витрат, які в порівнянні з 2011 р. зросли на 88,0%, до них відносять:

Значно скоротилися витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції, витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції, на рекламу, доставку продукції споживачам, зменшилися на 54,3%.

Якщо ж проаналізувати в цілому період з 2011 по 2013 роки, то на підприєм­стві відбулися позитивні зміни як в структурі, так і в абсолютних значеннях фінансових результатів.

Також було розраховано рентабельність ПАТ «Мотор-Січ». На їх основі можна зробити ряд висновків про ефективність діяльності підприємства:

Розглянемо куди направляються кошти під час розподілу чистого прибутку. За 2011-2013 рр. підприємство не виплачувало дивідендів і не здійснювали від­раху­вання в резервний фонд. Таким чином, нерозподілений прибуток товариства в 2013 р. становив 49755 тис. грн, але за аналізований період він зменшився на 3936 тис. грн. Це свідчить про те, що фінансова стійкість підприємство дещо похит­нулася, але воно має достатньо джерел для подальшого розвитку. Дані кошти підприємство використовує для розширення виробництва та оновлення технологій.

Провівши аналіз формування і використання прибутку ПАТ «Мотор-Січ», було з’ясовано, що чистий прибуток підприємства формується переважно за раху­нок прибутку від звичайної діяльності, де більша його частина припадає на при­буток від операційної діяльності, зокрема від здійснення основної діяльності підприємства (реалізація товарів, робіт, послуг).

Оскільки на прибуток від реалізації (товарів, робіт, послуг) безпосередньо впливає два основні показники: обсягу реалізації продукції та її собівартості, тому нами також було здійснено розрахунок кінцевих результатів діяльності підпри­ємства за допомогою методу «Витрати – Обсяг – Прибуток».

На основі проведеного аналізу «Витрати – Обсяг – Прибуток» зробили висно­вок, що для покращення діяльності підприємства необхідно здійснити вибір такого поєднання змінних витрат, постійних витрат та обсягу реалізації, яке б забезпе­чу­вало одержання максимального прибутку. Максимальний темп приросту чистого доходу від реалізації продукції за аналізований період становить 28%, а мінімаль­ний 5%. Розмах варіації коливається в межах 23%. У зв’язку з нестабільністю економічної ситуації в країні не можливо в 2013 р. спрогнозувати приріст чистого доходу в такому розмірі.

Для покращення діяльності ПАТ «Мотор-Січ» ми здійснили аналіз чутливості прибутку, було здійснено вибір поєднання змінних витрат, постійних витрат та обсягу реалізації, що забезпечило одержання максимального прибутку.

Прибуток, який підприємство отримало в результаті своєї господарської діяль­ності направляється на розширення виробництва та оновлення технологій, на соціальні потреби, на матеріальне заохочення. Але в той же час підприємству слід звернути увагу на зменшення витрат на виробництво, на ефективне використання власних коштів, на покращення ділової активності.

Отже, проаналізувавши фінансово-економічний стан підприємства, ми дійш­ли висновку, що керівництву ПАТ «Мотор-Січ» слід звернути увагу на резерви збільшення прибутку за рахунок зростання обсягу продаж з одночасним знижен­ням собівартості виробництва.

 

Список використаних джерел:

1.  Кругла Н. М. Особливості визначення та обґрунтування оцінки економічних резуль­татів діяльності підприємства / Н. М. Кругла // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 104–100.

2.  Андрєєва Г. І. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263 с.

3.  Лобанів О. А. Формування концептуальних засад щодо стратегічного управління при­бутком підприємства / О. А. Лобанів // Економіка підприємства та управління вироб­ництвом. – 2008. – №5. – С. 89–93.