К. е. н. Мацеєва Н. В., Яковенко Ю. В.

Криворізький національний університет (Україна)

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день важко уявити собі сучасне підприємство, яке б не ко­рис­тувалося послугами професійного аудиту, що обумовлено інтенсивним розвит­ком ринкових відносин в Україні. Особливо актуальним це стало на нинішньому етапі, коли Україна впевнено заявила про намір стати повноцінним членом ЄС.

Аудиторські організації України сьогодні вже достатньою мірою зміцнили свої позиції на ринку. Однак, для підвищення конкурентоспроможності вітчиз­няного аудиту належить вирішити ще чимало задач. Так, в Україні відчувається недостатня кількість аудиторських фірм та якість надаваних ними послуг, спосте­рігається доволі висока їх вартість, відсутні необхідні регламентуючі положення про порядок проведення аудиту, існує брак якісних показників оцінки аудитор­ських послуг та ін.

Однією з проблем є також неврегульованість питань фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.

 Разом з тим, ринок аудиту в Україні є динамічною системою, а тому потребує постійного дослідження та аналізу. Саме тому, актуальним є використання досвіду провідних світових аудиторських компаній для підвищення конкурентоспро­можності аудиторських фірм України.

Проблемам розвитку ринку аудиторських послуг як в Україні, так і в світі присвячено ряд праць вітчизняних вчених-економістів. Зокрема, дослідження В. М. Вакарова, Г. М. Давидова, А. О. Касич, О. Приятельчук присвячені питанням розвитку та організації аудиту, аналізу обсягів наданих аудиторських послуг [2]. Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до обґрунтування шляхів удосконалення аудиторських послуг внесли такі вчені-економісти, як: М.Т. Білуха, А. Білоусов, В.Г. Гетьман та ін.

Дослідження принципів міжнародної системи аудиту, його методології, теорії й практики знайшли відображення в працях Р. Адамса, Х. Андерсона, А. Аренса, М. Беніса, А. Брюне, І. Гариссона, М. Готліба, Р. Доджа та ін.

Метою даного дослідження є обґрунтування шляхів підвищення конкуренто­спроможності послуг аудиторських компаній України в умовах постійного роз­витку ринку та удосконалення методичних підходів з урахуванням досвіду провід­них міжнародних аудиторських фірм.

В Україні нараховується 1299 аудиторських компаній. Але це не покриває існуючого дефіциту. При цьому їх регіональний розподіл є непропорційним – на Київ та Київську область припадає понад 40 % всієї кількості, що створює до­дат­кову проблему для розвитку ринку аудиторських послуг. В окремих областях налічується менше 1 % зареєстрованих аудиторів – це Волинська, Чернівецька, Хмель­ницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Кіровоградська області. Регіо­нами, які стабільно зростають за обсягами наданих аудиторських послуг є Дніпро­петровська, Харківська та Одеська області [4].

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо широкий спектр послуг. Тому окреслення асортименту аудиторських послуг – це одна з най­важливіших сучасних проблем теорії аудиту [1].

Більшість аудиторських компаній України орієнтовані на надання стандарт­ного пакету послуг, таких як аудиторські послуги, бухгалтерський облік, юридичні послуги, податковий консалтинг та консалтинг.

 У загальній кількості послуг найбільша частка припадає на податковий консалтинг -41,5 % ( з яких більше половини припадає на консультування з питань оподаткування), на обов’язковий аудит фінансової звітності, відповідно – 30,5%, на бухгалтерський облік – 19,1%) [3].

Світові компанії-лідери по наданню аудиторських послуг керуються різними критеріями. Деякі аудиторські фірми орієнтуються на скорочення обсягів консал­тингових послуг, або виділення з їх складу окремих організаційних суб’єктів, що надають лише консалтингові послуги.

Інші намагаються досягти універсальності обслуговування за рахунок роз­ширення асортименту.

Наприклад, компанія AGN International надає такі послуги, як аудиторські послуги; інші послуги (арбітражні послуги, IFRS переклад; правові, міграційні послу­ги; купівлі-продажу); бухгалтерія; системи управління бізнесом; оцінка бізне­су; CORPORATE FIANCE; корпоративна реструктуризація; ІТ-бізнес; опо­даткування.

Компанія BDO, крім вище зазначених, надає додаткові послуги: навчання персоналу згідно вимог МСФЗ, моніторинг готовності компанії до переходу на стандарти МСФЗ, галузеві послуги, ризик-менеджмент, маркетингові послуги.

Компанія Geneva Group International відрізняється тим, що надає ще послуги сімейного офісу, а також створення та адміністрування трастів та фінансове плану­вання.

Компанія Baker Tilly володіє великим пакетом послуг: аудит фінансової звітності; проектування щодо злиття і поглинання, консолідації і трансформації фінансової звітності в міжнародні та американські стандарти обліку.

Цікавим і дуже актуальним для України і Криворізького регіону є між­народ­ний досвід проведення екологічного аудиту.

Яку стратегію обере аудиторська фірма, які шляхи залучення нових клієнтів будуть використані – залежить, насамперед, від ресурсних можливостей та сег­ментної спеціалізації. Багато фірм для просування застосовують пряму поштову розсилку пропозицій, Internet-рекламу, інформування потенційних клієнтів через спеціалізовані джерела і ін.

Вважаємо, що основними напрямками підвищення конкурентоспроможності національних аудиторських компаній є:

 Проведений аналіз стану ринку аудиторських послуг в Україні свідчить про те, що для підвищення конкурентоспроможності українських аудиторських ком­паній необхідно враховувати світові тенденції, набутий зарубіжний досвід та сучасні технології обслуговування споживачів.

Компанії, що намагаються витримати конкурентну боротьбу, крокувати в ногу з часом і відповідати вимогам не тільки національних, а й міжнародних стан­дартів, повинні враховувати сучасні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг, можливі зміни в структурі попиту, формувати асортимент аудиторських послуг відповідно до власних можливостей і ресурсів, запобігаючи можливим ризикам і загрозам конкурентного середовища.

Список використаних джерел: