Міхедько Н. В., к. психол. н. Крупський О.П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

На нинішньому етапі економічного розвитку проблема конкурентоспромож­ності займає головне місце. Тому стратегічним напрямком діяльності підприємств стає створення конкурентних переваг.

Серед факторів економічного зростання та конкурентоспроможності підпри­ємств можна виділити інформацію. Саме інформаційним ресурсам відводиться особливе місце в умовах ринкової економіки. Поняття інформації в економіці тлумачать як відомості про економічні явища та процеси, відчужені від їх авторів та перетворені у повідомлення, які можна відтворювати шляхом передачі усним, письмовим чи іншим способом [1, c. 8].

В економічній теорії інформаційний фактор виділяють як фактор вироб­ництва. В цій якості інформація вкрай потрібна в сучасних умовах функціонування економіки, адже вона скорочує вплив чинника «невизначеність», допомагає роз­витку підприємницьких здібностей та підвищує ефективність виробничого про­цесу. Від її точності, якості та своєчасності отримання залежить доцільність рішень, котрі приймаються на різних рівнях підприємства.

Саме інформацію виокремлюють як одну з головних складових інформа­ційного суспільства, адже вона, відображаючи реальну дійсність, інтегрується в усі напрямки діяльності держави, суспільства, громадянина. З появою нових інфор­маційних технологій, основою яких є впровадження засобів обчислювальної тех­ніки, зв’язку, систем телекомунікації, інформація стає постійним і необхідним атрибу­том забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських орга­нізацій та громадян [2, c.170].

Переваги отримує той, хто якісніше, краще, оперативніше та дешевше ви­робляє і продає. Це можна вважати універсальним законом ринку. Основним в цих умовах виступає правило: хто володіє інформацією, той володіє світом.

Для того щоб повною мірою використовувати інформацію необхідно звертати увагу на її особливості. А саме:

  1. -   вона не зникає в процесі споживання, а може лише морально зістаритись (тому оперативність є важливою вимогою до інформації);
  2. -   інформаційні продукти можуть бути використані величезною кількістю підприємств (на відміну від матеріальних благ, які є обмеженими).

Якщо враховувати всі ці властивості при використанні інформації, підпри­ємства можуть досягти значного економічного зростання та підвищити свою конкурентоспроможність. Таким чином, в сучасному суспільстві інформація – це фактор виробництва, а рівень інформаційних технологій визначає економічний потенціал підприємства. Тому для покращення своїх конкурентних позицій підприємствам потрібно своєчасно отримувати та правильно використовувати інформацію.

Список використаних джерел: