Міхеєва К. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Проблема визначення конкурентоспроможності та факторів, які на неї впли­вають дуже важлива для певних сегментів ринку, а також у цілому для резуль­тативної діяльності підприємств. Одним із головних етапів на шляху до управління формуванням конкурентоспроможністю підприємства є визначення основних факторів, що на неї впливають.

Конкурентоспроможність підприємства розглядали у своїх працях такі зару­біжні та вітчизняні економісти, як А. Градов, М. Портер Р. Фатхутдінов та багато інших. Але з розвитком суспільства дане питання потребує подальшого до­слідження та розроблення нових підходів до його розуміння.

Нам імпонує думка Р. Фатхутдінова, які пропонують дефініцію конкуренто­спроможності підприємства як потенційної або реалізованої здатності економіч­ного суб’єкта до ефективного довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому середовищі і ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства, визначає здатність його витримувати конкуренцію на певному ринку та відображає його позицію відносно конкурентів.

Підприємство може успішно існувати і вдосконалюватися, якщо вона володіє конкретними конкурентними перевагами, котрі формують передумови для ефек­тив­ної діяльності підприємства. Наявні конкурентні переваги фактично демонст­рують реалізовані можливості підприємства. Резерви підприємства визначаються його потенціалом, який під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також законів функціонування ринку втілюється у конкурентних перевагах підприємства.

На ефективність роботи підприємства та на його конкурентну спроможність впливає велика кількість факторів. Усі ці фактори, можна умовно поділити на внутрішні та зовнішні.

Дані фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємств зможуть трансформуватися у конкурентну їх перевагу тільки в тому випадку, коли будуть здійснювати позитивний, стимулюючий вплив на функціонування під­приємства.

Рівень конкурентоспроможності підприємства характеризує інвестиційну при­вабливість і дає можливість залучати іноземні інвестиції, а також створює передумови для розвитку окремих підприємств та науково-технічний прогрес. Чим вищий рівень конкурентоспроможності підприємства, тим більше можливостей воно має для розвитку як в середині країни, так і для виходу на зовнішній ринок.

Таблиця 1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

Класифікаційна ознака

Види факторів

За джерелами виникнення

- внутрішні (виникнення та потужність прояву внутрішніх факторів залежить від функціонування підприємств, системи загального менеджменту тощо);

- зовнішні (виникнення та потужність прояву зовнішніх фак­торів не залежить від діяльності підприємств і визна­чається ситуацією у зовнішньому середовищі)

За характером спеціа­лізації

- загальні (впливають на всі компоненти конкурентного сере­довища);

- специфічні (впливають на компоненти конкурентного сере­довища, що функціонують в рамках, наприклад, певного регіону, галузі);

- індивідуальні (впливають тільки на зміни окремої складової конкурентного середовища)

Залежно від сфери по­ходження

- економічні;

- політичні;

- наукові;

-техніко-технологічні;

- соціально-демографічні;

- географічні;

- управлінські;

- екологічні

Залежно від ступеню ко­рис­ності

- стимулюючі (чинники, що сприяють підсиленню конку­рентних позицій і стимулюють зростання конкурентоспромож­ності підприємства);

- дестимулюючі (чинники, що здійснюють негативний вплив на конкурентні позиції підприємства і стримують процес зрос­тання його конкурентоспроможності)

Залежно від рівня взаємо­обумовленості

- природні фактори – це природні ресурси, географічне положення;

- похідні – це техніка, технологія, економічна середа та ін

За ступенем потенційного контролюючого впливу з бо­ку держави і підприємс­тва

- неконтрольовані державою;

- контрольовані державою, неконтрольовані підприємством;

- контрольовані підприємством

За тривалістю дії

- тимчасові;

- постійні

Конкурентоспроможність підприємства визначається наявністю в ньому економічних, технічно-технологічних та організаційних умов для виробництва і збуту продукції високого ґатунку, що задовольняє конкретних споживачів.

Отже, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність підприємства визначають низка факторів, найбільш вживаними з яких є внутрішні та зовнішні. Визначальним в управлінні конкурентоспроможністю є те, що підприємства можуть успішно розвиватися, якщо вони володіють реальними конкурентними перевагами, котрі створюють передумови для ефективної їх діяльності.

Список використаних джерел:

1.  Нижник І. В. Забезпечення конкурентних переваг: ризики і втрати в їх реалізації на регіональному ринку / І. В. Нижник // Вчені записки Кримського інженерно-педа­го­гічного університету. Економічні науки. – Сімферополь : НВЦ КІПУ, 2008. – Вип. 12. – С. 156–160.

2. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: эконо­мика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.