Окулова А. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Цінова політика на товарних ринках є одним з найбільш важливих факторів, що визначають ефективність функціонування підприємства. Ціна визначає обсяги продажів, попит на продукцію, конкурентоспроможність продукції і самого під­приємства, виступаючи при цьому одним із найважливіших факторів конкурентної боротьби.

Підприємство, яке встановлює ціну на свій продукт, повинно мати чітке уяв­лення про ситуації на ринку, про власні можливості і вплив ціни на прибуток. Вибір ціни без урахування кон'юнктури ринку, зовнішньої і внутрішньої ситуації, може виявитися невірним і привести до отриманню низького прибутку. Це ста­неться, якщо має місце невеликий обсяг продажів при завищених цінах, або вна­слідок низької питомої прибутку при занижених цінах.

В умовах ринкової економіки на ціну впливає багато чинників. У цілому їх можна поділити на дві великі групи:

- внутрішні, які залежать від самого підприємства. До них належать, у першу чергу, економічний потенціал підприємства, наявність матеріальних ресурсів, капі­талу, рівень кваліфікації робітників, організація виробничого процесу, можливості підприємства швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку тощо. Окремо по­трібно визначити якість роботи маркетингової служби підприємства, особливо відділу ціноутворення, розподіл повноважень між робітниками та ін.

- зовнішні, які не залежать від підприємства і які потрібно враховувати при плануванні стратегії своєї діяльності. У своїй діяльності підприємство повинно пристосовуватись до дії цих чинників, аналіз та розгляд яких має велике значення.

До зовнішніх чинників належать: попит споживачів, пропозиція виробників, доходи населення, особливості поведінки споживачів, вплив держави на політику ціноутворення, цінова реклама, фінансова система, грошовий обіг, кредитно-гро­шова система, учасники каналів збуту товарів, конкуренція, збільшення витрат за незалежними від підприємства причинами, інфляція та ін. [2].

Дуже важливо підходити до формування цінової політики як до однієї з основних складових загальної стратегії підприємства.

В умовах ринкової економіки домінуючим завданням стратегії ціноутворення є отримання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова стратегія повинна забезпечити довгострокове задоволення потреб споживачів шляхом оптимального поєднання внутрішньої стратегії розвитку підприємства та параметрів зовнішнього середовища в рамках маркетингової політики підприєм­ства та довгострокової маркетингової стратегії.

Підприємство має вирішити, яких цілей воно прагне досягти. В загальному вигляді можна виокремити три групи цілей, які сфокусовані: на прибутках, на обсягах продажів, на конку­ренції. [1]

Цілі, орієнтовані на прибуток:

 1. -  короткострокова максимізація прибутку;
 2. -  досягнення цільового прибутку;
 3. -  максимізація рентабельності власного капіталу фірми;
 4. -  досягнення цільової рентабельності власного капіталу фірми;
 5. -  максимізація рентабельності всіх активів фірми.

Цілі, орієнтовані на збут:

 1. -  максимізація рентабельності продажів (виторгу, збуту);
 2. -  досягнення цільової рентабельності продажів (виторгу, збуту);
 3. -  досягнення найвищих темпів зростання;
 4. -  збільшення частки ринку.

Цілі, орієнтовані на конкуренцію:

 1. -  забезпечення виживання фірми;
 2. -  лідерство в ціноутворенні;
 3. -  наслідування лідера;
 4. -  лідерство за якістю;
 5. -  стабілізування цін, прибутковості і ринкової позиції. [3]

Можна виділити загальний алгоритм методики розрахунку ціни та подати у такій послідовності дій: визначення цілей та завдань ціноутворення, визначення попиту, оцінка витрат на виробництво та реалізацію продукції, аналіз цін і витрат конкурентів, вибір методу ціноутворення, безпосередній розрахунок ціни. [4]

Таким чином, можна відзначити, що цінова політика – важливий елемент загальної стратегії підприємства будь-якої форми власності. Вона впливає на ре­зуль­тати його діяльності: його рентабельність, життєздатність, довготривале успішне функціонування на ринку і фінансову стабільність. У довгостроковому періоді від цінової політики залежить вся діяльність підприємства. Вона багато­гранна, і включає в себе безліч аспектів, тому повинна розглядатися в комплексі всієї діяльності фірми. Будь-яка модель цінової політики, щоб залишатися ак­туаль­ною і результативною, повинна змінюватися в разі удосконалення чи виго­тов­лення нової продукції (послуги), зміни кон'юнктури ринку, зміни конкурентного сере­довища та змін, які відбуваються на підприємстві. Підвищенню ефективності цінової політики на підприємствах сприятиме використання конкретних послідов­них та науково-обґрунтованих інструментів цінового управління і кожне підприєм­ство має їх дотримуватися, щоб ефективно функціонувати і розвиватися.

Список використаних джерел: