Роєва Т. О., к. е. н. Лизньова А. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

 ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА

ДЛЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відомо, що метою діяльності підприємства у сучасній економіці є отримання прибутку. Саме за цієї умови фірма може стабільно існувати і забезпечувати собі основу для росту. Проблема прибутковості підприємства є ключовим моментом в аналізі його діяльності. Дуже важливим аспектом даного питання є концепція без­збитковості діяльності підприємства, як першого кроку до отримання бухгалтер­ського, а надалі і економічного прибутку. Тож, актуальність роботи полягає у ви­значенні оптимального обсягу виробництва продукції, пошуку шляхів підвищення його економічної ефективності.

На фінансові результати підприємства найбільш значною мірою впливають управлінські рішення, що стосуються цін, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції. Простим і досить точним способом визначення взаємозв'язку і взаємозалежності між цими категоріями є встановлення точки беззбитковості – визначення моменту, починаючи з якого доходи підприємства повністю покри­вають його витрати.

Беззбитковість – це режим господарської діяльності комерційних організацій, при якому доходи, отримані від підприємницької діяльності, перевершують витрати, пов'язані з нею, чи рівні їм. [2] В тому разі, якщо витрати перевищують дохід, підприємство є збитковим.

Причини збитковості можуть зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносяться: застосування регульованих цін, збільшення норм відрахувань у позабюджетні фонди, зміну ринкової кон'юнктури, інфляція. До внутрішніх можна віднести: виробництво продукції без урахування ринкового попиту, великі матеріальні витрати, необґрунтовано високу заробітну плату і відсоток за кредит, низький рівень фінансового менеджменту. [1] Більш небезпечними для підприємств вироб­ничої сфери, які здійснюють свою діяльність протягом більш менш тривалого часу, є зовнішні умови впливу на рівень прибутковості, в нинішніх умовах госпо­дарювання. Усунення зовнішніх та внутрішніх причин сприяє поліпшенню фінан­сово-господарської діяльності та отриманню прибутку.

З метою контролю за формуванням прибутку та для запобігання збитків здійснюється аналіз беззбитковості. Аналіз беззбитковості дозволяє визначити:

  1. -  необхідний обсяг продажів, що забезпечує покриття витрат і отримання необ­хідного прибутку;
  2. -  залежність прибутку підприємства від зміни торговельної ціни, змінних і постійних витрат;
  3. -  значення кожного продукту в частці покриття загальних витрат.

До переваг цього методу слід віднести:

  1. -  простоту використання;
  2. -  наочність при плануванні прибутку;
  3. -  ілюстративність при демонстрації впливу операційних змін на прибутковість підприємства;
  4. -  допомогу у визначенні оптимального співвідношення постійних і змінних витрат.

Продукція, що випускається підприємством має відповідати попиту, який існує на ринку, ціна – очікуванням споживачів, а виробництво має бути рента­бельним. У цьому разі діяльність підприємства буде вважатися ефективною.

Для пошуку резервів підвищення економічної ефективності виробництва використовують маржинальний аналіз. Аналіз беззбитковості, або CVP-аналіз є ефективним інструментом у процесі прийняття рішень, адже дозволяє простежити взаємозв’язок «витрати – обсяг – прибуток», а також, спрогнозувати величину кожного з цих показників при заданому значенні інших.

За допомогою маржинального аналізу є можливим пошук найбільш вигідних комбінацій між змінними затратами на одиницю продукції, постійними затратами, ціною та обсягом продажів.

 В сучасних умовах господарювання, важливість аналізу оптимального обсягу виробництва для беззбиткової діяльності підприємства зросла. Це зумовлено низкою зовнішніх причин, які пов’язані з існуючими політичними, економічними, фінансовими проблемами в суспільстві. Особливо це стосується великих підпри­ємств, в яких великий штат працівників, налагоджене виробництво, контрактні зв’язки.

Так як підприємства зазвичай займаються випуском декількох видів продук­ції, необхідно враховувати, що продукти мають різні ціни та змінні витрати, а значить, відрізняються і їх частки у покритті загальних витрат. В цьому разі точка беззбитковості залежить від частки кожного продукту у загальному обсязі про­дажів. Тому необхідно розраховувати беззбитковий обсяг виробництва за окре­мими видами продукції. Оскільки маржинальний дохід формується не лише в основній діяльності промислових підприємств, то беззбитковий обсяг продажів необхідно розрахувати для всіх об’єктів маржинального доходу.

Тож методи аналізу беззбитковості дають можливість дослідити залежність прибутку від декількох найбільш важливих факторів: установлених цін, структури продукції, що реалізується (за видами), оцінки на рівні змінних витрат та загальної суми постійних витрат.

В нинішніх мінливих умовах зовнішнього середовища підприємства мають орієнтуватись на збереження робочих місць, підвищення конкурентоспроможності продукції як на власному, так і на міжнародному ринках, зменшення витрат з одночасним збереженням якості продукції, що випускається.

Список використаних джерел:

  1.    Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посіб. / С. М. Клименко. – О. : ОНЕУ, 2013. – 670 с.
  2.    Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика. – 2002.
  3.    Читая Г. О. Анализ и прогноз взаимосвязи себестоимости, объема производства и прибыли / Г. О. Читая // Справочник экономиста. – 2006. – №1. – С. 91–98.