К. е. н. Шляга О. В., Ніколаєва В. М.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

РОЗВИТОК І ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Протягом останніх десяти років проблематика, яка стосується розвитку і вико­­ристання виробничих потужностей, практично залишається поза уваги нау­­ков­­ців та фахівців-практиків. В умовах тривалої перманентної кризової ситуації в Україні спостерігається хронічне недовантаження наявних виробничих потуж­­нос­­тей промислових підприємств. Серед важливих завдань на найближчу перс­­пек­­тиву, які стоять перед економікою України, – розвиток національного вироб­­ництва на основі ефективної політики імпортозаміщення та посилення експортного по­­тенціалу усіх секторів національного господарства.

Вирішення стратегічних і тактичних завдань розвитку власного виробництва на нових технологічних засадах висуває низку завдань щодо теоретичного осмис­­лення та практичного використання такої категорії, як виробнича потужність сучас­­ним менеджментом підприємств в управлінні їх діяльністю. В цьому кон­­тексті важливе значення має визначення самого поняття «виробнича потужність підприємства» в умовах прискореного науково-технічного прогресу, впровадження у виробництво новітніх технологій та жорсткої конкуренції. Отже, в умовах ринко­­вого господарювання під виробничою потужністю підприємства слід розуміти його потенційну здатність виготовляти максимальну кількість продукції відповід­­ної номенклатури й асортименту із застосуванням новітніх технологій за одиницю часу роботи на визначену дату у вартісному чи натуральному вираженні, яка від­­повідає міжнародним стандартам якості, є конкурентоспроможною і користується попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках [1]. Із цього визначення видно, що потужність підприємства повинна бути орієнтована на виготовлення продукції з інноваційним наповненням високої якості із застосуванням новітніх технологій та належне їх освоєння працівниками. Вона має динамічний характер і змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, зумовлених прискореними темпами науково-технічного прогресу, вплив якого найбільше позначається на якості та техно­­логічній продуктивності сучасних систем машин, які є матеріальною осно­­вою формування виробничих потужностей підприємств. Для ефективного практич­­ного використання інформації про виробничі потужності в системі управління діяльністю підприємств необхідно вести облік їх планової (вхідної), фактичної (вихідної) та середньорічної величин. Організування обліку видів потужності, визначення їх величини має важливе значення для вирішення низки важливих завдань техніко-економічного спрямування з метою ефективного функціонування кожного підприємства.

Модернізація як один із важливих чинників ефективного розвитку потуж­­ностей промислових підприємств повинна бути орієнтована на вирішення ними важливих поточних і стратегічних завдань, ґрунтуватися на впровадженні у вироб­ництво досягнень науково-технічного прогресу, спрямованих на оновлення мате­ріально-технічної бази підприємств, щоб вийти на виготовлення продукції з інно­ва­ційним наповненням та конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках. У вирішенні цього важливого завдання провідна роль має належати віт­чизняним галузям промисловості, які в найближчій перспективі повинні докорінно оновити техніко-технологічну базу своїх підприємств та налагодити випуск високопродуктивної техніки, щоб прискорити технічне переоснащення усіх секто­рів національного господарства, створюючи потужну матеріально-технічну базу для застосування новітніх технологій виготовлення високоякісної імпорто­заміщу­ваної продукції для наповнення нею внутрішнього ринку.

Важливим чинником прискорення модернізації промислових підприємств, як важливого напряму якісного зростання і ефективного використання їх виробничих потужностей, повинно стати визначення пріоритетів розвитку базових галузей націо­нального господарства, створення сприятливих умов для залучення інвес­тицій з метою забезпечення прискореного розвитку потужностей високотехно­логіч­них виробництв, а також потужностей інноваційної інфраструктури, збіль­шення кількості інноваційних підприємств, центрів сервісного обслуговування техніки вітчизняного виробництва.

Таким чином, розширення діяльності підприємств, з одного боку, є об’єк­тивною закономірністю, обумовленою планомірною інвестиційною діяльністю, спрямо­ваною на створення й уведення в дію нових виробничих потужностей, експлуатація яких призначена забезпечити не тільки збільшення обсягів випуску продукції, але й виробництво нової, конкурентоспроможної високотехнологічної продукції. З іншого боку, вплив ринкових чинників і, у першу чергу, існування конку­рентного середовища обумовлює необхідність підтримки високого іннова­цій­ного рівня та якості продукції, що є можливим за наявності високотехно­логічного обладнання, здатного оперативно переходити на виробництво нових видів продукції відповідно до змін попиту. У багатьох випадках підприємство може успішно просуватися на нові ринки тільки тоді, коло воно може придбати нові ресурси та необхідну компетенцію [2].

Нові економічні процеси, що відбуваються на світовому ринку, створення глобальних ринків і процеси інтеграції підсилюють конкуренцію виробників і зумовлюють необхідність постійного підвищення технічного рівня виробництва з метою утримання ринкових позицій.

Список використаних джерел:

1.  Петрович Й. М. Організування обліку виробничих потужностей промислових під­приємств як важлива передумова управління їх розвитком і ефективним використанням [Електронний ресурс] / Й. М. Петрович. – Режим доступу : https://ena.lp.edu.ua:8080/.../ 40_201-204_Vis_722_menegment.pdf.

2.  Швець І. Б. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі / І. Б. Швець, Р. С. Распопов. – Донецк : ДонНТУ – Норд-Пресс, 2010. – 156 с.