Шумейко Я. Г.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На сучасному етапі розвитку економіки дедалі більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі використання персоналу, що дозволяє підвищити загальну результативність, прибутковість, та підняти конкурентоспроможність фірм. Для кожного виробничого підприємства в тому числі і підприємств легкої промисловості такою метою є максимізація прибутку, яка головним чином досягається шляхом випуску достатнього обсягу якісної продукції. Щоб реалізувати це на практиці, потрібна продуктивна та злагоджена робота персоналу. [2].

В сучасних умовах господарювання все більше керівників підприємств легкої промисловості визнають, що конкурентні кращі сторони визначають передусім переваги персоналу даного підприємства у порівнянні з іншими. Нова техніка, обладнання, сировина будь-якої якості однаково доступні всім конкурентам на існую­чому ринку, тому особливості роботи персоналу, їх знання, рівень під­го­товки і кваліфікації, постійний розвиток, своєрідна організація роботи і стиму­лю­вання найманих працівників можуть стати перевагою, недосяжною для конку­рентів [1].

Стратегічною метою розвитку підприємств легкої промисловості у сучасних економічних умовах є розробка механізму функціонування системи безперервного підвищення кваліфікації персоналу і адаптування системи мотивації персоналу. Це дозволить підприємствам галузі накопичити власний висококваліфікований і високопрофесійний персонал, забезпечить стабільність у накопиченні потенціалу робочої сили, підвищити економічну ефективність реалізації кадрової стратегії підприємств легкої промисловості і розробити заходи, які спрямовані на опти­мізацію «внутрішньо-виробничої» і «зовнішньої» плинності персоналу [3].

Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим процесом управлінці. Однак навіть якщо вдалося сформувати колектив зі справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що персонал потрібно мотивувати. Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньо причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації, по суті, є головним завданням ефективного управління персо­налом [3].

На мій погляд мотивацію можна трактувати в декількох аспектах. У загаль­ному розумінні мотивація – це сукупність діючих сил, які спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє так і внутрішнє по­ходжен­ня і змушувати людину свідомо або несвідомо здійснювати ті або інші вчин­ки. З іншого боку мотивація – це процес, при якому керівник спонукає під­леглих до роботи для досягнення цілей підприємства, тобто це процес залучення окремої людини або групи людей до діяльності, направленої на виконання цілей підприємства і досягнення своїх особистих цілей. Щоб зробити роботу чужими руками керівникові необхідно впливати на потреби, інтереси, умови, мотиви по­ведінки мислення підлеглих.

Основне завдання мотивації полягає у активізації, стимулюванні, управлінні і реалізації цілеспрямованої поведінки працівника. Цілеспрямованість поведінки працівника легкої промисловості в умовах інтенсифікації та глобалізації конку­ренції та прискорення динаміки інноваційних процесів полягає у тотальному орієнтуванні на систему якості підприємства.

Мотивація на підприємстві може здійснюватися різними методами: роз’яснен­нями, вихованням, прикладом, системи заохочень і покарань в ієрархії організації тощо. Ефективність мотивації оцінюється за результатами діяльності організації і навіть за характеристиками, визначальним ставленням до праці (зусилля, нама­гання, наполегливість, пильність, контактність, сумлінність) [1].

Отже, можна зробити висновок, що мотивація є вкрай необхідною для успішної діяльності підприємства легкої промисловості . Система мотивації носить неопосередкований вплив на конкурентні позиції підприємств галузі на ринку. Для її побудови необхідно врахування спонукальних мотивів, якими керуються працівники. Проте можемо стверджувати, що сукупність мотивів до праці є досить розрізненою та диференційованою. Задоволений у матеріальному плані робітник, що працює у товариському колективі, переконаний, що його праця не марна – ось запорука успіху підприємств галузі легкої промисловості.

Список використаних джерел:

1. Дьолог Т. І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний меха­нізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації / Т. І. Дьолог // Економічна та держава. – 2013. – №10. – С. 16–18.

2. Вознюк А. М. Особливості застосування форм і методів стимулювання персоналу про­мислового підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Вознюк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf

3. Перевозчикова Н. О. Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах [Елек­тронний ресурс] / Н. О. Перевоз // Електронне наукове фахове видання «Ефек­тивна економіка». – 2013. – Режим доступу : http:// www.economy.nayka.com.ua