К. е. н. Тимощук М. Р.

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, м. Київ (Україна)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОТЕНЦІАЛУ

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Світовий досвід дозволяє стверджувати, що в умовах мінливого бізнес-сере­до­вища ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств істотно за­лежить від їх потенціалу, оцінювання і планування якого є складною і актуальною проблемою сучасного менеджменту.

Проблеми стратегічного управління та планування розвитку суб’єктів госпо­дарювання активно досліджувалися і достатньо повно описані у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, однак теоретичні засади щодо визначення та оцінювання потенціалу розвитку підприємств з урахуванням усіх його складових елементів залишаються недостатньо опрацьованими. Зокрема дискусійним зали­ша­ється саме поняття потенціалу розвитку підприємств.

На підставі аналізу теоретичних досліджень і публікацій щодо тлумачення еко­но­мічного, фінансово-економічного потенціалів та потенціалу розвитку підпри­ємства розглянемо властивості складових елементів потенціалу розвитку підприєм­ства та його взаємозв’язок з економічним та фінансовим потенціалами.

Узагальнюючи різноманітні підходи до тлумачення поняття потенціалу під­приєм­ства і пов’язаного з ним поняття потенціалу розвитку підприємства, можна виділити такі спільні ознаки потенціалу, які враховуються більшістю дослідників: потенціал може відображати як поточні, так і віддалені в часі можливості май­бутнього розвитку підприємства в певній сфері; потенціал характеризує можли­вості перетворення внутрішніх ресурсів підприємства (наявних чи можливих, залучених чи ні у виробничий процес) у кінцевий продукт з урахуванням синергій­ного ефекту; потенціал пов’язаний із досягненням певної мети підприємства; зовнішні чинники можуть істотно впливати на рівень потенціалу [1]. Загалом потенціал розвитку підприємства можна розглядати як можливості досягнення мети під­приємства за певний проміжок часу в умовах відносної сталості певних пара­метрів (стан зовнішнього середовища, вид економічної діяльності) та з ураху­ванням ди­на­мічності факторів, з допомогою яких описуються внутрішні умови функціо­нування підприємства (продукція, ресурси, технологія, нематеріальні активи).

Фінансово-економічний потенціал формує основу для виробництва певного обсягу та асортименту продукції, побудови моделей максимізації прибутку, ви­значення оптимального співвідношення компонентів виробничої, фінансової та організаційної структури управління й інших економічних механізмів. Уміння під­приємства раціонально використовувати власний фінансово-економічний потен­ціал значною мірою зумовлює його життєздатність і конкурентоспроможність.

imageСенс і роль фінансово-економічного потенціалу можна розглядати з позиції взаємо­зв'язків між його компонентами та результативністю діяльності підприєм­ства в цілому (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Взаємозв'язок компонентів фінансово-економічного потенціалу
та потенціалу розвитку підприємства

(складено за [2])

Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного і ви­роб­ничого потенціалів у результаті діяльності підприємства. До певної міри фінан­совий потенціал є важелем, який формує механізм динамічної трансформації ресурсів у процесі операційної діяльності підприємства. Не менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на підприємстві.

Між компонентами фінансово-економічного потенціалу підприємств існують взаємозалежності, які мають ієрархічний характер. Це пов'язано з тим, що ресурс­ний потенціал підприємства є основною і необхідною умовою здійснення вироб­ничо-господарської діяльності. Проте для активнішого використання ресурсів у виробничому процесі треба залучити технологічні й економічні важелі, а також управлінські заходи і дії, спрямовані на ефективність виробництва. Таким чином, ресурсний потенціал трансформується у виробничий за наявності специфічних складових, що забезпечують процес виробництва. У свою чергу, фінансовий по­тен­ціал забезпечує процес виробництва і слугує основою для результативного вико­ристання фінансово-економічного потенціалу підприємства. Сукупне поєд­нання усіх цих складових забезпечує відповідний рівень потенціалу розвитку підприємства.

Розвиток підприємства безпосередньо пов’язаний із підвищенням ефектив­ності виробничо-господарської діяльності підприємства, а також із досягненням значень показників, з допомогою яких відображають економічні та соціальні цілі підприємства. Зазначимо, що основою розвитку підприємства є його потенціал, однак і розвиток підприємства призводить до нарощення його потенціалу [3].

До чинників зовнішнього середовища, які впливають на розвиток підпри­єм­ства, слід віднести соціально-політичні; законодавчі; економічні; ринкові; науко­во-технічні; екологічні; демографічні; культурно-освітні; регіональні. До числа най­істотніших груп внутрішніх факторів впливу на розвиток підприємства за методо­логією BSC нами віднесено «продукцію», «ресурси», «процеси», «нематеріальні активи». «Продукція» характеризується різними ознаками, зокрема асортиментом товарів, якістю, стадією життєвого циклу, рівнем конкурентоспроможності. «Ресурси» будемо тлумачити в широкому розумінні цього поняття. Це – трудові, енергетичні, інформаційні та фінансові ресурси, а також основні засоби. «Про­це­си» охоплюють як технологію виробництва продукції, так і менеджмент підприємства. «Нематеріальні активи» – це набуті шляхом здійснення власних наукових, конструкторсько-технологічних, організаційно-процесних досліджень або запозичені зі зовнішніх джерел нові знання.

Про розвиток підприємства можна стверджувати тоді, коли внаслідок поліп­шення виробничих або бізнес-процесів чи управління ними підвищується ефек­тивність діяльності підприємства в поточному періоді часу порівняно з базовим. При цьому відносні показники розміру ефекту (темп зміни, темп приросту) мають відчутну перевагу перед абсолютними, оскільки з їх допомогою можна відоб­разити міру досягнення цільових показників розвитку підприємства [4]. Розвиток підприємства веде до потреби вибору одного із трьох можливих напрямів його перетворення: збалансоване (органічне) зростання; поглинання підприємств, які спеціалізуються в тій же сфері; диверсифікація бізнесу.

Подальші розвідки повинні стосуватися системи оцінювання потенціалу роз­витку підприємств щодо встановлення закономірностей зміни параметрів внутріш­нього і зовнішнього середовищ. Проведення таких досліджень дасть змогу ство­рити передумови для підвищення якості та обґрунтованості програм розвитку суб’єктів господарювання.

Список використаних джерел:

  1.    Наукові засади формування та використання економічного потенціалу : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця, В. М. Соловйова. – Черкаси : Черкаський національний універ­ситет імені Богдана Хмельницького, 2013. – 360 с.
  2.    Лепьохіна О. В. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу підприємства / О. В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7 (109). – С. 127–136.
  3.    Швед Т. В. До питання про сутність розвитку підприємства / Т. В. Швед // [Елект­рон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 12606/1/Shved.pdf.
  4.    Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства : методологія, механізм, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.