К. е. н. Ямненко Г. Є.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» (Україна)

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ

У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Сучасний період функціонування підприємств у більшості базується на моделі поглядів, характерній для індустріальної епохи, переважанні матеріальних ресурсів у діяльності, неможливості повного використання переваг креативності на засадах інтелектуального капіталу підприємств. Новий етап розвитку суспільства потребує нової системи мислення, поглядів на потреби споживачів та працівників, освоєння нових інструментів управління підприємствами. Цінність нематеріальних ресурсів надає безмежні можливості використання їх потенціалу для створення доданої вартості. Побудова підприємств нового покоління має базуватися на використанні потенціалу нематеріальних ресурсів, через створення спільної системи цінностей, культури довіри, осмисленої діяльності, обміну знаннями та інформацією, підтримується можливостями безперервного навчання на засадах обміну досвідом та підвищення кваліфікації працівників.

Світова конкуренція вимагає такого рівня ефективності та новаторства, який може бути забезпечений лише при постійному зростанні застосовування профе­сійних знань, підприємства змушені оновлювати знання працівників й макси­мально ефективно їх використовувати.

Очевидно, що ефективність підприємств, науково-технічний рівень вироб­ницт­ва, соціально-економічний прогрес взагалі значно залежать від рівня профе­сійної освіти та обсягу накопичених знань, від рівня й ефективності творчої діяль­ності, адже наука та її результати є основою високих технологій розвинутих країн світу. Використання знань примножує результати господарської діяльності ефек­тив­ніше, ніж застосування будь-якого іншого виробничого фактора. Накопичення нових знань в різних сферах передбачає підвищення ролі науки та освіти в роз­витку суспільства.

Нові знання, які генерує наука, підготовка високоякісного людського капі­талу, що здійснює освіта, створення додаткових багатств виробничим сектором та бізнесом – невід’ємні компоненти сучасного суспільства, побудованого на зна­ннях. У такому суспільстві відбувається поступове заміщення традиційних індустріальних засобів виробництва новими, що продукують прогресивні знання, з допомогою яких створюються додаткові багатства [1].

У суспільствах, що базуються на знаннях, із швидкою зміною професійних навичок і розвитком новітніх технологій внесок науки й технологічного мис­лення не тільки зростає, але набуває розвитку випереджальними темпами. Науково-інформаційні технології не лише є показником прогресу будь-якої країни, а й все більше впливають на розвиток особистості. Сьогодні саме інте­лектуальна власність, ноу-хау, знання, вміння, навички, інформація стають основ­ним фактором виробництва на противагу традиційним ресурсам та мате­ріаль­ним активам. Вільний доступ кожної людини до інформаційних мереж, розвиток глобальних систем інформації суттєво змінили уявлення людини про час і простір, що вплинуло на структуру її потреб та мотивацію поведінки. Знання мають незаперечні переваги порівняно з матеріальними ресурсами, жорстко підлеглими законам збереження. Ознаками цього є перетворення знань у капітал, а праців­ники інтелектуальної праці перетворюються на групу, яка визначає основні цін­ності й норми суспільства та загальні економічні тенденції в країні. Рівень знань, а не матеріальна власність стає визначальним фактором соціальної диференціації суспільства.

Сучасний етап розвитку світової економіки полягає в прискоренні темпів, з якими знання створюються, накопичуються й знецінюються. Вступ світової еко­но­міки в новий етап розвитку – економіку знань – істотно змінив умови конкуренції країн. На сьогодні різниця в рівні економічного розвитку значно менше ви­значається наявністю природних ресурсів. На перший план виходить здатність нації підвищувати якість людського капіталу, створювати нові знання й втілювати їх у виробничих системах, а також підвищувати частку нематеріальних активів у загаль­ній сумі виробничого капіталу й внутрішнього валового продукту. Управ­ління знаннями стає чинником забезпечення конкурентних переваг та підвищення прибутковості підприємства як фактору інвестиційної привабливості, дуже ак­туаль­ним для сучасних українських підприємств.

Світові компанії будують свою діяльність на тезі, що важливіший ресурс ком­панії – це інтелектуальний капітал, а талановиті, кваліфіковані, досвідчені спеціалісти – джерело конкурентних переваг. Тому такі компанії, як Amazon.com, AmericaOnline, CiscoSystems, Dell постійно шукають нові підходи до підбору, навчання та утримання талановитих працівників, а саме: високі оклади, різно­манітні премії та винагороди, створення робочого середовища, де праця поєд­нується із цікавими завданнями та задоволенням від творчої діяльності [2, с. 353].

Як свідчить практика, завдяки зміні акцентів у ключових ресурсах підпри­ємства для успішної діяльності необхідно змінювати й систему управління нею. Тобто зміщення акценту має відбуватися з управління ресурсами підприємства, оцінки прибутковості та інших стандартних фінансово-економічних показників на оцінку результативності діяльності як результуючої взаємодії матеріальних, нем­атеріальних ресурсів та бізнес-процесів підприємства.

Список використаних джерел:

  1.    Згуровський М. Шлях до суспільства, заснованого на знаннях / М. Згуровський // Дзер­кало тижня. – 2006. – № 2 (581). – Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3300/52340
  2.   Томпсон–мл. Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Томпсон–мл. Артур А., Стрикленд Дж. А. ; пер. с англ. – 12-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2006. – 928 с.