Заморьонова Д. В.

Полтавський університет економіки і торгівлі (Україна)

ВИСОКИЙ РЕЙТИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЯК ЙОГО КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА

За умов глобалізації суспільства для вищих навчальних закладів (ВНЗ) Ук­раїни постає гостра необхідність вдосконалення та підвищення конкурентоспро­мож­ності на ринку освітніх послуг. З огляду на пріоритетні зміни в законодавстві ВНЗ мають максимально чітко та прозоро еволюціонувати в сучасному ін­форма­ційному економічному просторі. Інтернетизація є достатньо динамічною рушій­ною силою для розвитку вітчизняних підприємств. Перед ВНЗ постає ряд проблем та цілей, що потребують оптимального вирішення при відносно невеликих затратах. Звичайно тягарем на шляху світлого майбутнього стає певна косність системи та непідготовленість, навіть опір персоналу змінам.

Оцінка ефективності функціонування ВНЗ завжди була актуальна та за час незалежної України досить сильно змінювалася, розвивалася, пізнавала вплив за­кор­донних та вітчизняних досліджень та відкриттів. Загальновідомий рейтинг віт­чиз­няних вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» здебільшого вирахо­вується за класичними показниками діяльності ВНЗ: якість науково-педагогічного персоналу, якість підготовки фахівців, міжнародна діяльність. Проте у консолідо­ва­ному рейтингу рейтинг вищих навчальних закладів України питома вага «Топ-200» лише третина. Решта – позиції університетів за міжнародними показниками наукометричної бази даних Scopus та інтернет-рейтингу Webometrics [2].

Вебометричні рейтинги складаються на декількох рівнях різними організа­ціями та університетами:

 1. -   вищі навчальні заклади для сайтів власних підрозділів, що створює конку­рентне середовище всередині ВНЗ, тим самим стимулюючи розвиток кожного окремого елементу;
 2. -  рейтинг ВНЗ держави (Вебометрика ВНЗ України НТБ ТНТУ імені Івана Пулюя);
 3. -  міжнародні рейтинги (Webometrics).

Інтернет-рейтинг «Webometrics», проводить лабораторія кіберметрики (Cybermetrics Lab) центру інформації та документації (Centro de Informacіуn y Documentaciуn, CINDOC) Національної дослідницької ради Іспанії (National Research Council, CSIC) [1]. Цей рейтинг є найбільш потужною спробою осягнути глобальний освітній простір.

На тлі подібних динамічних явищ як вебометричний рейтинг кожен зацікав­ле­ний Вищий навчальний заклад повинен розробити власну стратегію підвищення свого рівня. Проаналізувавши досвід ВНЗ, що реалізували та значно підвищили свій рівень присутності в вебометричному рейтингу ми рекомендуємо ключові напрями руху:

 1. -  технічна оснащеність та підготовленість фахівців, для роботи в Веб-просторі;
 2. -  представленість сайту на різних мовах;
 3. -  використання маркетингових засобів просування власних освітніх послуг;
 4. -  перегляд Веб-політики ВНЗ, сприяючи відкритості та доступності інфор­мації;
 5. -  розширення міжнародного співробітництво в Веб-просторі;
 6. -  створення єдиної концепції іміджу університету та всіх його підрозділів у світовому співтоваристві;
 7. -  висвітлення власних автентичних особливостей, що виділяють університет серед подібних;
 8. -  впровадження системи електронного документообігу;
 9. -  індексация сайту в Google Scholar.

Отже в практичному сенсі рейтинги для українських ВНЗ дають:

 1. -  престиж, адже всі провідні ВНЗ світу знаходяться на верхніх щаблях рейтингу;
 2. -  імідж та маркетингову політику;
 3. -  розуміння позиції ВНЗ серед вітчизняного конкурентного середовища та місце серед ВНЗ світу;
 4. -  міжнародні зв’язки (визначаються кількістю публікацій в найпрестижніших науково метричних базах світу, кількістю цитованості , мови на яких представлені сайти університету в Веб-середовищі)
 5. -  прозорість та відкритість;
 6. -  доступність ВНЗ та навчання в ньому іноземних громадян;
 7. -  динамічність та гнучкість управління ВНЗ.

Треба розуміти, що вебометричні показники діють не лише на території світо­вої павутини, це інформація котра виходить за рамки Веб та простирається в реаль­ному світі, серед реальних партнерів, науковців, абітурієнтів, студентів, педа­гогів та інших працівників сфери освітніх послуг. Також для ВНЗ це можливість налагодити зв’язки з державними програмами та грандами різних країн світу, отримати реальне фінансування та інвестиції для реалізації наукових можливостей та ідей.

Європейський досвід показує, що, класичні та вебометричні рейтинги повинні бути доповнені реальними вимогами роботодавців до випускників. Нинішній робо­то­давець хоче бачити майбутнього співробітника випускником ВНЗ, освіченою людиною якому добре пояснили, що таке після кризове, диверсифіковане і ди­намічне виробництво, який прийматиме активну участь у виробленні стратегії компанії, який швидко увіллється у виробничий процес, маючи відмінні якості роботи в колективі.

Список використаних джерел:

 1.    Webometrics Ranking of World Universities. About Us [Електронний ресурс] / Webometrics Ranking of World Universities – Режим доступу : http://www.webometrics.info/en/About_Us
 2.    Виноградов О. Per aspera ad Scopus / О. Виноградов // Студентський вісник КНТУ. – 2014. – С. 1.