Єрмаков М. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь‑якого комерційного підприємства. Сутність прибутковості визначається економічним станом підприємства і його позиціонуванням на ринку. Основою забезпечення прибутковості є якісний розвиток підприємства, який має свої оціночні параметри, серед них ключовим є прибуток, точніше показник якості прибутку підприємства. Якість прибутку підприємства визначається як узагальнена характеристика структури джерел формування прибутку. Висока якість прибутку підприємства характеризується зростанням обсягів реалізації продукції та зниженням рівня операційних витрат.

У прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює до досягнення якомога вищих показників виробництва [1].

Управління прибутком підприємства можна визначити як сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів та методів прогнозування, планування та контролю доходів та витрат підприємства з метою забезпечення оптимального рівня рентабельності суб’єкта в довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей корпоративної стратегії, та представляє собою процес розробки та прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, розподілу та використання на підприємстві.

Для забезпечення стійкого росту підприємства необхідно постійно здійснювати ефективні заходи щодо максимізації прибутку. Серед них виділяють такі [2]:

1. Планування – якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно і грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці.

2. Приділення належної уваги якості продукції.

3. Постійний пошук резервів зростання.

4. Підтримання належного рівня ділової репутації (одержувати додатковий прибуток і підвищувати рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація, що, перш за все, залежить від своєчасності виконання усіх зобов’язань перед постачальниками та замовниками).

Основними способами збільшення прибутку у довгостроковому періоді можуть бути такі [3]:

1. Дії, що спрямовані на збільшення частки ринку в існуючих сегментах (такими діями можуть бути: створення додаткових властивостей для продукції, що виготовляється, підвищення якості обслуговування покупців, усунення конкурента).

2. Дії, спрямовані на вироблення нової конкурентної стратегії.

3. Проникнення в нові сегменти ринку.

Управління формуванням прибутку підприємства має бути спрямоване на максимізацію розміру позитивного фінансового результату шляхом підвищення обсягів його діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази та системи управління суб’єктом господарювання загалом.

По мірі формування, прибуток підприємства розподіляють та використовують, зокрема спрямовують на роботи по створенню, освоєнню та впровадженню нової техніки; на удосконалення технології та організації виробництва; на модернізацію обладнання; покращення якості продукції; технічне переобладнання.

Політика управління розподілом прибутку підприємства повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, формувати необхідні обсяги інвестицій, а також забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників.

Необхідно відзначити, що система управління прибутком неодмінно має перегукуватися з системою управління підприємства в цілому, адже управлінські рішення на рівні підприємства в будь-якому разі впливають на рівень прибутку, який в свою чергу є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства.

Отже, основними шляхами покращення структури формування та розподілу прибутку підприємства є визначення пріоритетного напрямку використання прибутку, що зумовить майбутній розвиток підприємства, проведення економічного аналізу динаміки та факторів отриманого прибутку, виявлення резервів, що буде сприяти максимізації прибутку, а також ефективному плануванню формування, розподілу та використання прибутку на наступні періоди.

 

Список використаних джерел:

1.       Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с.

2.       Гуменюк І. В. Формування та шляхи підвищення прибутку підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гуменюк. – Режим доступу : http://intkonf.org/gumenyuk-iv-formuvannya-ta-shlyahi-pidvischennya-pributku-pidpriemstva

3.       Петренко М. В. Шляхи підвищення прибутковості підприємства машинобудівної галузі України / М. В. Петренко, А. С. Кратченко // Наукова періодика. – 2011. – №2. – С. 16–24.