Герасимова В. Б.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

У сучасних кризових умовах соціально-економічної системи, постає питання постійного пошуку нових шляхів підвищення ефективності виробництва, впровадження прогресивних форм управління та користування ресурсами. В економічному плануванні діяльності підприємств існує гостра необхідність у більш раціональному використанні матеріальних ресурсів. Для цього попередньо потрібно проводити не лише аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, але й оцінку ефективності їх використання. На підприємствах нерідко через недбалості та недоліки системи менеджменту фінансові результати значно погіршуються саме через перевитрату або значну втрату наявних у розпорядженні ресурсів. Отже, в умовах постійного зростання цін та жорсткої обмеженості ресурсів також є необхідним пошук найбільш ефективних їх комбінацій щодо використання.

Необхідно зазначити, що підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства зумовлює також і підвищення ефективності господарської діяльності в цілому, що є першочерговим та пріоритетним завданням будь-якого підприємства. Ці питання розглядались багатьма вітчизняними та закордонними вченими, зокрема: І. О. Бланком, В. М. Колотом, В. В. Пастуховою, А. О. Познанською, І. О.  Чорною та ін.

Раціональне використання матеріальних ресурсів – це доцільне обґрунтоване їх використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці продукції. У загальному вигляді економія матеріальних ресурсів – це підвищення їх рівня корисного використання, яке виражається у зниженні питомої витрати матеріалів на одиницю споживчого ефекту, котрий одержують у результаті раціонального споживання матеріальних ресурсів [1, c. 122].

Отже, умовою функціонування та постійного розвитку будь-якого підприємства є стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами та ефективне їх використання. При проведенні аналізу матеріальних ресурсів потрібно визначати резерви підвищення ефективності їх використання на підприємстві.

Основними етапами аналізу використання матеріальних ресурсів є наступні:

- оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

- оцінка динаміки матеріальних витрат;

- оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат [1, c. 123].

У процесі використання матеріальних ресурсів відбувається їх трансформація у матеріальні витрати, тому економне використання сировини, палива, матеріалів сприяє зниженню собівартості продукції. До основних узагальнюючих показників використання матеріальних ресурсів відносять: матеріаломісткість, матеріаловіддачу, питому вагу матеріалів у собівартості продукції.

Головним критерієм оптимального використання ресурсів на підприємстві має бути економічність, тобто максимальна мінімізація витрат, пов’язаних як з придбанням, так і зі транспортуванням та зберіганням сировини та матеріалів, напівфабрикатів та інших видів виробничих запасів, а також мінімізація залишків таких ресурсів як: незавершене виробництво, готова продукція та дебіторської заборгованості.

Для оцінки впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат порівнюють отриманий ефект із витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. Для встановлення причин зміни ефективності витрат проводиться факторний аналіз ефективності витрат основної діяльності з урахуванням системи показників [2, c.249].

Однією із головних проблем на даному етапі є необхідність розробки обґрунтованих норм та нормативів за кожним з елементів, проте лише за цієї умови можливо досягти скорочення витрат та прискорення оборотності матеріальних ресурсів підприємства. Безперечно, що раціональне та ощадливе використання ресурсів є одним із дієвих заходів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Пріоритетними напрямами стратегічної роботи підприємства, щодо ефективного управління матеріальними ресурсами, має бути розробка конкретних заходів підвищення ефективності їх використання, серед яких можливо виділити наступні:

  1. економічно обґрунтоване встановлення норм та нормативів;
  2. встановлення прямих і постійних взаємозв’язків з постачальниками сировини і матеріалів, пошук безпосередньо виробників сировини і матеріалів у якості постачальників;
  3. зменшення вартості придбання за рахунок закупівлі за оптовими цінами або пошук більш дешевих аналогів; повторне використання відходів у виробництві;
  4. перехід до безперервного здійснення виробничих процесів;
  5. залучення працівників підприємства до постійного пошуку та реалізації заходів із раціонального використання ресурсів на всіх етапах життєвого циклу продукції, створення ефективної системи економічних санкцій та заохочень, формування стійкої мотивації працівників до раціонального використання ресурсів.

 

Список використаних джерел:

  1. 1.             Макаренко О. І. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління / О. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 121–125.
  2. 2.             Остапова Г. М. Логістичні підходи до управління матеріальними запасами промислового підприємства / Г. М. Остапова, К. М. Сиваш // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 1. – С. 247–251.