Коваленко В. О., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ

У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СНР

 

Управління економічними процесами у державі здійснюється на основі інформації, що формується у системі національних рахунків. Система національних рахунків являє собою сукупність операцій, що згруповані за економічним змістом. В свою чергу, національні рахунки формуються на основі статистичної інформації, джерелом якої є статистична звітність, яку складають та подають до органів статистики суб’єкти господарювання.

Україна однією з перших пострадянських країн перейшла на систему національних рахунків (СНР – розроблена спільними зусиллями ООН, МВФ, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та відділу статистики Європейського Союзу), яка повністю сумісна та інтегрована зі статистикою державних фінансів, грошово-кредитної статистикою, платіжним балансом і відповідає вимогам міжнародних стандартів [1].

Основні труднощі, що були пов’язані із впровадженням СНР України, полягали у формуванні інформаційної бази. Одна частка проблем інформаційного забезпечення була пов’язана із загальними проблемами перебудови бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, отримання інформації про економічну діяльність всіх підприємств і фірм незалежно від форм власності.

Статистичні показники об’єктивно характеризують економічні явища або об’єкти лише у разі статистичної однорідності інформації. Якщо для оцінювання однорідності за кількісною ознакою існують певні критерії для відокремлення однорідних сукупностей, то для формування однорідних сукупностей за якісною ознакою потребує попереднього погодження елементів, які будуть віднесені до того чи іншого класу або групи [2].

Існуюча інформаційна база СНР заснована на внутрішніх та зовнішніх джерелах даних. Внутрішні джерела даних – це реєстр підприємств; звіти підприємств, дані переписів і обстежень. Зовнішні джерела даних – це звіти органів управління; звіти Національного банку України; митна і податкова статистика. Інформаційна база Держкомстату заснована на системі обов’язкової статистичної звітності. Всю сукупність області обстеження підприємств органами статистики можна розділити нам п’ять основних груп: комплексні обстеження (підприємництво, бухгалтерська звітність); обласні обстеження та перепису (в області промисловості, сільського господарства, транспорту тощо); обстеження праці, зайнятості та заробітної плати; обстеження домогосподарств; спостереження за цінами [3]. Розглядаючи сукупність підприємств як складну динамічну систему, використовують комплекс взаємопов’язаних показників, які характеризують їх статику – теперішній стан і структуру на макрорівні, а також оцінюють динаміку та перспективи розвитку.

З метою оцінки статики і динаміки розвитку сукупності підприємств у національних статистичних службах європейських країн використовують комплекс показників, який охоплює [4]:

– кількісні показники, що характеризують ресурси, витрати та результати діяльності. їх отримують за допомогою структурних обстежень підприємств;

– кількісні показники (щомісячні та щоквартальні) для оцінки динаміки розвитку, зокрема, динаміки виробництва і реалізації продукції, цін на неї. Цей розділ інформації формується у межах короткотермінової статистики підприємств. Статистичним інструментарієм для відповідних обстежень є щомісячна та щоквартальна звітність підприємств, за даними якої розраховують індекси виробництва і реалізації продукції, цін тощо;

– якісні кон’юнктурні показники (місячні та квартальні). їх отримують внаслідок проведення кон’юнктурних обстежень ділової активності підприємств у формі анкетних опитувань керівників підприємств різних видів діяльності.

Описані основні розділи показників статистики підприємств отримують в результаті статистичних обстежень підприємств, які у міжнародній практиці прийнято поділяти на три основні групи:

– структурна річна статистика підприємств;

– короткотермінова статистика підприємств (кількісні та якісні показники динаміки розвитку);

– тематична статистика підприємств (показники, що характеризують специфіку діяльності підприємств).

Метою щорічного структурного обстеження підприємств є отримання інформації про економічний стан, господарську діяльність підприємств для аналізу структури економіки країни (регіону), у тому числі за видами економічної діяльності, забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків, реєстру статистичних одиниць.

Достовірність інформації на макрорівні залежить від достовірності інформації, яка формується на мікрорівні. Формування національних рахунків не відбувається простим агрегування даних бухгалтерського обліку, оскільки в основі бухгалтерського обліку та системи національних рахунків лежать різні теоретико-методичні основи [1]. Тому інформація системи бухгалтерського обліку в контексті об’єктів обліку потребує певної трансформації для формування національних рахунків та досягнення кінцевої мети – обрахування національного багатства.

 

Список використаних джерел:

1.             Бондарчук В. В. Відображення інформації про основні засоби у системі бухгалтерського обліку та системі національних рахунків [Електронний ресурс] / В. В. Бондарчук. – Режим доступу : http://www.eztuir.ztu.edu.ua/3320/1/19.pdf

2.             Тітьонко О. М. Система макроекономічного рахівництва: навч.-метод. посіб. / О. М. Тітьонко. – К. : КНЕУ, 1999. – 97 с.

3.             Гуржій Н. В. Проблема підрахунку макроекономічних показників України в період нарощування кризових явищ / Н. В. Гуржій, А. Б. Ячмєнєв // Економіка і регіон. – 2012. – № 3 (34). – С. 75–79.

4.             Статистика підприємств / Матковський С. О., Гринькевич О. С., Сорочак О. З. та ін. ; за ред. С. О. Матковського. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Львів : АЛЕРТА, 2013. – 560 с.