Міронюк А. А.

ДВНЗ «Міжгалузева академія управління» (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУДИТУ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

НА РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

 

Єдиною можливістю виходу на якісно новий рівень розвитку в умовах нестачі інвестиційних ресурсів, посиленні конкуренції та невеликої інвестиційної привабливості України, для суб'єктів аграрного сектора є участь в інтеграційних процесах на ринку злиття та поглинання. Такі угоди є важливим засобом мо­дернізації компаній, інструментом підвищення їх дохідності та інвестиційної привабливості та способом за короткий термін збільшити капіталізацію. Багато компаній світу активно використовують операції злиття та поглинання для здобуття перемоги у конкурентній боротьбі. Набирає обертів цей процес і на ук­раїнському ринку. Можуть виникати позитивні і негативні аспекти впливу процесів злиття і поглинань на вітчизняну економіку. З одного боку, вітчизняні компанії отримують можливість інтеграції на нові ринки і подальшого розвитку, з іншого боку, через надання невірного оцінювання стану ринку та конкурентоспроможності компанії, брак фінансових ресурсів та інвестицій, недостатню спланованість діяльності, нестачу інформації значна частка компаній зазнає невдач.

Серед наукових праць, в яких досліджують теоретичні основи процесів злиття та поглинання, їх сучасні форми, аналіз умов та мотиваційних факторів консолідації компаній, необхідно виділити дослідження таких зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, зокрема П. Гохана, Рид Стенли Фостер, Ф. Крюгера, М. Марсалезе, М.О.Табахарнюк, В. Андрійчука, та ін.

Дослідження процесів злиття та поглинання за умов економічної глобалізації чинить значний вплив на український бізнес, який приймає світові правила гри: прозорість, регулярне звітування, розподіл власності та управління тощо. Це призводить до того, що бухгалтерський аудит стає обов’язковим етапом у процесі угод зі злиття та поглинання. Бухгалтерський аудит це – єдиний вид аудиту, визнаний Законом України «Про аудиторську діяльність», оскільки під аудитом цей нормативний акт має саме бухгалтерський аудит [1].

У процесі угод злиття та поглинання бухгалтерський аудит має важливе значення, оскільки його результати є вирішальним фактором визначення ціни трансакції. Важливо, щоб якість ведення бухгалтерського обліку відповідала міжнародним стандартам, у тому разі якщо контрагентом в угоді є іноземна компанія, необхідно перевести показники національної звітності на мову міжнародних показників. Аудит може бути проведений як зовнішніми спеціалістами, так і власними підрозділами компанії-покупця.

Повний комплекс бухгалтерського аудиту включає перевірку всіх складових фінансового стану компанії. Основними джерелами інформації в процесі здійснення бухгалтерського аудиту є типові форми річної бухгалтерської звітності підприємства, а також інша інформація (рис. 1).

 

Рис. 1. Джерела інформації для здійснення бухгалтерського аудиту

 

В процесі угод злиття та поглинання і для покупців і для продавця бізнесу дуже важливим є вісім етапів бухгалтерського аудиту (табл. 1), оскільки своєчасна підготовка до них може суттєвим чином визначити як результат аудиту, так і вартість угоди в цілому.

 Узагальнюючи, можна констатувати, що бухгалтерський аудит є запобіжним заходом для власників, менеджерів та інвесторів, а саме дозволить:

-     власникам оцінити вартість бізнесу та тримати над ним контроль, перевірити достовірність даних, наданих управлінським апаратом та оцінити ефективність управління;

-     менеджерам компанії оцінити роботу бухгалтерії, фінансової служби, отримати рекомендації щодо усунення ризиків, підвищити фінансову керованість і прозорість діяльності підприємств;

-     інвестору виявити приховані ризики, оцінити перспективи ведення бізнесу, отримати рекомендації щодо запобігання фінансовим проблемам.

 

Таблиця 1

Етапи бухгалтер-ського аудиту

Зміст етапів

Аудит динаміки та структури валюти балансу

Проведення горизонтального та вертикального аналізу. Використання трендового методу аналізу (кожна позиція балансу порів­нюється з даними попередніх років) та бечмаркінгу (окремі статті порівнюються з аналогічними середньогалузевими показниками та з найкращими показниками підприємств галузі)

Аудит власного капіталу

Склад та структура джерел власних фінансових ресурсів; структура сукупного капіталу підприємства; правильність формування статутного фонду та порядок оцінки вкладів; можливість збільшення статутного фонду та необхідність санації балансу тощо

Аудит позичкового капіталу

Оцінка поточної та довгострокової кредиторської заборгованості

Аудит ліквідності активів підприємства та його платоспроможності

Аналіз структури оборотних активів; визначають рівень ліквідності активів та рівень виконання умов забезпечення фінансової рівноваги, дають оцінку платоспроможності підприємства

Аудит реальних та фінансових інвестицій

Структура та ефективність реальних інвестицій; структура та прибутковість фінансових вкладень; джерела фінансування інвестицій та правильність їх відображення в облікових документах

Аудит дебіторської заборгованості

Оцінка поточної та довгострокової дебіторської заборгованості та реальні можливості рефінансування

Аудит Cash-Flow

Аналіз чистих грошових потоків від операційної та інвестиційної діяльності

Аудит ділової активності підприємства

Використання коефіцієнтів оборотності, які характеризують, наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарскої діяльності. діяльності. Чим швидше тим краще.

Список використаних джерел:

1.       Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125–XII.

2.       Табахарнюк М. О. Гра на мільйон: практика злиття та поглинання в Україні / М. О. Табахарнюк. – К. : Київська книжково-журнальна фабрика, 2012. – 304 с.