Жужгов М. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Управління витратами – найважливіший елемент системи менеджменту. Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції багато в чому визначає ефективність діяльності підприємств. Від рівня і динаміки витрат залежать кінцеві результати діяльності підприємств, прибуток і рентабельність, а для окремих товарів, разом з їх якісними характеристиками, залежить їх конкурентоспроможність. Необґрунтований і неконтрольоване зростання витрат – одна з найбільш актуальних проблем більшості компаній. Для її вирішення необхідна чітка програма управління витратами. Її послідовне здійснення призведе не тільки до зниження витрат, але й істотно підвищить ефективність роботи.

Дослідженню питань управління витратами на підприємстві значну увагу приділяли такі вітчизняні вчені як: П. Й. Атамас, І. А. Білоусова, О. С. Бородкін, Н. М. Гудзенко, М. Я. Дем’яненко, Ю. С. Цал-Цалко, М. С. Пушкар та інші.

Метою кожного підприємства є розробка заходів щодо зниження витрат виробництва. Для цього підприємству необхідно впроваджувати і вдосконалювати систему управління власними витратами.

Потреба в детальному обліку і аналізі витрат виникає найчастіше напередодні і під час кризових етапів у розвитку компанії, або при вичерпанні зовнішніх резервів підтримки конкурентоспроможного становища на ринку. Серед проблем, які впливають на створення подібної ситуації, найчастіше називають: високу залежність від постачальників сировини та витратних матеріалів; унікальність показників оцінки якості, виробничої придатності сировини і готової продукції (сортність, жирність в молочній галузі, вид у зерновій та м'ясній галузях тощо); високу залежність від якості сировини та виробленої продукції; підвищені вимоги з боку контролюючих органів до якості виробленої продукції; тривалість виробничого циклу; високі ризики, пов'язані із залежністю від погодних умов; нерівномірність виробництва і високу залежність від сезонності тощо [1].

Вирішити ці проблеми шляхом заповнення «білих плям» (відсутності даних для прогнозування витрат виробництва) в обліку витрат корисної та об'єктивної інформації про поточний стан підприємства і покликана система управління витратами.

Як і при створенні будь-якої управлінської структури, процесу створення системи управління витратами передують діагностичні дослідження, в ході яких належить [4]:

1. Визначити центри фінансової відповідальності (ЦФВ) і місця виникнення витрат (МВВ) – тобто, на якій ділянці або підрозділі виробництва виникають витрати, і хто несе відповідальність за їх розмір.

2. Визначити види витрат для кожного підрозділу і компанії в цілому.

3. Визначити вимоги до плану рахунків.

4. Вивчити аналітичні дані на найнижчому рівні деталізації витрат і доходів.

5. Сформувати довідники аналітики по МВВ, ЦФВ, видами витрат і доходів, план рахунків.

6. Сформулювати вимоги до процесів обліку в контексті їх подальшої автоматизації.

Система управління витратами повинна забезпечувати [3]:

-       орієнтацію всіх підрозділів і персоналу на найбільш раціональне використання ресурсів;

-       оперативну та достовірну інформацію про реально сформовані витрати і їх зіставлення з нормативами, з витратами конкурентів;

-       створення передумов для забезпечення підприємству цінової конкурентної переваги;

-       об'єктивну оцінку діяльності кожного підрозділу, центру відповідальності в частині ефективного використання ресурсів;

-       оцінку обґрунтованості витрат на виробництво і реалізацію продукції, їх відповідності реальним умовам діяльності підприємства, об'єктивним можливостям організації;

-       взаємозв'язок управління витратами з усією системою менеджменту підприємства, бюджетів витрат – з усіма розділами бізнес-плану підприємства опис поточного стану процесів, процедур і документообігу на підприємстві.

Система управління витратами передбачає поєднання, взаємозв'язок різних методів – насамперед, нормування, бюджетування та управлінський облік за провідної ролі нормативного методу управління витратами [2]. При відсутності на підприємстві системи норм і нормативів, чіткого порядку їх розробки, контролю за дотриманням та аналізу відхилень від норм управління витратами система управління носить декларативний характер і не робить істотного впливу на ефективність використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів.

Варто наголосити, що система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань. Тільки такий підхід буде сприяти стрімкому зростанню економічної ефективності роботи підприємства.

Таким чином, дієве управління підприємством можливо лише в тому випадку, якщо на ньому створена дієздатна система управління витратами, яка дозволяє робити висновки про взаємозв'язки між підрозділами та відповідними вартісними показниками, враховує використання ресурсів і попереджає виникнення невиправданих витрат.

 

Список використаних джерел:

1.       Абдукаримов И. Т. Оценка и анализ производственных затрат и их роль в эффективном управлении предпринимательской деятельностью / И. Т. Абдукаримов, Л. Г. Абдукаримова // Финансы: планирование, управление, контроль. – 2011. – № 4.

2.       Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет / М. А. Вахрушина. – М. : Омега-Л, 2011. – 570 с.

3.       Владымцев Н. В. Формирование системы бюджетирования компании: внутренний регламент и иерархия центров финансовой ответственности / Н. В. Владымцев, А. С. Денисова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 6. – С. 47–50.

4.       Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр навчальної літератури, 2002. – 655 с.