Зражевський Є. В., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ

 В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Для сучасних українських підприємств в умовах нестабільності, кризової ситуації проблеми ціноутворення є одними із найбільш актуальних. Керівники починають розуміти, що звичні в для попередніх часів підходи та методи, що звичайно застосовувались до встановлення ціни, починають діяти неефективно, та здебільшого призводять до негативних наслідків. Окрім цього, загострюється конкурентна боротьба, тому важливість об’єктивного вибору вірної цінової політики невпинно зростає. Вміле управління ціновою політикою підприємства значною мірою впливає також і на кінцеві фінансові результати діяльності та позицію підприємства на ринку.

Проте, вибір цінової політики на вітчизняних підприємствах ще доволі часто здійснюється безсистемно, з застосуванням витратного підходу до ціноутворення, коли при формуванні цін не враховуються рівень попиту покупців, ціни конкурентів, а встановлені ціни не завжди враховують зміни ринкової кон’юнктури [1, с. 47].

Протягом 2010–2013 рр. спостерігалася тенденція до зменшення питомої ваги підприємств, що одержали збиток, графічно це відображено на рис. 1.

Проте, за попередніми результатами 2014 р. спостерігається тенденція до зростання кількості збиткових промислових підприємств: для порівняння, їх частка за січень–вересень 2013 р. становить 43,1%, а за січень–вересень 2014 р. вже 46,0% [2]. Зниження обмінного курсу гривні, підвищення адміністративно-регульованих цін і тарифів внаслідок проведення економічних реформ, а також погіршення ринкових очікувань позначилися на ціновій динаміці. Відповідно до макроекономічних прогнозів, узгоджених Національним банком та Урядом України, зниження реального ВВП України у 2015 році може становити 6,5%.

 

рисунок

Рис. 1. Питома вага підприємств, що одержали збиток, у % до загальної кількості [2]

 

Основними чинниками такої несприятливої динаміки виступатимуть шоки, пов’язані з погіршенням умов торгівлі внаслідок взаємного запровадження обмежувальних заходів у торгівлі з Росією, а також загостренням ситуації на сході України, зокрема виведенням із господарського обігу великої кількості промислових підприємств, руйнацією інфраструктури, зменшенням обсягів торгівлі та діяльності малого і середнього бізнесу.

Отже існує гостра необхідність переходу підприємств від традиційного, звичного до якісно нового підходу. В процесі розробки рішення щодо політики ціноутворення на підприємстві, необхідно приділяти значну увагу таким економічним категоріям, як попит та пропозиція, враховувати вплив інших зовнішніх чинників та їх співвідношення між собою.

Управління ціновою політикою повинне ґрунтуватися на аналізі власних витрат, проте враховувати інформацію про думку споживачів щодо продукції та рівень конкуренції на ринку. Саме цей підхід дозволить ефективно не лише виробляти, а і реалізовувати продукцію за прийнятною для підприємства ціною. Отже, підприємству, яке прагне до реалізації своєї місії та поставлених цілей максимально ефективно необхідно вибрати найбільш ефективну цінову стратегію та алгоритм її реалізації [3, с. 49].

Управління ціновою політикою підприємства повинно мати пильну увагу з боку керівництва будь-якого підприємства. Під час вибору цінової політики в кризових умовах господарювання керівники підприємства повинні виявляти й аналізувати такі ціноутворюючі фактори як: попит та пропозицію, еластичність, споживачів, конкурентів, державне регулювання цін тощо. З боку держави головною метою є створення таких умов, за яких ціна встановлюється та регулюється законами ринкової економіки [4, c. 83].

Ринок диктує необхідність розробки нових методологічних підходів до ціноутворення на підприємстві і вимагає комплексного підходу до вирішення цієї проблеми. Сьогодні, коли ситуація на ринках продукції постійно змінюється, потрібно розглядати ціноутворення як процес, на який впливає ряд змінних факторів. За таких умов стає неможливим використовувати один метод ціноутворення і приділяти увагу одному чи кільком факторам.

Потрібно об’єднати різні методи ціноутворення і враховувати фактори впливу з метою отримання обґрунтованої, конкурентоспроможної ціни на продукцію, яка допоможе підприємству розвиватись. Отже, потрібен інший механізм встановлення цін, який буде враховувати: вплив витрат на ціноутворення і за допомогою сукупності заходів з економії витрат стимулювати зниження їх рівня; вплив конкурентів; вплив держави; вплив споживачів; вплив інших факторів [5, c. 76].

Фінансовий стан підприємств є дуже далеким від стабільного, існує цілий ряд труднощів як із забезпеченням виробництва, так і з перебудовою і впровадженням нових технологій. Однак українські виробники мають достатній потенціал для подолання кризової ситуації.

 

Список використаних джерел:

    1.             Корінєв В. Л. Тактичне спрямування цінової політики / В. Л. Корінєв // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 45–48.

    2.             Статистичні дані України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

    3.             Волошенко А. В. Визначення та принципи цінової політики України / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 45–50.

    4.             Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства / В. Святненко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2014. – №121. – С. 81–84.

    5.             Кудлай В. Г. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах / В. Г. Кудлай // Науковий журнал «Український соціум». – 2014. – №6. – С. 73–80