К. е. н. Хуторськой П. О., Божко Л. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

В умовах сучасного ринкового становища підприємствам стає дедалі склад­ніше впроваджувати інновації та виробляти актуальну маркетингову технологію в процесі свого розвитку. На це впливає декілька факторів: низький рівень дер­жавного фінансування інноваційного розвитку підприємств і низька інвести­ційна активність інвесторів, відбувається зміна інформаційного поля, формується ситуація товарного достатку на ринку, яка є результатом стрімкого зростання пропозиції. Все це спонукає на зміну маркетингової політики та пошуку нових технологій маркетингу.

Аналізуючи сучасну ситуацію на ринку можна сказати, що у сфері вироб­ництва світовий ринок стоїть перед рішенням відмови від масового вироб­ництва. На зміну йому йде новий тип виробництва саме такого виробу, який потрібен кожному даному споживачу, і саме в тій кількості, яка необхідна, і саме тоді, коли треба. Також у сучасному бізнесі відбувається зміщення пріоритетів від «функціональних» до «інноваційних» продуктів. Сучасний маркетинг еволюціонує від масового маркетингу до маркетингу взаємовідносин.

Ситуація на ринку стрімко змінюється. Спостерігається стрімке зростання пропозиції, що виражається як в різкому збільшенні кількості товарних груп, так і в їх наповненні. Товарний достаток змушує компанії робити певні зусилля, щоб утриматися на ринку. В умовах товарного достатку споживач стає все більш досвідченим. Класичний підхід в сегментації товарів часто не задовольняє мети його використання. На зміну сегментації приходить фрагментація.

Також відбувається удосконалення інформаційного поля, яка виражається у зміні каналів інформації (поява нових видів технологій каналів і нових мож­ливостей та методів при використання старих каналів донесення інформації до споживача). Прагнення компанії підвищити ефективність бізнесу призводить до використання агресивної маркетингової політики, яка часто не тільки не задо­вольняє цілі але й шкодить іміджу компанії. Такі зміни змушують підприємства шукати нові шляхи досягнення поставленої мети.

Найбільш дієві та ефективні рішення в/або сучасних умовах інструменти наступні:

1) концепція унікальності продукту, тобто ідея, яка розроблена і сформу­льо­вана з точки зору значимих для споживача характеристик товару;

2) управління сприйняттям ціна – якість за допомогою різних інструментів (розпродажі, знижки і т.п.);

3) використання людської слабкості. У зоні комфорту і задоволення людина значно легше приймає рішення про придбання того чи іншого товару; 

4) формування у споживача довіри до бренду підприємства.

Виходячи з усього вище написаного можна зробити висновок: Розширення та зміцнення взаємовідносин з покупцями завдяки маркетингу взаємодії повинно стати успішним і ефективним способом здійснення підприємницької діяльності.

Розвиток нових технологій і швидкість реалізації на їх основі принципово нових видів продукції та послуг призводить до того, що потреби споживачів і ситуація на ринку змінюються з усе зростаючою швидкістю. Якщо раніше кон­куренція на ринку полягала у змаганні за ціною і якістю, то в нових умовах – це кон­куренція за спроможністю підприємства швидко змінювати продукти і послуги. У зв'язку з цією ситуацією, технологія маркетингу стає основною про­відною та рушійною силою, і визначає нові витки розвитку бізнесу в су­час­ному світі. Таким чином, всі нові види маркетингу формують еволюції іннова­ційної теорії маркетингу, пов'язану з нестандартними підходами до діяльності компанії на ринку, що роблять вплив на споживче сприйняття і поведінку.

При правильному використанні інноваційних маркетингових технологій, компанії отримують значну конкурентну перевагу – можливість прогнозувати поведінку клієнтів, партнерів і конкурентів, а також чинити на нього вплив.

 

Список використаних джерел:

    1.              Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. 

    2.              Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. – К. : Знання, 2007. – 325 с.