Назарець Є. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Роль маркетингу у розвитку інноваційної діяльності підприємств сфери послуг

 

Розвиток інноваційної діяльності сучасних підприємств вимагає форму­вання нового механізму взаємодії виробників із споживачами на основі узго­дження їх інтересів. Взаємодія економічних суб'єктів здійснюється на якісно но­вому рівні, що дозволяє задовольняти не просто назрілі потреби, а потенційно можливі і швидко мінливі запити споживачів. Розробники інноваційних ідей і виробники інноваційної продукції повинні передбачати попит на нові блага, стимулювати споживачів до використання нових технологій і нових продуктів у своїй діяльності.

Підприємство сфери послуг являє собою відкриту соціально-економічну систему, яка створена для надання послуг ї є складовою господарської системи країни [1, c. 24]. Для здійснення ефективної інноваційної діяльності підприємству недостатньо лише представити ринку свою інноваційну ідею, необхідно виконати комплекс заходів. Особливе місце серед цих заходів відведено застосуванню маркетингових технологій.

Технології маркетингу – це методи, спрямовані на успішну діяльність фірми на ринку. Існує п'ять основних технологій маркетингу: сегментування, на­цілю­вання, позиціонування, аналіз, прогнозування [2, c. 4].

Застосовуючи технології маркетингу, підприємство сфери послуг може визначити цільовий сегмент ринку для реалізації інноваційної ідеї; сформувати інноваційну організаційну структуру; залучити сучасні технології, що забезпе­чують гнучкість виробництва; розробити комплекс маркетингових комунікацій, що дозволяють сформувати попит на інноваційну продукцію та оптимізувати про­цес її просування; забезпечити продаж на цільовому сегменті за рахунок глибо­кого розуміння потреб покупців; створити систему маркетингового кон­тро­лю, що забезпечує зворотний зв'язок зі споживачем інновації; успішно кон­ку­рувати з іншими компаніями завдяки кращому знанню потреб покупців і тен­денцій у розвитку ринку; підвищити прибутковість або завоювати велику частку ринку в залежності від цілей.

Однією з найсерйозніших проблем в управлінні інноваційною діяльністю є збір інформації, необхідної для розробки нових технологій. Це стосується інформації про зовнішнє середовище: конкурентів, потенціальних споживачів, можливості ринку. Дана інформація важлива для прийняття рішення про мож­ли­вість пошуку інвестора, клієнта, партнера. Маркетингові дослідження по­винні супроводжувати всі стадії розробки, створення, впровадження та розпо­всюдження нових продуктів. Вони покликані забезпечити отримання нових ідей, дати оцінку перспективам їх реалізації і потенціалу попиту.

Місце маркетингу в інноваційній діяльності розглядається з двох по­зицій [3]:

1. Маркетинговий підхід дозволяє здійснити попереднє формування образу і робоче проектування нового продукту на основі результатів маркетингового дослідження, що особливо важливо з точки зору реалізації концепції «чистого маркетингу» щодо виробництва товарів, дійсно затребуваних ринком.

2. Технічний підхід припускає організацію виробництва для реалізації ін­но­ваційної ідеї на основі технічних розрахунків і проектування, а потім перед­бачає проведення заходів з пошуку потенційних споживачів інноваційного про­дукту.

В першому випадку маркетингові дослідження є актуальними на всіх ета­пах інноваційного процесу, починаючи з формування інноваційної ідеї і закінчуючи етапом реалізації та поширення інновації, а в другому – маркетинг здійснюється після завершення розробки інноваційного продукту.

На сьогоднішній день спостерігається перехід від технічного до марке­тинго­вого підходу, що зумовлено сучасною ситуацією на ринку, коли спожи­вачі пред'являють все більші вимоги до інноваційних продуктів (багатофункціо­наль­ність, довговічність, ексклюзивність, економічність тощо).

Останній підхід забезпечує продовження життєвого циклу підприємства на основі використання своєчасної та достовірної інформації про запити спожи­вачів за результатами маркетингових досліджень.

Особливістю маркетингового дослідження на ринку інновацій є те, що спо­живачі спочатку не мають уявлення про пропонований їм продукті. У зв'язку з цим їх ставлення до інновації визначається на основі того, яку частину своїх наяв­них доходів вони будуть готові витратити на придбання інновації при різних рівнях досягнення корисності, а дослідження дозволяє виділити групи споживачів залежно від їх сприйняття інновації [4, с. 82].

Отже, роль маркетингу в розвитку інноваційної діяльності підприємства сфери послуг полягає в здійсненні її таким чином, щоб організація обміну і ко­му­нікації між споживачами інновацій та підприємствами сприяли ефективному збігу попиту і пропозиції на інноваційні продукти. Маркетингові дослідження доцільно проводити як на етапі формування інноваційної ідеї, так і за резуль­татами реалізації та розповсюдження інновації, щоб визначити нові напрямки для розробки наступних інноваційних ідей, адже за результатами марке­тинго­вого дослідження підприємство отримує інформацію про реакцію споживачів на інноваційний продукт, оцінює різні варіанти доробки цього продукту, роз­робляє зразки продукції, випробовує їх і впроваджує на ринку.

 

Список використаних джерел:

1.             Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

2.             Ильчева И. В. Маркетинговые технологи : учеб.-метод. пособ. / И. В. Ильчева. – Ульяновск : УпГТУ, 2012. – 158 с.

3.             Никулина О. В. Маркетинг инновационного развития предприятия / О. В. Никулина // На­­циональные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – №10. – С. 50–55.

4.             Шерстобитова Т. И. Маркетинг инноваций / Т. И. Шерстобитова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. – 126 с.