Попова О. М., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

У сучасному світі перманентні інновації перетворюються на практично єдиний надійний спосіб завоювання й утримання стійких конкурентних позицій. Одним з засобів забезпечення конкурентних позицій є впровадження марке­тингових інновацій.

Слід розрізняти поняття «маркетингові інновації» та «маркетинг інно­вацій». Маркетингові інновації (інноваційний маркетинг чи інновації в марке­тингу) – це принципово нові чи модифіковані елементи комплексу маркетингу (у т.ч. методи, інструменти, прийоми тощо), що дозволяють ефективніше пози­ціо­ну­вати та продавати товар на ринку завдяки вищому рівню задоволення потреб споживачів. Водночас, маркетинг інновацій – це комплекс маркетингу (традиційний чи модифікований), що сформований для виведення на ринок інновацій, якими можуть бути ідеї, процеси, продукти, технології, методи та інше [1].

Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб спо­живачів, залучення їх більшої кількості, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів [2].

Маркетингові інновації можна поділити на три групи за критеріями мож­ливих напрямків моделювання інноваційних підходів до концепції продукту, розширення маркетингового середовища за рахунок нових ринків, нових спо­собів ведення комерційної діяльності:

нові старі продукти, які представляють собою нові способи застосування знайомих споживачам продуктів;

нові ринки, що представляють нові групи споживачів продуктів;

нові способи ведення комерційної діяльності, які являють собою нова­торські підходи до поставок давно існуючих продуктів та обслуговування як «лояльних», так і нових споживачів. У сучасних умовах вони є найважли­ві­шими джерелами зародження ідей маркетингових інновацій [3].

До маркетингових інновацій як нових способів ведення комерційної діяль­ності можна віднести використання інтерактивного обладнання, призначеного для того, щоб встановити більш тісний контакт з потенційним споживачем. До такого обладнання можна віднести проекційні (віртуальні) і відео-вітрини, віртуальні прилавки, віртуальні примірочні, QR–коди тощо. Зокрема, проекцій­на вітрина є новинкою для українського ринку і тому тільки починає завойовувати визнання серед продавців. На думку виробників, вона звертає на себе увагу покупця, змушує його зупинитися і дає йому повне уявлення про товар, демонс­т­руючи останній з кращого боку. Згідно європейського дослідження ефектив­ності проекційних вітрин мінімум чверть перехожих звертає на них увагу; кожен п’ятий зупиняється, щоб подивитися трансльований рекламний ролик; приб­лизно третина перехожих настільки вражені вітриною, що заходять в ма­газин відразу ж після перегляду [4].

Відомо, що новітні технології вимагають значних капіталовкладень, які не мо­жуть собі дозволити дрібні компанії. Тому в даний час серед малих під­приємств особливою популярністю користується Інтернет-маркетинг, який вико­­ристовує традиційні прийоми, але в дистанційному режимі, більш зруч­ному для споживача. Інтернет в цьому режимі забезпечує прискорення, змен­шення витрат для більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів.

Забезпечення ефективного використання маркетингових інновацій та пере­творення їх на конкурентні переваги підприємства вимагає системного підходу, втіленого, зокрема, у переході до концепції інноваційного комплексу марке­тингу «4 IP» – інноваційний продукт, інноваційне ціноутворення, інноваційні інструменти просування, інноваційні канали та методи розподілу. Подальше дослідження має бути спрямоване на виявлення ролі окремих елементів комп­лексу маркетингу «4 IP», а також їх синергічного ефекту в механізмі під­вищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [5].

У той самий час загальновідомим є й те, що інновації завжди пов’язані з ри­зиком, і це є однією з вагомих причин зниження інноваційної активності підприємств України впродовж останніх десятиліть. В інноваційній діяльності прагнення до мінімізації ризику рівнозначне відмові від інновацій взагалі, оскільки розроблення й впровадження новинок завжди пов’язані з ризиком [6]. Ефективне управління ризиками маркетингових інновацій повинне бути спрямо­ване на оптимізацію співвідношення очікуваного прибутку й ризику; корисним інструментом для зниження невизначеності й покращення такого спів­від­ношення є збирання додаткової інформації, насамперед шляхом попередніх маркетингових досліджень.

 

Список використаних джерел:

1.             Шульгіна Л. М. Дискусійні питання сутності понять «маркетинг інновацій» та «марке­тингові інновації» / Л. М. Шульгіна // Экономика Крыма. – 2011. – № 4 (37). –                 C. 227–231.

Л. Ю Сагер, О. С. Савченко. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/ 123456789/28795/1/Saher.%20Savchenko.pdf.

3.             Дойль П. Маркетинг менеджмент и стратегии / П. Дойль, Ф. Штерн; пер с англ. –                 4-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 648 с.

4.             Волкович А. Р. Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій [Елек­тронний доступ] / А. Р. Волкович, Л. К. Яцишина // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2839.

5.             Тараненко І. В. Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: сис­темний підхід / І. В. Тараненко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2 (45). – C. 180–185.

6.             Лабурцева О. І. Управління маркетинговими ризиками інновацій / О. І. Лабурцева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – C. 1522.