Редченков А. А., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

У XXІ столітті відбувся значний ривок у технологічному розвитку засобів отримання і просування інформації, з’явилися інформаційно-технічні досяг­нення в розвитку передових комунікативних технологій (електронні засоби об­міну інформацією). У результаті відбулося значне розширення кордонів як реаль­ної, так і віртуальної взаємодії підприємств.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій в світі більшість ком­паній чітко усвідомила необхідність використання ресурсів Інтернет у своїй комерційній діяльності [1]. Зокрема у числі досить поширених підходів, пов’яза­них з вирішенням завдань інформаційного забезпечення інноваційних проектів, які реалізуються сучасними підприємствами, широко використовується інжи­ніринг і реінжиніринг, найважливішою складовою частиною яких є марке­тингові дослідження [7].

В цілому, інжиніринг може бути охарактеризований як комплексна інно­ва­ційна технологія, яка найбільш повно охоплює всі етапи інноваційного циклу – від маркетингових досліджень ринку, попереднього проектного обстеження, біз­нес-пла­нування та створення розробки до комплексної поставки устатку­вання, відповідного кадрового супроводу і, нарешті, здачі об’єкта «під ключ» з по­дальшим сервісним обслуговуванням. Мета інжинірингу пов’язана з отри­манням замовниками та інвесторами найкращих результатів бізнес-процесів, що досягається шляхом розробки проектів на основі застосування високих техно­логій і методів інноваційного проектування [3].

Реінжиніринг – це фундаментальне перепроектування бізнес-процесів з ме­тою суттєвого покращення показників за витратами, якістю продукції та рів­ню обслуговування, досягнутих в результаті інжинірингу. У ході реінжинірингу під­приємство переносить основні акценти на розробку нових наукоємних виробів, виконання конкурентоспроможних замовлень, післяпродажне обслуговування з метою задоволення потреб замовників, а також значного поліпшення якості роботи у порівнянні з фірмами-конкурентами [3].

Найважливішим елементом системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності є мережа регіональних інформаційно-аналітичних центрів, що здій­нюють маркетингові дослідження і дозволяють учасникам інноваційно-інвести­ційного процесу отримувати необхідні інформаційні послуги [5].

В умовах необхідності підвищення конкурентоспроможності вітчизняних під­приємств вирішальну роль у створенні якісної продукції відіграє інформа­ційно-консалтингове забезпечення. У світовій практиці консультаційні послуги давно є найважливішим елементом економіки. Наприклад, у США ці послуги мають річний оборот у десятки мільярдів доларів [1].

До числа основних консалтингових послуг, що надаються інноваційно-орієн­тованим підприємствам, можна віднести наступні:

юридичні та фінансові послуги. В спектр юридичних послуг входять пи­тання правової охорони інтелектуальної власності [4]. До фінансових послуг слід віднести пошук зовнішніх джерел фінансування та підготовку інвести­цій­них пропозицій;

послуги з маркетингу та забезпечення міжнародної діяльності, такі як мар­­кетингові дослідження, підготовка та проведення рекламних кампаній, ор­ганізація участі у виставках, забезпечення ефективного пошуку зарубіжних партнерів і встановлення з ними зв’язків тощо [2].

Технологічне консультування пов’язане з вирішенням таких завдань, як розробка, технічна експертиза бізнес-проектів, оцінка конкурентоспроможності та прогноз розвитку товару і технологій, інжиніринг бізнес-проектів, технічний дизайн товару, управління якістю та сертифікація продукції, питання лізинго­вих операцій, кредитування, страхування та ін. [3].

Найважливішим різновидом маркетингового супроводу діяльності промис­ло­вих підприємств є рекламування товарної продукції і організація різноманіт­них конкурсів, виставок та ярмарок. На відміну від рекламних повідомлень, газетних публікацій, які дають лише вторинну коротку інформацію про діяль­ність компанії, на виставках пропонується первинна інформація [6], яку на­дають автори безпосередні виконавці проектів.

В даний час стає очевидним, що для будь-якого сучасного підприємства важ­ливо оперувати добре налагодженою системою збору інформації про вну­трішнє і зовнішнє ділове середовище, що дозволяє йому вчасно реагувати на всі зміни. При цьому для інноваційного підприємства вирішення питань форму­вання ефективної маркетингової інформаційної системи є досить актуальним і значущим, оскільки це сприяє мінімізації ризику при розробці і виведенні інноваційного продукту на ринок.

 

Список використаних джерел:

  1.                            Doing Business. Річні звіти [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://doingbusiness.com.ua

  2.             Попов В. М. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и реко­мендации / В. М. Попов, Р. А. Маршавин, С. И. Ляпунов ; под ред. В. М. Попова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

  3.             Информационные технологии в маркетинге / Титоренко Г. А., Макарова Г. Л., Даит­беков Д. М.  и др.; под ред. Г. А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 335 с.

  4.             Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / під ред. Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

  5.             Маркетинг и финансы. В поисках конструктивного диалога / пер. с англ. Н. И. Коб­заревой; науч. ред. Е. В. Калугин. – М. : Вершина, 2007. – 344 с.

  6.             Роль информационных систем в повышении качества планирования и организации производства промышленного предприятия : учеб. пособ. / под ред. А. П. Ястребова. – СПб. : ГУАП, 2009. – 88 с.

  7.             Соловьев Б. А. Маркетинг : учебник / Б. А. Соловьев. – М. : ИНФРА–М, 2007. – 383 с.