Шляховий Д. О., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК НОВИЙ ВИД БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

Електронна комерція – термін, що відноситься до використання Інтернету для проведення комерційних операцій між підприємствами або між під­приєм­ством та споживачами. Ведення операцій через Інтернет можливе з будь-якого місця планети, де є до нього доступ. Електронна комерція дозволяє замовляти продукцію та послуги прямо на сайті, а потім отримувати їх традиційним шляхом: за допомогою транспортної організації, або для інформаційних про­дуктів, пересилкою каналами Інтернету [1]. Електронна комерція розглядається не тільки як сектор інформаційної галузі економіки, а й перспектива розвитку бізнесу будь-якої компанії, незважаючи на її розмір і форму власності. Най­більш перспективні напрями розвитку електронної комерції є:

– «торговельні концентратори». Сайти, на яких зібрано інформацію про ціни на продукцію, про умови оплати і доставки, реалізовано можливість по­шуку і сортування, можна також робити замовлення і оплачувати його за допомогою системи електронних платежів;

– автоматичні системи для обслуговування постійних клієнтів. Зайшовши на сайт, клієнт лише зазначає обсяг закупівлі і вводить інформацію для про­ведення платежу. Відвантаження і доставка здійснюються автоматично;

– системи для сервісного і післяпродажного обслуговування. Весь прийом рекламацій та інших питань здійснюється електронною поштою, за допомогою програм-мессенджерів, в чаті або на веб-конференції на самому сайті компанії.

Одне з найважливіших завдань сучасної електронної комерції – заміна тра­ди­ційного механізму торгівлі між підприємствами. При цьому передбачається, що клієнт попередньо вибирає товар, а з допомогою Інтернету проводиться опе­рація продажу. У майбутньому, з розвитком віртуального ринку, принципи електронної комерції проникнуть і в решту сфер торговельних відносин між підприємствами. Вони будуть використовуватися для дослідження та зміни переваг корпоративних клієнтів, а також для створення та просунення нових марок. В Україні поки 85 % покупок при отриманні оплачуються готівкою, така ситуація не є непереборним бар’єром розвитку електронної комерції, хоча це і від­бивається на підвищених логістичних витратах продавців [2]. Факторами, що певним чином перешкоджають повноцінному розвитку електронної ко­мер­ції в Україні, є такі [3]:

–                        недостатній рівень державних гарантій і правових норм. Однією із ос­новних проблем розвитку електронного бізнесу в Україні є прогалини у зако­нодавчій базі. В Україні не існує законодавчих актів, які б чітко регулювали сферу Інтернет-послуг, і як наслідок

–                        недовіра користувачів. Одна з проблем ведення електронного бізнесу – захист інформації. Користувач повинен стежити за тим, щоб on-line платежі в Інтернет, також як і введення інформації про утримувача картки, проходили по захищеному протоколу зв’язку.

Перехідним етапом у розвитку електронної комерції може стати вико­ристання пошуку та аналізу інформації про майбутню офлайн або онлайн по­купку. Адже звичка вибирати та оцінювати товар онлайн у жителів України уже з’явилася.

 

Список використаних джерел:

 1.      Бойко А. Д. Електронна комерція в Україні: напрямки розвитку і динаміка [Електро­нний ресурс] / А. Д. Бойко, Д. А. Бойко, О. В. Мельник // Материалы Третьей научно-прак­тической конференции «Социально-экономические реформы в контексте евро­пей­ского выбора Украины» (20–21 апреля 2006 г.). – Режим доступу : http://www.confcontact.com/apl/6_Bojko.php.

2.       Кудирко Н. В. Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні / Н. В. Кудирко, Р. М. Федоряк // Технології і дизайн. – 2014. – №1 (10). – С. 1–7.

3.       Курташова І. В. Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Курташова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/ Economics/23485.doc.htm