Сокол П. М., Недзельська М. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

 

Для українських підприємств стратегія виходу на зовнішні ринки є ак­туаль­ним питанням, але нестача фінансових засобів, негативний стан основних засобів, невідповідність продукції міжнародним стандартам. Але в Україні існують підприємства, продукція та послуги яких є конкурентоспроможними не тільки на вітчизняному ринку, а потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни.

Вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна конкуренція, можливий лише за умови використання сучасних методів управ­ління просуванням. Для того, щоб досягнути успіху в боротьбі за місце на між­народному ринку, необхідно використовувати можливості маркетингу.

На сучасному рівні розвитку економіки існує тенденція глобалізації ринку, що, з одного боку, відкриває великі перспективи, а з іншого – робить конку­ренцію ще більш жорсткою [1].

З огляду на географічне розташування підприємства «Укртехносинтез» при­вабливим видається саме європейський ринок. Водночас, з огляду на специ­фіку розвитку та ключові чинники успіху товарні ринки у Європейському Союзі вимагають від українських підприємств різних маркетингових зусиль та ви­робничо-збутових пріоритетів. На жаль, у багатьох випадках вітчизняні під­приємства самостійно не в стані подолати бар’єри входу на зарубіжні ринки не стільки з огляду на низьку якість самих товарів або послуг, а швидше через невміння адаптуватись до вимог цих ринків, насамперед, стандартів ЄС. Це вимагає ґрунтовного аналізу існуючих бар’єрів та напрямів їх подолання [3].

Основними перевагами підприємства СУБП «Укртехносинтез» є хороша якість та прийнятна ціна, а також значний досвід роботи в зазначеній сфері.

З огляду на дані Держкомстату щодо експорту товарів в різні країни за 20112014 роки привабливим для підприємства є ринок країн пострадянського простору, а саме ринок Білорусії [2].

З огляду на статистичні дані та проблеми, будо запропоновано такі основні рекомендацій щодо тактичних дій:

–          зацікавити покупців хорошою якістю пропонованих товарів;

–          збільшити частку своє продукції на ринку компресорів за рахунок вико­ристання стратегії фірми «у нас краще, ніж у них».

Крім того, участь у міжнародній виставці є одним із найбільш ефективних засобів розширення ринків збуту в системі маркетингових комунікацій. Добре спланована виставкова діяльність є дієвим засобом комунікаційної політики в міжнародному маркетингу, яка стимулює продаж товарів і послуг на зо­вніш­ніх ринках, ефективним методом в конкурентній боротьбі.

Таким чином, вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна конкуренція, можливий лише за умови використання сучасних методів управління та ефективного маркетингу. управління та ефективного маркетингу.

 

Список використаних джерел:

1.             Гурєєва А. Ю. Аналіз методів просування товарів на зовнішній ринок / А. Ю. Гурєєва // Управління розвитком. – 2012. – № 3. – С. 32–34.

2.             Офіційний Інтернет-сайт Державного комітета статистики України [Електронний ре­сурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

3.             Чухрай Н. І. Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок / Н. І. Чух­рай, Л. Є. Сухомлин // Управління розвитком. – 2013. – № 5. – С. 32–34.