Васьків Р. І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

РОЛЬ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ПРИ НАЙМІ, НАВЧАННІ, УТРИМАННІ, ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ ТА ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ

 

Якщо досліджувати сучасні реалії, то інформаційні технології вико­ристо­вуються практично у всіх сферах, не є виключенням сфера управління людськи­ми ресурсами (HR), в якій також інтенсивно розпочали використовувати цифрові технології для збільшення ефективності та покращення роботи HR-відділів організацій, адже працівники є інтелектуальним капіталом будь-якої організації, ефективне використання цього ресурсу веде до збільшення дохідності організації та дозволяє вести конкуренту боротьбу з основними конкурентами, виокремитися на їх фоні.

Можна виокремити 5 ключових задач, які вирішує HR-відділ, причому вони характерні для будь-якої компанії. До цих задач відноситься:

· найм працівників (рекрутмент);

· навчання працівників;

· утримання;

· оцінка та мотивація працівників;

· побудова HR-бренду.

Причому останню задачу доцільно розбивати на дві підзадачі, з точки зору комунікації з зовнішньою та внутрішньої аудиторією: побудова бренду робото­давця для претендентів та взаємодія з поточними працівниками (побудова корпоративної культури). Цифрові канали можуть допомогти у вирішенні кожної з п’яти задач. Якщо розглянути статистичні дані західного ринку то з 2010 р. в США доля замовлень по створенні HR-бренду у цифрових агенцій зрівнялась з долею замовлень на стандартні рекламні послуги. Проте останніми роками схожі тенденції почали проявлятись і на українському ринку, свідченням цьому може слугувати запровадження премії «HR-бренд Україна», яка запо­чатко­вана у 2011 році, та з кожним роком проекти організацій, що представляються у номінації, стають щораз якіснішими та професійнішими. Використання цифро­вих комунікацій стає важливим й з огляду на те, що виросло нове покоління «покоління Y», для якого згідно дослідження компанії Universal Globals 2013 р., важливі інші цінності аніж минулому поколінню. Для цього покоління «поко­ління Y» характерні такі особливості: залучення у справи компанії, вибір роботи не по величині заробітної плати також воно не ідентифікує себе з компаніями, здатність легко міняти роботу (мобільність) та не прив’язаність до одного робочого місця.

Традиційні канали комунікації не дають відповідей на питання «покоління Y», оскільки вони короткі, формальні та уривчасті, усе це негативно позначається на HR-бренді компанії. Для того щоб побудувати хороший HR-бренд потрібно здійснювати постійну та вибудовану довготермінову комунікацію з кандидатами та відкрито інформувати про історію своєї компанії, її принципи, місію і цифрові канали можуть стати незамінним інструментом у досягненні даної мети.

Виокремимо ті інструменти та рішення, які HR може запозичити у тра­диційних маркетингових компаній та нові можливості цифрового середовища: робота з лідерами думок; довідкова інформація про бренд; медійні канали; соціальні мережі; бізнес соціальні платформи; робота з негативними відгуками; відео-сервіси; гейміфікація та системи управління знаннями.

Наступила ера HR-маркетингу, в якій однією з найважливіших умов успіш­ності компанії є формування привабливого бренду роботодавця в очах пра­цівників організації та ринку в цілому. Для того щоб досягти кращих резуль­татів не достатньо використання рекламних засобів, постає необхідність задіяння й інших можливостей, якими виступає цифрове середовище з його сучасними інструментами: соціальними мережами, соціальними бізнес платформами, відео-сервісами тощо, уміле поєднання цих інструментів та їх імплементація у діяль­ність організації дозволяє підтримувати ефективний бізнес.