Аксьонов С. О., к. е. н. Кононова О. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 

Процеси економічної глобалізації та інтеграції національних промислових комплексів у світовий ринок розглядається нині як невід'ємні атрибути розвитку цивілізації, рівень і темпи яких знаходяться в залежності від розвитку промисловості, наявності в країні власних і залучених інноваційних технологій.

Глобалізація, істотним моментом якої є посилення світогосподарських зв'язків, залучення в них великої кількості країн і територій, як економічне явище, об'єктивно посилює конкуренцію на світовому та регіональних ринках. Виникає і посилюється багатостороння залежність національних економічних систем.

Активізація цих процесів неможлива без здійснення державних регіональних програм розвитку промисловості, передбачає, в тому числі, й інвестиційну складову.

Концептуальні питання теорії модернізації економіки та інституційного забезпечення процесів модернізації відображені в працях: Абалкана Л., Верлена Т., Деминга Е., Медведєва В., Полякова В., Фролова І., Шишкова Ю. та інших. Однак, в даний час відсутня однозначність розуміння сутності та наслідків економічної глобалізації в цілому і, зокрема, для промислових підприємств. На державному рівні в достатній мірі не адаптований організаційно-економічний механізм інтеграції регіональних економік і окремих промислових підприємств в глобалізованому світовий економічний простір.

У світлі виявлених проблем метою дослідження стало визначення механізму інтеграції український підприємств у світовий ринок товарів і послуг.

На думку ряду економістів, заміна ринкових відносин підприємств на інтеграцію, засновану на зближенні інтересів, привід до обмеження конкуренції на ринку, що не стимулює до поліпшення якості продукції та зниження витрат.

Однак, ми вважаємо, що розвиток інтеграційних механізмів несе в собі позитивний потенціал об'єднання ресурсів для створення нових виробничих технологій. Відсутність інтеграції веде до зайвої замкнутості суб'єктів підприємницької діяльності, зниження можливостей прискореного технологічного розвитку. Ефективна інтеграція повинна приводити до досягнення цілей суб'єктів, що беруть участь в інтеграції.

Основними ознаками інтеграції підприємств у світове господарство є взаємопроникнення і переплетіння виробничих процесів підприємств з компаніями інших країн.

Процес міжнародної інтеграції є першопочатком міжнародного поділу праці та розвитку глубоких і стійких взаємозв'язків суб'єктів бізнесу.

Інтеграційну стратегію підприємства можливо побудувати виходячи з визначення тих іноземних інвестицій, інтеграція з якими в довгостроковій перспективі знизить ризик втрати ринків збуту продукції місцевих товаровиробників.

При прийнятті стратегічних рішень досить важливим і необхідним є всебічний аналіз співвідношення витрат, ризиків, і економічного ефекту від реалізації інтеграційних заходів. Одним з напрямків інтеграційної стратегії може стати зростання регіональних компаній за допомогою придбання контролю над постачальниками, дилерами, в окремих випадках фірмами конкурентами.

Об'єктивний змісту інтеграції підприємств з компаніями іноземних держав є одним із способів конкурентної боротьби. Ризик повного поглинання іноземними компаніями ставить перед регіональними виробниками питання про необхідність ініціювання керованих інтеграційних процесів, що забезпечують приріст доданої вартості в кооперацію з інтегрованими компаніями.

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки і впровадження в регіональну практику відповідного механізму інтеграції промислових підприємств у світову систему господарства, що сприяє координуванню бізнес-процесів її учасників, зниженню тиску надлишкової конкуренції, зниження витрат виробництва за рахунок ефекту масштабів виробництва.

Механізм інтеграції промислових підприємств регіону у світовий економічний простір передбачає з одного боку, наявність управляючих впливів на сферу бізнесу (кадрова політика, фінансова підтримка інноваційного розвитку і т.д.) з іншого боку, державну політику по активації інноваційних процесів, спрямованих на створення експортно-орієнтованої продукції, а також створення траспортної інфраструктури в регіоні.

Головною метою реалізації інтеграційного механізму є підвищення конкурентоспроможності регіональних виробничих компаній на світовому ринку. Виробництва, що виробляють неконкурентну продукцію, будуть поглинені або знищені конкурентами.

 

Список використаних джерел:

    1.             Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг : підручник / Р. О. Заблоцька . – К. : Знання України, 2004. – 280 с.

    2.             Козик В. В.  Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. В. Даниленко. – К: Знання–Прес, 2004. – 408 с.

    3.             Седов К. Б. Международная коммерческая деятельность в сфере услуг и интересы России / К. Б. Седов. – М. : Экономика, 2006. – 270 с.