К. е. н. Барна М. Ю.

Львівська комерційна академія (Україна)

ПОКАЗНИКИ І ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 

Проаналізовані теоретичні засади трансформації системи внутрішньої торгівлі дозволили встановити низку проблем як теоретичного, так і практичного характеру, виникнення та прояв яких заважає розвитку внутрішньої торгівлі в Україні. Очевидно, що проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з метою вирішення цих проблем. При цьому досліджуються як процеси, що відбуваються в галузі, в системі управління нею, процеси, що впливають на розвиток галузі ззовні, де виникають гальмівні чинники тощо.

Для встановлення та підтвердження гіпотез про характер проблем необхідне проведення емпіричних досліджень на основі аналізу критеріїв і відповідних показників, незалежно від предмету дослідження – система внутрішньої торгівлі в цілому, окрема її підсистема або система управління нею.

При відборі показників, на основі яких можливо провести оцінювання кожної з підсистем, та які формують потенціал системи внутрішньої торгівлі, слід прийняти до уваги обґрунтовану структуру системи внутрішньої торгівлі, у якій визначено чинники впливу як за кожною з підсистем, так і з урахуванням їх поділу на такі, що входять до системи управління внутрішньою торгівлею та впливають на неї ззовні. Розрахунок цих показників дасть можливість не тільки оцінити стан формування потенціалу системи внутрішньої торгівлі, але й встановити причини зміни ефективності – як інтегрального критерію для оцінки самої системи та розвитку внутрішньої торгівлі у цілому.

Для оцінювання системи внутрішньої торгівлі необхідно враховувати не тільки результат емпіричних досліджень на основі аналізу динаміки відібраних показників, але й ступінь впливу чинників на трансформацію системи та її складові підсистеми. Вплив чинників та їх вагомість оцінюється на основі проведених експертних оцінок і соціологічних досліджень.

Для розрахунку ефективності системи внутрішньої торгівлі повинні бути врахованими як економічні, так і соціальні показники, що природно, виходячи з головної (соціально-економічної) функції галузі.

На основі проведених наукових досліджень щодо вибору критеріїв та показників для оцінювання системи внутрішньої торгівлі та, зокрема – оцінювання ефективності – як інтегрального критерію, можливо обґрунтувати базові принципи щодо оцінювання ефективності – як інтегрального критерію оцінювання системи внутрішньої торгівлі.

Необхідність обґрунтування принципів оцінювання системи внутрішньої торгівлі саме навколо цього критерію зумовлено його інтегральним значенням, порівняно з іншими. Саме у цьому критерії втілюється методологічне значення поняття «принцип». Принципи оцінювання системи внутрішньої торгівлі мають як методологічне, так і методичне (прикладне) значення.

На основі проведених досліджень щодо визначення показників і принципів оцінювання ефективності системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформації, можна дійти наступних висновків:

для оцінювання системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформації слід враховувати всі визначені критерії, серед яких ефективність є інтегральним, для чого використовується відповідна класифікація показників за критеріальною структурою;

- оцінювання системи внутрішньої торгівлі не буде повним та об’єктивним, якщо не враховувати впливу чинників на потенціал, ефективність, конкурентоспроможність та управлінський потенціал системи та кожної з підсистем, для чого на основі соціологічних досліджень та експертних оцінок встановлюється вагомість цих чинників;

- при оцінюванні ефективності системи внутрішньої торгівлі за основу приймається її сутність – як економічної категорії, в якій встановлюється взаємозв’язок із продуктивністю та раціональним використанням ресурсів;

- в ефективності системи внутрішньої торгівлі відбивається ступінь сформованості потенціалу та результат його реалізації, який проявляється у зміні конкурентоспроможності галузі та основних результатних показниках (зокрема – прибутку, рентабельності та товарообігу);

- для оцінювання ефективності системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформації використовується розроблена методика, в якій за допомогою методів розрахунку визначається інституціонально-трансформаційна, соціальна, економічна та управлінська ефективність, які впливають на інтегральний показник ефективності та змінюються у плановому (розрахунковому) періоді, що дозволяє виявити найбільш «проблемні» підсистеми, в яких не сформовано достатній потенціал;

- оцінювання ефективності системи внутрішньої торгівлі ґрунтується на обґрунтованих принципах, що мають як методологічне, так і методичне значення.

Підсумовуючи вищевикладене можна констатувати, що проведені дослідження дозволили обґрунтувати необхідний інструментарій для розробки методики діагностики системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформації, використання якої дасть можливість отримувати суб’єктом управління поточну інформацію про стан галузі, її проблемні підсистеми та приймати виваженні рішення щодо вирішення проблем розвитку галузі.