Борисова Н. В.

Міжгалузева академія управління, м. Київ (Україна)

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

 

В Україні успішно реалізується запланована до 2015 року реформа бухгалтерського обліку в державному секторі. Реформування бухгалтерського обліку в держсекторі здійснюється у відповідності до низки рішень уряду [2; 3].

Перший етап реформування розпочався у 2007 р. й закінчився у 2012 р. внесенням змін до законодавства, підготовкою національних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора (НП(С)БОДС). Другий етап – завершальний (до 2015–2016 рр.) – передбачає ключові елементи реформи бухобліку в держсекторі Україні: впровадження з 1 січня 2016 року розробленого та затвердженого єдиного для усіх суб’єктів держсектору Плану рахунків (далі – ЄПР), гармонізованого із бюджетною класифікацією, яка відповідає статистиці державних фінансів 2001 року (GFS 2001), та створення на основі ЄПР і національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі уніфікованого програмного забезпечення (інтегрованої інформаційно-аналітичної системи) для управління державними фінансами.

Розробка і впровадження національної облікової підсистеми бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованої з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектора, визначена насамперед розвитком процесів економічної інтеграції країн і є важливою передумовою ефективного функціонування та визнання бухгалтерського обліку в держсекторі України на міжнародному рівні.

Цій проблемі приділяють сьогодні увагу вітчизняні вчені: Л. В. Гізатуліна, Р. Т. Джога, В. М. Жук, Т. І. Єфименко, Є. В. Калюга, С. О. Левицька, В. І. Лемішевський, Л. Г. Ловинська, С. В. Свірко, Н. І. Сушко, І. Б. Стефанюк, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова та інші.

Мету публікації визначено в дослідженні проблемних питань щодо механізму впровадження ЄПР в облікові системи суб’єктів державного сектору.

Затверджений наказом міністерства фінансів №1203 від 31.12.2013 р. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга – номер синтетичного рахунку, третя – ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 – розпорядники бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 3 – державний бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки органів Казначейства), четверта цифра – номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0). План рахунків включає розділ I «Балансові рахунки» (класи 1–8) та розділ II «Позабалансові рахунки» (клас 9 та клас 0) [1].

Очевидно, що затверджений Єдиний план рахунків суттєво відрізняється від діючих і застосовуваних насьогодні планів рахунків різними суб’єктами держсектору (План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, уточнений Наказом Міністерства фінансів України № 1163 від 25.11.2014; План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; План рахунків бухгалтерського обліку, за яким працюють державні цільові фонди). Кожен з перелічений планів має власну специфіку та певним чином відрізняється від інших, особливо витратною частиною. Головне, що їх об’єднує, – це розподіл активів на необоротні та оборотні, а зобов’язань на довгострокові та короткострокові за окремими класами. Натомість при розробці нового Єдиного плану, як засвідчує його структура, окремі класи рахунків включають як необоротні активи, так і оборотні. Так, Клас 1. Нефінансові активи поряд із балансовими рахунками основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів містить балансові рахунки, передбачені для обліку виробничих запасів, виробництва та інших нефінансових поточних активів. Клас 2. Фінансові активи включає рахунки як довгострокової дебіторської заборгованості, так і поточної дебіторської заборгованості. Типовий для діючих Планів Клас. Гроші, розрахунки та інші активи у ЄПР представлений двома окремими класами рахунків: Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів та Клас 4. Розрахунки.

Такий підхід у побудові плану рахунків доводить, що за ціль було вибрано забезпечення комплексного, зумовленого специфікою фінансово-господарської діяльності суб’єктів держсектору, а отже, ефективного управління та контролю за використанням активів суб’єктів держсектору. Він демонструє актуальну потребу врахування факту ресурсної обмеженості в умовах сьогодення.

Реалізація реформи бухгалтерського обліку в державному секторі дозволить удосконалити систему управління державними фінансами та забезпечити транспарентність даних фінансової звітності в державному секторі і можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн [4].

Очевидно, що сьогодні є дуже нагальним питання виваженого державного регулювання як гаранта фінансово-економічної безпеки країни. Ефективне управління фінансовими ресурсами держави можливе за умови дієвої, прозорої і оперативно контрольованої системи бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Список використаних джерел:

1.       Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2014 року №1163). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=406361&cat_id=384845.

2.       Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів від 16 січня 2007 р., №34. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article/main?art_id.

3.       Про затвердження Стратегії модернізації системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів від 17.10.2007 р. № 888-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-р.

4.       Сушко Н. І. Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. І. Сушко, Л. В. Гізатуліна. – Режим доступу : http://n-auditor.com.ua/ uk/component/na_archive/459?view=material.