Гайдаш А. Ж.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

Впровадження інновацій на підприємствах сфери послуг є дуже складним завданням. Впровадження можливе при умові функціонування ефективної підсистеми, яка забезпечила б пошук, впровадження та оцінку ефективності інновацій на підприємстві, тобто механізму інноваційного розвитку. Але більшість розроблених вітчизняними дослідниками механізмів інноваційного розвитку не завжди відповідають тим проблемам, з якими стикаються підприємства сьогодні.

В сучасній економічній літературі ще не існує єдиного концептуального підходу до тлумачення суті поняття «механізм інноваційного розвитку». Дослідники наголошують лише на тому що, механізм інноваційного розвитку – це підсистема підприємства, отже, він повинен формуватись як і всі системи – з компонентів і зв’язків між ними відповідно до цілей [2].

Отже, механізм інноваційного розвитку підприємств сфери послуг – це певний комплекс взаємопов’язаних між собою елементів, які регулюють та стимулюють проведення якісних, ціленаправлених, незворотних змін на підприємствах сфери послуг шляхом здійснення перетворень інноваційного характеру.

Виділяють такі основні складові механізму інноваційного розвитку підприємства сфери послуг, які включають організаційний, економічний, фінансовий, правовий та інформаційний механізм, що дозволяють визначати ефективну стратегію інноваційного розвитку підприємства й забезпечують адаптацію інновацій до ринкових умов (рис. 1).

Організаційний механізм повинен забезпечувати появу інновацій, фінансовий механізм – створити умови для фінансування інноваційної діяльності, а економічний механізм повинен забезпечити процес комерціалізації інновацій і їхній подальший розвиток.

Правова складова механізму покликана формувати єдину систему нормативних актів, які визначають права та обов'язки усіх учасників процесу впровадження науково-технічних досягнень.

Інформаційна складова механізму інноваційного розвитку є однією з основних. Якщо інновації на підприємстві здійснюються без знання про тенденції технологічного розвитку галузей-покупців, про новітні наукові та технологічні

Подпись: Рис. 1. Складові механізму інноваційного розвитку підприємств сфери послуг  (Авторська розробка за даними [1; 2; 4])Подпись: Складові механізму інноваційного розвитку підприємств сфери послугПодпись: ОрганізаційнаПодпись: ЕкономічнаПодпись: ФінансоваПодпись: ПравоваПодпись: ІнформаційнаПодпись: Удосконалення  законодавчо-  нормативної базиПодпись: законівПодпись: нормативівПодпись: Удосконалення  системи оподаткуванняПодпись: Єдиний інформацій¬ний простірПодпись: Розвиток баз і банків данихПодпись: Актуальна довідкова і  консультант¬ська інформа¬ціяПодпись: Охорона прав  інтелектуальної  власностіПодпись: Економічне стимулюван¬ня інновацій¬ної діяльностіПодпись: Мотивація інноваційних процесівПодпись: Прогнозуван¬ня і плану-вання розвиткуПодпись: Фінансування інноваційної діяльності підприємствПодпись: Комерціаліза¬ція іннова¬цій¬них розробокПодпись: Джерела фінансування інноваційної діяльностіПодпись: Об’єкт інноваційної діяльностіПодпись: Суб’єкт інноваційної діяльностіПодпись: Контроль керівництва підприємства у сфері інноваційної діяльностіПодпись: Організація інноваційних процесівПодпись: Діагностика науково-технічного потенціалуПодпись: Розробка інновацій у сфері послугПодпись: РинковаПодпись: попитПодпись: пропозиціяПодпись: конкуренціяПодпись: інфраструктураПодпись: Складова безпекиПодпись: Науково-методичнаПодпись: ІнтелектуальнаПодпись: Техніко-технологічнаПодпись: Ресурснаimage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


досягнення, які потенційно можуть входити в сферу інноваційних інтересів підприємства, то інноваційний процес має високі шанси бути відірваним від реальності, а отже й вплив його на конкурентоспроможність буде відсутнім.

Дієвий механізм інноваційного розвитку підприємств починається з ефективних організаційних кроків, які є основою механізму інноваційного розвитку.

Перш за все, це стосується створення й підтримки умов для інноваційного розвитку на підприємстві шляхом: сприяння впровадженню інноваційних технологій і випуску інноваційних послуг, продуктів; формування трансферу технологій; забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання; сприяння у організації та проведенні конференцій та семінарів по інноваційним і науково-технічним питанням у галузі транспорту; проведення моніторингу інноваційної діяльності транспортних підприємств [1].

В основу побудови механізму інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, покладені наступні принципи:

 1. –       взаємоузгодженості – передбачає координацію діяльності, інноваційно-інвестиційного процесу підприємств сфери послуг;
 2. –       адаптивності – здатність миттєво реагувати на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, враховуючи потреби користувачів в оновленні технологій надання послуг;
 3. –       реалістичності – відповідність можливостей підприємств сфери послуг їхньому ресурсному, інноваційно-інвестиційному та фінансовому потенціалу;
 4. –       ефективності – можливість підприємств сфери послуг виробляти та реалізовувати послуги, задовольняючи потреби споживачів, досягаючи максимальних кінцевих результатів при мінімумі витрат [3].

Результатом застосування даного механізму є досягнення такого рівня інноваційного розвитку, який дозволить підприємствам послуг здійснювати свою діяльність в зовнішньому середовищі найкращим способом в порівнянні з конкурентами за показниками. Нормальне функціонування всіх складових даного механізму можливе за рахунок взаємопов’язаної, злагодженої роботи всіх складових.

Основою побудови механізму інноваційного розвитку підприємств сфери послуг повинен бути клієнтоорієнтований підхід, який передбачає впровадження інновацій з врахуванням фінансових, матеріальних можливостей та соціальних, психологічних, культурних потреб споживачів.

Список використаних джерел:

 1. 1.             Гращенко І. С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг / І. С. Гращенко // Економіка, Фінанси, Право. – 2011. – №9. – С. 22–26.
 2. 2.             Кучерявенко С. Ю. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг / С. Ю. Кучерявенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – №1. – С. 44–47.
 3. 3.             Сікірніцька І. А., Кучерук С. С. Перспективи розвитку сфери послуг в Україні / І. А. Сікірніцька, С. С. Кучерук // Інноваційна економіка. – 2013. – №5. – С. 164–165.
 4. 4.             Череп А. В. Фактори інноваційного розвитку підприємств України / А. В. Череп // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – №6. – С. 65–67.