Годзь Ю. В., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

Сучасні умови розвитку економіки України вимагають посилення інноваційної активності підприємств, через те, що суб’єкти господарювання, які займаються впровадженням інновацій мають більші конкурентні переваги на ринку та вищий рівень прибутку. У зв’язку з цим існує нагальна потреба формування та запровадження інноваційної моделі розвитку задля виходу України з економічної кризи та забезпечення високих та стабільних темпів економічного зростання нашої держави у майбутньому.

Проблемам управління інноваційним розвитком підприємств присвячені праці багатьох вчених-економістів, серед яких варто відзначити О. І. Амошу, А. С. Гальчинського, В.М. Геєця, С.М. Ілляшенка, Н.В. Краснокутську, Т. Пашуту, А.А. Пересаду, В. П. Семиноженка, Р. А. Фатхутдінова та ін.

Усі ринкові процеси в нашій державі повинні здійснюватись за допомогою інноваційних технологічних змін, через те, що нагромаджений капітал не матиме можливості знайти позитивної економічної мотивації у старій технологічній структурі та повинен втілитися у нові удосконалені виробництва, створити нові галузі, які в змозі змінити структуру економіки України. Зазначимо, що одним із найважливіших показників, що характеризують інноваційну сферу держави, є частка інноваційно-активних підприємств.

Згідно даних Державної служби статистики України питома вага підприємств, що займаються інноваціями серед загальної кількості вітчизняних підприємств у 2000 році становила 18%, потім у 2006 році відбулося їх зниження до 11,2%, проте починаючи з 2007 року даний показник почав збільшуватись та у 2013 році становив 16,8%. [1]

Необхідно констатувати той факт, що серед тих підприємств, що займалися інноваційною діяльністю не всі займалися саме впровадженням інновацій. Так, у 2000 році питома вага підприємств, що впроваджували інновації становила 14,8 %, у 2006 році цей показник становив 10 %, а у 2013 році – 13,6 %. Результати проведеного аналізу наведені на рис. 1.

Доцільно зазначити, що найбільшу кількість нових технологічних процесів за аналізований період 2000-2013 рр. було впроваджено у 2011 році (2510 процесів), а найменшу кількість нових технологічних процесів в Україні було впроваджено у 2006 році – 1145 процесів. У 2013 році даний показник становить 1576 процесів [1].

Отже, частка підприємств, які впроваджували інноваційні продукти за період 2000–2013 рр. є значно нижчою за частку підприємств, що займалися інноваційною діяльністю. Це пояснюється тим, що на етапі виведення інноваційного продукту чи послуги на ринок підприємства зіштовхуються з низкою проблем (нестача власних коштів, недосвідченість, суперечність вітчизняного законодавства, пов’язаного з інноваційною діяльністю, недоліки у методиці оцінки інноваційних проектів, низький рівень державної підтримки, бюрократія з боку державних службовців тощо) [2].

 

inage

Рис. 1. Динаміка питомої ваги підприємств, що займалися інноваційною діяльністю

та впроваджували інновації в Україні за період 2000-2013 рр., %[1]

 

Таким чином, до основних заходів забезпечення інноваційного розвитку підприємств України, на нашу думку, доцільно віднести: впровадження змін на законодавчому рівні, які стосуються системи пільг та стимулів у сфері інноваційної діяльності; створення інноваційної інфраструктури, яка буде здатна забезпечити ефективне використання науково-технічного потенціалу вітчизняних підприємств; розвиток та посилення дії фінансово-кредитних інститутів (інноваційні фонди, венчурні компанії та ін.), що забезпечують безперервність фінансування інноваційних проектів; вивчення майбутніх потреб у нових товарах та послугах за допомогою використання сучасних маркетингових концепцій; активізація міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва; раціональне використання інноваційних технологій та виробництв, які забезпечують випуск якісної та конкурентоспроможної продукції; співробітництво та обмін досвідом із закордонними підприємствами; підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності підприємств через створення та підтримку розвитку бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів трансферу технологій на державному рівні тощо. Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню рівня інноваційної активності підприємств України.

Список використаних джерел:

  1. 1.             Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua
  2. 2.             Куніна Д. М. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j= efektyvna-ekonomika&s=ua&z=3673