Кінчак К. М., д. е. н. Грабчук О. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ТА РЯДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

 

На етапі формування та розвитку ринку страхування, зокрема лайфового, важливим є аналіз тенденцій у страховій діяльності країн з розвиненим ринком страхування життя. Останнім часом ринок страхування життя України поступово набирає обертів: нарощується обсяг страхових операцій, покращується якість страхового продукту, посилюється роль страхових компаній у розвитку національної економіки загалом. Хоча це зростання є досить повільним та нерівномірним, важливо з’ясувати потенціал розвитку ринку страхування життя та використати світовий досвід для нарощення обсягів відповідних фінансових ресурсів в країні.

Орієнтація на досвід та напрямки розвитку у відповідній сфері ряду європейських країн, зокрема, є корисним, враховуючу активне прямування України до асоціації з Європейським Союзом. Адже приведення страхової діяльності у відповідність з принципами, нормами та законами ведення страхового бізнесу в ЄС є невід’ємною умовою ефективної співпраці, покращення страхових стандартів, підвищення довіри населення та підприємців, зростання позитивного впливу страхової діяльності на економіку країни загалом.

Загальний обсяг страхових премій світу з 2011 до 2013 року виріс на 1,6%, при цьому, частка в них премій зі страхування життя протягом даних трьох років складала близько 57%. В Україні за цей час обсяг страхових премій зріс на 2,6%, однак частка премій зі страхування життя складала лише від 6 до 9%.

До країн з найбільшим надходженням страхових премій у 2013 році входили США (27,13% світових премій), Японія (11,45%), Великобританія (7,1%), Китай (5,99%) та Франція (5,49%). Вагомим є той факти, що частка премій зі страхування життя у загальному обсязі страхових премій цих країн склали відповідно 42%, 79,5%, 67,6%, 54,7% та 62,9%. Водночас в Україні страхові премії складали 0,08% світових премій, а частка премій від страхування життя 8,6%. Враховуючи, кількість населення України (44,29 млн чол.), Франції (66,26 млн чол.) та Великобританії (63,74 млн чол.), розуміємо, що частка премій зі страхування життя в Україні є незначною. Страхування життя в Україні є досить не розвиненим та не поширеним явищем, що потребує, перш за все, докорінних змін і перетворень у вітчизняному трактуванні ринкової економіки як такої. Високі показники премій зі страхування життя розвинених країн забезпечуються досить високим розвитком третього рівня пенсійної системи, тобто недержавного пенсійного забезпечення, що на вітчизняному ринку є рідким явищем.

  Страхові премії, зосереджені у резервах        страхових компаній є міцним та ефективним джерелом інвестицій в економіку країни. Отже, розвиток ринку страхування, та ринку страхування життя зокрема, є потенційним резервом значних фінансових вливань у вітчизняну економіку, що на даному етапі розвитку України, мали б силу важеля позитивних зрушень та перетворень у соціально-економічному розвитку держави. Таким чином, уряду необхідно зокрема:

Таким чином, тенденції розвитку світового ринку страхування життя, дають змогу визначити пріоритетні напрямки розвитку страхування в Україні, яке, в свою чергу, є одним з ключових елементів ефективної моделі ринкової економіки, що застосовується у розвиненому світі.

 

Список використаних джерел: