Кукурудзяк Л. В.

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій (Україна)

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Посилення нестабільності зовнішнього середовища потребує здійснення підприємством безперервних інноваційних процесів. Інноваційна діяльність вимагає нових знань про ринки, продукцію, технології, ресурси і т. д., що виводить нематеріальну складову в діяльності підприємств на якісно новий рівень. Нематеріальні активи виступають основним об'єктом управління в інноваційному розвитку підприємств та є джерелом створення конкурентних переваг.

Мета дослідження полягає в оцінці інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Вінницької області та місцем в ній нематеріальної складової, що визначає необхідність формування нового підходу до управління нематеріальними активами підприємств.

Експансія нововведень на сучасному етапі розвитку вимагає нових підходів до управління саме нематеріальними активами підприємств. Вміння продукувати нові ідеї, впроваджувати їх у виробничі, організаційні та управлінські процеси дозволить підвищити науково-технічне забезпечення підприємств та їх рівень конкурентоспроможності.

У Вінницькій області в 2013 р. інноваційну діяльність здійснювали 55 підприємств, це на 8 більше ніж у 2011 р. та на 5 в порівнянні з 2012 роком, а їх частка у кількості обстежених підприємств зросла з 15,8% 2011 р., 18% – 2012 р. до 19,4% . На переробну промисловість припадає 99,3% від загальної кількості інноваційно активних підприємств Вінницької області, з неї на виробництво харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів припадає 35,3%, що 9,8% більше ніж на машинобудівні підприємства [1, с.  94].

Загальна кількість інвестицій у інноваційну діяльність підприємств у 2013 році склала 694,9 млн грн. На придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 690,5 млн грн, що складає 99,4% від загального обсягу. На фінансування внутрішніх науково-дослідних розробок – 1,0 млн грн, зовнішніх – 0,8 млн грн, що відповідно складає по 0,1% від загального обсягу інвестицій [1, с.  99].

За 2011-2013 роки інноваційною діяльністю займались 72 підприємства, 78% з яких вкладали кошти в придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, 22,2% займались підготовкою та навчанням персоналу, 16,7% здійснювали внутрішні науково-дослідні роботи [1, c. 94].

Щодо передових виробничих технологій, а також використанням раціоналізаторських пропозицій займалось 28 підприємств і організацій Вінницької області. У 2013 році на створені об'єкти інтелектуальної власності було видано 26 охоронних документів, з них: 7 на винаходи та 19 на корисні моделі [1, с. 116]. Більшість половини з них використовується на підприємствах переробної промисловості. Загалом на підприємствах області використовували 233 передові виробничі технології, що на 16,5% більше ніж у попередньому році.

У 2013 році 11 підприємств області використовували у виробництві об'єкти права інтелектуальної власності: 14 винаходів, 179 корисних моделей, 43 промислових зразки [1, с. 116]. Окрім того 4 організації області за звітний період використали 99 раціоналізаторських пропозицій, чисельність авторів цих пропозицій становила 77 осіб [1, с. 134]. Як свідчать результати досліджень найбільша частка нематеріальної складової в інноваційній діяльності підприємств області зосереджується в харчовій промисловості і виникає необхідність управління нематеріальними активами з метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств та їх ринкової вартості.

В. І. Щелкунов та Г. В. Жаворонкова [2] відзначають необхідність створення відокремленої системи управління нематеріальними активами у зв'язку з широким спектром форм та видів інтелектуальної власності підприємства, розширенням функцій управління нематеріальними активами, значною кількість структурних підрозділів підприємства, що приймають участь в управлінні такими специфічними активами, рівнем росту ризиків у зв'язку з недобросовісною конкуренцією.

Д. М. Куніна [3, с. 210218] звертає увагу на те, що нематеріальні активи виступають основою ефективної інноваційної діяльності підприємств, де відзначається, що різні групи нематеріальних активів мають різний вплив на інноваційну діяльність підприємства. Новий підхід до управління взаємопов'язується з «ефектом мультиплікації» суть якого в визначенні оптимального терміну використання, протягом якого на основі вже існуючих об'єктів нематеріальних активів доцільно створювати новий ряд нематеріальних активів.

З метою використання інноваційних підходів до управління та нематеріальних активів, як стратегічного ресурсу, пропонуємо створити модель інтелектуальної системи управління нематеріальними активами на основі моніторингу та підходів об'єктно-орієнтованого аналізу. Особливістю запропонованої системи управління є можливість швидкого реагування, аналізу та допомоги прийняття певних управлінських рішень в умовах швидкої зміни внутрішнього і зовнішнього середовища суб'єктів господарювання.

 

Список використаних джерел: