Лебідь К. П., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вінницька область – регіон високого інноваційного потенціалу дружніх до людини технологій. Аграрна направленість промисловості області, переважання сільського населення над міським є визначальними особливостями області. Ці фактори повинні бути основними елементами переваги перед іншими регіонами України і мають стати визначальними для створення сприятливого інноваційно- інвестиційного клімату. Виходячи з цих природних і соціальних особливостей, такий сценарій розвитку області передбачає надання переваги розвитку агропромислового сектора та залучення в цей сектор новітніх технологій, необхідних для покращання умов праці людини, зниження техногенного навантаження на природу, створення екологічно чистих продуктів, відтворення екологічної рівноваги в біосфері області. Такий напрям технологій можна назвати «дружнім» до людини. Щоб область не стала економічно залежною, як сировинний придаток до індустріально-розвинених областей, залучення інвестицій буде проводитись з врахуванням пріоритетів, які передбачають впровадження нових організаційних форм кооперації в аграрно-промисловому бізнесі [1]. Економічна природа інноваційної діяльності полягає у тому, що інновація є чинником економічного зростання, способом і стимулом розвитку підприємництва. Під інноваційною діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові і комерційні дії, що реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. До інноваційної діяльності належать також дослідження і розробки, не пов'язані прямо з підготовкою конкретної інновації. Під інновацією треба розуміти введення у використання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару або послуги) або процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу діяльності підприємства, організацію робочих місць або зовнішніх зв’язків. Використання інноваційних продуктів і технологій має скласти основу конкурентної боротьби як на світовому, так і на вітчизняному ринках. На сучасному етапі посилюється конкуренція і підвищуються вимоги споживачів, тому постійні нововведення мають стати одним із чинників отримання конкурентних переваг. Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що підприємства, здійснюючи інноваційну стратегію, нарощують обсяги виробництва та реалізації, підвищують продуктивність праці, і, як наслідок, збільшують прибутки. Потреба в постійному оновленні асортименту продукції та технології її виготовлення змушує вводити наукові й проектні розробки в систему діяльності підприємств, орієнтуючи їх на прискорення інноваційних процесів. Подальше зміцнення економічного потенціалу України висуває нові вимоги до забезпечення конкуренто спроможності її регіонів як на внутрішньому, так і міжнародних ринках товарів і послуг. Тому завдання створення стійкої регіональної соціально-економічної системи, зорієнтованої на найповніше задоволення потреб населення, потрібно зважувати на основі нарощування ресурсного потенціалу шляхом впровадження інноваційної моделі розвитку регіонів, зокрема Вінниччини [2].

У 2010 р. інноваційною діяльністю у промисловості займались 45 підприємств, що на 15,4% більше, ніж у 2009 р., а їх частка у кількості обстежених підприємств збільшилася з 12,2 до 14,7%. Найбільша кількість інноваційно активних підприємств припадає на переробну промисловість (93,3% від кількості інноваційно активних підприємств по області), з неї – на машинобудування та виробництво харчових продуктів та напоїв (по 31,1%). Загальний обсяг інноваційних витрат на технологічні інновації склав 90,1 млн грн. Найбільша частка витрат (97,8%) була здійснена підприємствами переробної промисловості. Основний напрямок інноваційної діяльності – це розробка і впровадження у виробництво нових технологічних процесів та впровадження інноваційних видів продукції. Оновленням продукції займалися 54,1% інноваційно активних промислових підприємств, з них 13,5% впроваджували нові види машин, устаткування, приладів та апаратів, 59,5% впроваджували нові технологічні процеси. За цей період освоєно виробництво 65 видів інноваційної продукції, з яких 10 (15,4%) – це нові види техніки. В 2010 р. було впроваджено 39 нових технологічних процесів, з яких 13 є маловідходними, ресурсозберігаючими, придбано 19 нових технологій. Серед інноваційно активних підприємств 32 реалізовували інноваційну продукцію. Для 14 (43,8%) з них продукція була новою тільки для підприємства, для 23 (71,9%) – новою для ринку. За 2010 рік виручка, яка отримана від реалізації інноваційної продукції, становить 309,2 млн грн, що складає 2,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції [3].

Тож Вінницька область займає середні показники в Україні за загальним рівнем господарського розвитку, поступаючись індустріалізованим регіонам сходу, але випереджаючи більшість центральноукраїнських та західноукраїнських областей.

 

Список використаних джерел:

1.       Козловський С. В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / С. В. Козловський. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=178.

2.       Шарко В.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Вінниччини / В. В. Шарко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 141–146.

3.       Головне управління статистики у Вінницьцій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vn.ukrstat.gov.ua