Лотоцький Б. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Глибока й масштабна інформатизація людської діяльності сприяє суспільному розвитку, процесам оперативного розповсюдження інформації, взаємної інтеграції виробництва, науки, культури й освіти. Діяльність підприємств видавничо-поліграфічної галузі в Україні як складова частина інформаційної сфери, попри всі складності та суперечності розвитку на сучасному етапі, відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, формуванні її політичної культури, духовності та водночас є свідченням національно-культурного відродження українського народу, активізації його підприємницького начала. Відродження національного видавничого підприємництва та його головних засад є свідченням істотних соціально-економічних трансформацій [3].

Розвиток економіки будь-якої країни найбільшою мірою залежить від наявності та ефективності господарської діяльності підприємницьких структур. Саме вітчизняні підприємці переживаючи нелегкі части, політичної нестабільності, жорсткої зовнішньої конкуренції та інші труднощі заклали фундамент ринкової економіки України та найбільшою мірою доклали зусиль щодо поступового формування нового суспільного устрою.

Грунтуючись на твердженні науковців, що поліграфія є дзеркалом економічного та суспільного розвитку країни, визначимо основні тенденції та проблеми розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України упродовж останніх кількох років [1–2]:

– оскільки видавнича справа (КВЕД 22.1) та поліграфічна діяльність (КВЕД 22.2) належать до обробної промисловості, то доречною буде інформація, що упродовж 2008–2012 р. кількість підприємницьких структур обробної промисловості щорічно зростала в середньому на 3,16 %, а у 2013 р. відносно 2012 р. відбулося їх зменшення на 0,89 %;

– зазначені тенденції цілком відповідають і видавничій справі, оскільки середньорічний темп приросту упродовж 2008–2012 рр. на рівні 5,6 % був перерваний спадом у 2013 р. на 1,26 %;

– виключно позитивною можна вважати динаміку кількості підприємств поліграфічної діяльності, адже середньорічний темп приросту упродовж 2008–2013 рр. сягнув рівня 5,17 %;

– доречним буде також пояснення, що у 2013 р. частина підприємств у фінансовій звітності змінили свої КВЕД, що також певним чином вплинуло на загальну кількість підприємницьких структур з певного виду діяльності;

– попри зазначене, у 2012 р. загальна кількість підприємств видавничо-поліграфічної галузі становила 5953, а у 2013 р. – 5934, тобто на 0,32 % менше;

– у 2013 відбулися незначні зміни у кількісному складі, але по суті вони стали продовженнями тих процесів, які мали місце в попередніх періодах: зростання кількості підприємств приватної форми власності і поступове зменшення підприємницьких структур інших форм власності. Наочним прикладом цієї тези може бути видавнича справа, оскільки у 2013 р. порівняно із 2012 р. відбулося зменшення кількості підприємств на 37, в т. ч. за рахунок державних – на 25 та комунальних – на 140, при одночасному збільшенні приватних на 128;

– доречним буде також твердження, що в подальшому зберігаються тенденції до збільшення чисельності малих приватних підприємств як у видавничій справі, так і в поліграфічній діяльності.

За результатами проведеного дослідження будуть доречними наступні висновки:

– тенденції у розвитку видавничо-поліграфічної галузі частково збігаються із загальноекономічними процесами, можливо, за винятком лише поліграфічної діяльності, кількість підприємств якої має чітку тенденцію до зростання упродовж 2008–2013 рр.;

– як у видавничій справі, так і у поліграфічній діяльності, найвищий темп приросту характерний для малого бізнесу;

– побудовані рейтинги кількості підприємств за окремими видами діяльності дозволили визначити центри розвитку вітчизняної поліграфії: м. Київ, Львівська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Луганська області.

 

Список використаних джерел:

1.       Дурняк Б.Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд : монографія / Б. Дурняк, А. Штангрет, О. Мельников. – Львів : УАД, 2013. – 274 с.

2.       Дурняк Б. Тенденції розвитку підприємства у видавничо-поліграфічній галузі України (2008–2013) / Б. Дурняк, А. Штангрет, О. Мельников // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – С. 3.

3.       Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва : монографія / Л. А. Швайка. – Львів : Українська академія друкарства, 2012. – 432 с.

4.       Штангрет А. М. Окремі аспекти збитковості вітчизняної поліграфії / А. М. Штангрет, Б. В. Дурняк, О. В. Мельников // Принт плюс. – № 6. – 2007. – С. 22–23.