Максімчук О. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Динаміка інноваційного розвитку підприємств транспортної сфери

 

Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України. Ефективне функціонування державної транспортної системи та включення її у європейську та світову транспортні мережі сприяє вирішенню найважливіших завдань сьогодення та дозволяє збільшити обсяги міжнародних перевезень.

Україна має вигідне географічне положення, особливо з точки зору транспортних перевезень. Вона є з’єднувальною ланкою між Європою та Азією, через Україну проходять основні автомобільні шляхи та залізничні колії, газотранспортні магістралі. Нажаль зараз транспортна галузь дуже слабко розвивається або навіть згасає – у 2013 р. зменшилося і фінансування цієї сфери, і обсяги реалізованих послуг.

Засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їхньої реалізації в Україні визначає Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [1], який при цьому спирається на законодавство щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та про державні цільові програми. Законом визначено стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2012-2021 рр., серед яких у транспортній сфері на найближчі 10 років є освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, авіа- і суднобудування.

З метою поетапного забезпечення реалізації визначених Законом стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2012-2016 рр. затверджено середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного (Постанова Кабінету міністрів України №294 від 12.03.2012 р. [2]) і галузевого (Постанова Кабінету міністрів України №397 від 17.05.2012 р. [3]) рівнів, якими визначено наступні напрями розвитку транспортної системи:

  1. –        створення та розвиток швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів;
  2. –        оновлення та розвиток якісних характеристик рухомого складу, розвиток прогресивних технологій ремонту;
  3. –        створення нових поколінь техніки і технологій в авіа- та суднобудуванні;
  4. –        створення та впровадження інформаційних та навігаційних систем нового покоління;
  5. –        розбудова міжнародних транспортних коридорів та модернізація інфраструктури, електрифікація окремих напрямків залізниць України;
  6. –        розвиток транспортної логістики [4].

Для аналізу інноваційного розвитку підприємств транспортної сфери в першу чергу необхідно оцінити обсяги перевезення вантажів за усіма видами транспорту (рис. 1).

З наведеної динаміки, можна зробити висновок, що у загальному обсязі перевезення вантажів за 2006-2013 рр. найбільший відсоток перевезень було здійснено автомобільним транспортом. Обсяги перевезення вантажів у 2012 р. склали 1853 млн т, у 2013р. обсяги перевезень вантажів порівняно з 2012 р. зменшилися на 0,9% і становили 1837 млн т. При чому обсяги капітальних інвестицій транспортних підприємств мали позитивну динаміку лише у 2010-2012 рр., у 2013 році ситуація погіршилася: розмір капіталовкладень зменшився на 42%, це має негативний наслідок для забезпечення інноваційного розвитку галузі.

 

image

Рис. 1. Динаміка перевезення вантажів за видами транспорту за 2006-2013 рр.

 

image

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій підприємств транспортної сфери

за 2010-2013 рр.

 

Транспортна галузь відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та якості життя населення. Разом із тим, використання транспорту супроводжується зростанням істотних явищ, які негативно впливають на якість життя населення та розвиток природного та соціального середовища: посилення енергетичних проблем, збільшення заторів у великих містах, забруднення довкілля. Проведений аналіз основних показників вантажних перевезень та капітальних інвестицій транспортних підприємств показав, що загалом діяльність транспорту має позитивну динаміку, окрім 2013 р., а отже, створюється необхідне підґрунтя щодо можливості їх інноваційного розвитку.

Отже, інноваційний розвиток транспортних підприємств – це насамперед їх постійний економічний розвиток, тобто розвиток, що забезпечує оновлення рухомого складу, зростання якості транспортних послуг, зростання обсягів перевезень та підвищення їх конкурентоспроможності.

 

Список використаних джерел:

1.       Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» №3715-VI від 08.09.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3715-17.

2.       Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 рр.» №294 від 12.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF.

3.       Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012–2016 рр.» №397 від 17.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/397-2012-%D0%BF.

4.       Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації транспортно-дорожнього комплексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/1303