Музика А. Є., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Світова криза та політичні події в Україні спричинили ситуацію стримування інноваційного розвитку нашої держави, зокрема Київської області. Розглядаючи цю проблему, варто зазначити, що впродовж останніх років керівництвом держави ухвалено велику кількість нормативних документів, спрямованих на підвищення результативності інноваційної діяльності підприємств, однак більшість з них не вдалося в повному обсязі реалізувати в реальній економіці. У цих умовах виникають економічні суперечності між інтересами держави та підприємствами, орієнтованими на інноваційний шлях розвитку. Інноваційна активність промислових підприємств Київської області впродовж останніх років не тільки залишається на низькому рівні, а ще і має негативну тенденцію [2].

Загалом, Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП) належить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України. Протягом останнього десятиліття частка ВРП Київщини в загальнодержавному показнику постійно зростала, а структура в розрізі видів економічної діяльності постійно змінювалась. Характерною особливістю Київщини є її багатогалузева економіка з переважанням сфери послуг.

Однак, в зовнішньоторговельному балансі область має негативне сальдо. В умовах нестабільного законодавства, низького інвестиційного рейтингу України та браку фінансово-інвестиційного капіталу, існує ризик зниження ділової активності в регіоні. В економіці області переважають застарілі технології, низький рівень інвестицій і відносно невелика частка продукції з великою доданою вартістю [1].

У зв’язку з цим Київська обласна державна адміністрація та Київська обласна рада за сприяння Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розробляють План реалізації (на 2015–2017 роки) до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року [1].

Одною з ключових цілей стратегічного планування регіонального розвитку є стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки. Для зростання економічного потенціалу та конкурентоспроможності регіону має бути забезпечено організаційне та просторове поширення інновацій, спрямування інформації, технологій та інших інноваційних знань безпосередньо суб’єктам господарювання.

Для країн, що розвиваються, прямі іноземні інвестиції донедавна були найефективнішим інструментом стимулювання розвитку та впровадження сучасних технологій, інноваційних змін та вдосконалень. Проте, якщо іншим країнам Східної Європи вдалося зміцнити свій потенціал і залучити іноземний капітал, то Україна через корумповану систему влади та нестабільну внутрішню ситуацію не змогла створити умови, сприятливі для прямих іноземних інвестицій. Ті самі чинники не сприяли надходженню й внутрішніх інвестицій.

Ціла низка чинників сприяє залученню іноземного та вітчизняного капіталу для здійснення інвестицій: низька вартість праці, розмір ринку, можливість виходу на Схід та Азію, близькість до ЄС, природні ресурси та високий інтелектуальний та освітній потенціал населення.

Натомість інші чинники – недосконалість нормативно-правової бази, низький захист інвестицій, незадовільний рівень банківських послуг, відсутність ефективного судочинства, корупція на всіх рівнях, – роблять Україну непривабливою для іноземного та внутрішнього бізнесу й це поширюється на її регіони.

Загальна структура капітальних інвестицій у Київській області за видами економічної діяльності засвідчує, що за останні 8 років найбільш інвестиційно привабливими галузями були промисловість, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство, транспорт та зв'язок, сумарна питома вага яких становить 94,1% загальнообласного обсягу інвестицій. Водночас, технологічна структура капітальних інвестицій у Київській області показує позитивну динаміку збільшення питомої ваги витрат на придбання машин і обладнання.

Для досягнення економічного зростання продовжена робота щодо поліпшення інвестиційної привабливості Київщини для залучення інвестицій, які будуть спрямовані на технологічну модернізацію економіки області, забезпечення активізації інноваційних процесів на підприємствах, де виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості, повноцінного використання потенціалу науки на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства. Важливою складовою є залучення вітчизняного капіталу до розвитку підприємництва та підприємств малого та середнього бізнесу, а також забезпечення самозайнятості [1].

Очікується, що поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій призведе до збільшення обсягів експорту, що покращить зовнішньоторговельний баланс області і створить умови для виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції для експорту.

Реалізація стратегічної цілі у середньостроковій перспективі має дати такі результати, як створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційний розвиток існуючих підприємств, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки, створення нових робочих місць, підвищення доходів населення, розвинутий малий і середній бізнес, диверсифікація експортних ринків збуту.

 

Список використаних джерел: