Осока А. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

 

В сучасному світі ми постійно знаходимося в оточенні ризику і одним із найбільш дієвих способів захисту є страхування.

Як засвідчує аналіз історії та сучасного становлення інституту страхування, воно є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування, як один із вагомих сегментів страхового ринку, може стати дієвим елементом механізму поновлення порушених майнових інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ. Це позитивно вплине на зміцнення фінансів держави.

Майновому страхуванню його сучасності та розвитку в Україні присвячено праці багатьох науковців, таких як Шевельов С., Базилевич В. Д., Борисова В. А., Внукова Н.

Майнове страхування – це галузь страхової діяльності, у якій об’єктом захисту виступає майно в різноманітних його видах [1]. Як відомо, переважну частину національного багатства всіх країн світу становить майно підприємств різних форм власності. Зі зміною форм власності на основі приватизації державного майна в зв’язку з економічною реформою в Україні важливою проблемою стала мінімізація підприємницького ризику, забезпечення захисту бізнесу від загроз та ризиків.

Майнове страхування займає найбільшу частку страхового ринку України за обсягами страхових премій та виплат. Розвиток даної галузі відносно страхування фізичних та юридичних осіб в Україні знаходиться на низькому рівні, але позитивні тенденції усе ж існують.

Нерідко на бізнес впливають непередбачені обставини і та явища, так як стихійні лиха, пожежі і крадіжки, що негативно впливає на відтворювальний процес, оскільки матеріальні носії основних і оборотних засобів істотно пошкоджуються. Щоб забезпечити відшкодування збитків, потрібні грошові резерви. Світовий досвід довів, що найекономнішою формою страхового захисту є страхування майна.

Розвиток страхового ринку України стримують такі негативні явища в сфері економіки:

  1. –     низькі теми трансформації та реструктуризації реального сектора економіки;
  2. –     значна частка тіньової економіки;
  3. –     збиткова діяльність багатьох підприємств;
  4. –     наявність прихованих монопольних утворень [2, c. 94].

Також існують інші проблеми, що перешкоджають розвитку страхуванню майна в Україні: низький рівень доходів населення, невисокий рівень страхової культури, зниження рівня страхових виплат компаніями, зменшення кількості укладених договорів, невиконання деякими страховиками своїх зобов’язань, вивільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, неможливість повернення коштів страхових резервів, які були розміщені на депозитних рахунках банків внаслідок кризи.

З метою перетворення майнового страхування в ефективну та необхідну складову частину ринкової економіки та життя кожної української родини необхідно на законодавчому рівні вдосконалити механізм функціонування страхового ринку в Україні; привести національне законодавство, що регулює відносини на ринку страхових послуг, у відповідності до стандартів Європейського Союзу.

Досягти цієї мети можна за умови здійснення наступних заходів:

- збільшення чисельность працюючих на ринку страхування спеціалістів, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів;

- впроваджування зарубіжних досвід організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку;

- вдосконалювання бази інформаційного забезпечення функціонування страхового ринку

- прийняття спеціальних законів, чітко регламентувати діяльність страхових організацій.

Особливе значення у формуванні повноцінного страхового ринку в Україні має розробка і реалізація діючої державної політики в сфері страхування та удосконалення державного страхового нагляду.

Таким чином, удосконалення механізму функціонування ринкової економіки України нероздільно пов’язане з удосконаленням страхового захисту підприємницької діяльності, в тому числі і захисту майна виробників. Механізм майнового страхування потребує адаптації до сучасних вимог економічного життя із врахуванням найбільш ефективних зразків світового досвіду.

 

Список використаних джерел: