Пасека Д. В., д. е. н. Гринько Т. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

На сьогоднішній день сфера послуг формує ядро постіндустріальної економіки і у багатьох аспектах визначає її основні макроекономічні параметри, тому можна стверджувати, що обов’язковою умовою успішного і результативного розвитку будь-якої держави є розвиток сфери послуг.

Сфера послуг – це система галузей народного господарства, продукти, споживча вартість яких виражається в наданні зручностей. У сфері послуг праця в речах не матеріалізується. Процес виробництва послуг, зазвичай, збігається зі споживанням [1]. Сфера послуг як особливий, відокремлений вид економічної діяльності з’явилася ще на ранніх етапах розвитку людства. Сфера послуг до середини ХХ ст. вважалася другорядною економічною діяльністю, переломний момент стався в епоху науково-технічного прогресу. У сучасних економічних умовах вирішальну роль у підвищенні ефективності функціонування підприємств сфери послуг відіграють інновації, активне впровадження яких дозволить суб’єктам господарювання забезпечити стійкі темпи розвитку та посилити конкурентні позиції на вітчизняному та світовому ринках. Разом з тим, розробка та ефективне використання інновацій потребує збільшення обсягів інвестування підприємств. Таким чином, дослідження інноваційної діяльності підприємств сфери послуг та обґрунтування інноваційного розвитку є надзвичайно актуальним.

Інноваційнимє розвиток, що спирається на безупинний пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [3].                 

Основні переваги інноваційного шляху розвитку полягають у наступному: підтримання необхідного рівня прибутку; зниження виробничих витрат; підвищення конкурентоспроможності товарів; можливість створення додаткових джерел грошового потоку і, отже, вартості акцій; підтримання конкурентоспроможності на ринку.

Якщo пopiвняти iннoвaцiї у сфеpi пoслуг з виpoбництвoм нa свiтoвoму piвнi, тo визнaчимo, щo чaсткa кoмпaнiй, пpoпoнуючи пoслуги, якi звiтують пpo свoю iннoвaцiйну дiяльнiсть, склaдaє вiд бiльше нiж 55% у Нiмеччинi дo пpиблизнo 25% в Iспaнiї. Oднaк, пpaктичнo в усiх кpaїнaх-членaх, у сектopi пoслуг чaсткa iннoвaцiйних кoмпaнiй (тoбтo iннoвaцiйний oб'єм кoмпaнiй в сектopi) сеpед всiєї кiлькoстi кoмпaнiй цьoгo сектopу нижче зa кiлькiсть iннoвaцiйних пpoмислoвих пiдпpиємств. В Нiмеччинi, нaпpиклaд, пpo впpoвaдження iннoвaцiй звiтувaли 65% пpoмислoвих пiдпpиємств у пopiвняннi з 55% у сектopi пoслуг; в Iспaнiї iннoвaцiйними були мaйже 40% пpoмислoвих пiдпpиємств i лише 25% у сфеpi пoслуг [2].

Інновації у сфері послуг спрямовані на розробку нових послуг, їх вдосконалення, розширення сфери їх застосування, забезпечення послугами, а також удосконалення та впровадження методів виробництва та надання послуг. А інновації у виробничій сфері - це технології, за допомогою яких можна виробляти продукцію, розробляти нову продукцію і використовувати її, а також у створенні нового продукту або товару. Здійснюючи інноваційний розвиток підприємства сфери послуг, дуже важливо знати, які чинники здатні загальмувати або прискорити інноваційний процес.

На інноваційний розвиток підприємств сфери послуг впливає ряд чинників, які сприяють розвитку інновацій або перешкоджають їх запровадженню. Серед чотирьох груп внутрішніх чинників вирішальний вплив на інноваційний розвиток підприємств сфери послуг має економічний фактор, що характеризує здатність підприємств до інноваційного розвитку (ступінь фінансування інноваційних проектів, розвиток матеріально-технічної бази, кваліфікаційні кадри тощо).

Організацію інноваційної діяльності підприємств у сфері послуг має забезпечити досягнення загального бачення пропозиції послуг на споживчому ринку; встановлення стратегічних пріоритетів у перетворенні даної сфери; розробка стратегії діяльності підприємств у тривалій перспективі; створення системи комунікацій, орієнтованої на реалізацію послуг; формування інноваційного персоналу; впровадження системного контролінгу процесів розвитку послуг на споживчому ринку. Це дасть змогу укріпити конкурентні позиції, створить умови для розширення ринку послуг і переваги підприємств учасників даної сфери.

В Україні поки що інноваційні процеси в економіці не набули вагомих масштабів, кількість підприємств, які впроваджують інноваційні процеси, зменшується і становить наразі 12-14%, що менше в 3-4 рази, ніж в інноваційно розвинутих країнах. Маже третина коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю обладнання, в той час як на придбання прав на нову інтелектуальну власність або на проведення НДДКР витрати значно менші. Перспективність впровадження інноваційних процесів у сфері послуг пояснюється тим, що саме завдяки ним ми можемо вийти на новий рівень, заявити про себе як розвинену державу, яка здатна позиціонувати себе як прихильну світовим стандартам якості надання послуг, здатною «помірятись силами» з конкурентами.

Список використаних джерел: