К. е. н. Рахман М. С., Осадча А. О.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Тенденції розвитку ринку будівельних послуг України

 

Будівельна галузь є важливою та комплексною галуззю народного господарства. Важливість для економіки можна пояснити тим, що при наданні будівельних послуг використовуються продукти та послуги інших галузей господарства. Процес будівництва створює велику кількість робочих місць не тільки в основній галузі, але й в супутніх.

Будівельні послуги – це діяльність, яка є комплексом правових та організаційних заходів, а будівництво – це виконання конкретних робіт [1; 2]. Будівництво розподіляють на три основні види: будівництво будівель, будівництво споруд та окрема категорія – спеціалізовані роботи (рис. 1).

Будівельні послуги є своєрідним «лакмусовим папірцем» стану економіки країни – одні з перших реагують на кризові ситуації. Експерти вважають, що глибину кризи або навпаки висоти економічних підйомів можна, в першу чергу, спостерігати в будівельній галузі.

Загальна площа житла на українському ринку за 2013 рік склала 11217 тис. м2, а темпи росту – 104,4 % до попереднього року. При оцінюванні об’ємів будівництва житлових будівель використовують загальну площу житла [4], яка складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. Найменший показник прийнятого в експлуатацію житла спостерігається у 2009 році. В цей період будівництво скоротилося близько на 40 %, що викликано світовою економічною кризою 2008-2009 років. В цей період більшість інвесторів «заморозили» поточні проекти, але пожвавлення вже спостерігається у наступному році (рис. 2).

image

Рис. 1. Класифікація будівництва за КВЕД [3]

 

image

Рис. 2. Динаміка обсягу загальної площі житла прийнятого в експлуатацію

за місцем будівництва у 2007-2013 рр., тис. м кв. [4]

 

Будівельна продукція є гарним середовищем для інвестицій. Одним з показників розвитку будівельної галузі є об’єм капітальних інвестицій, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. Середній рівень капітальних інвестицій на ринку України за останні сім років склав 31762,43 млн. грн. Найбільший об’єм спостерігався у 2013 році і склав 41567 млн. грн., а найменший у 2009 – 18052 млн грн (рис. 3). Найнижчі темпи росту капітальних інвестицій спостерігалися у 2009 році і склали усього 50,8%, а найвищі (159,18%) – у 2010 році, коли вплив світової фінансової кризи зменшився. Результати вірогідного, оптимістичного та песимістичного прогнозу отримані методом екстраполяції майже співпадають та не мають явних розривів, тому що відхилення складає усього 413 тис. грн, що може свідчити про стабільність розвитку капітального інвестування у житлове будівництво України наступні три роки, якщо єдиним фактором впливу буде час.

 

image

Рис. 3. Прогноз обсягу капітальних інвестицій на ринку України на 2014-2016 рр. методом екстраполяції, млн грн

 

Український ринок будівельних послуг тільки розвивається і має широкий спектр перспектив для подальшого розвитку та росту. Але також присутні наявні проблеми та загрози, які перешкоджають позитивним рухам у будівельній галузі.

Найслабшими сторонами будівельного ринку є корумпованість державних органів з оформлення документації та присвоєння земель, непостійність фінансових потоків, низький рівень входу нових компаній на ринок, низька маркетингова діяльність, застарілість технологій, низька якість будівельних матеріалів, несприятлива політика оподаткування, зниження доходів населення та купівельної спроможності.

Проект розвитку ринку будівельних послуг України може складатися з наступних складових, при послідовному виконанні яких рівень розвитку буде поступово підвищуватися (рис. 4).

 

image

Рис. 4. Проект розвитку будівельних послуг в Україні

 

Будівельна галузь – комплексна галузь, яка дає поштовх до розвитку народного господарства в цілому. Капітальне будівництво будівель та споруд покращує матеріально-технічну базу підприємств та добробут населення. Ринок будівельних послуг України має суттєві проблеми, але одночасно широке коло перспектив їх вирішення. Будівельна галузь потребує розумних управлінських рішень та залучення інвестиційного капіталу.

 

Список використаних джерел:

1.       Господарський Кодекс України // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page

2.       Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці у будівництві N 175 [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_094

3.       КВЕД-2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/ KVED2010/SECT/KVED10_F.html

4.       Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua