К. е. н. Конєва І. І.

Сумський національний аграрний університет (Україна)

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Впродовж останніх років агропромисловий комплекс працює нестабільно, спостерігається значне зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, збільшення показників зношеності основних фондів та виснаженості землі, скорочується поголів’я худоби, птиці; під загрозою знаходиться весь генетичний фонд в рослинництві та тваринництві, загострюється ресурсна та фінансова незбалансованість. Слід зазначити, що ці процеси відбуваються на тлі загальнодержавної економічної та фінансової кризи. В умовах сьогодення агропромислове виробництво гостро потребує інвестиційних вкладень, але не в змозі їх залучити як за об’єктивних, так і за суб’єктивних причин. При цьому, одним із ефективних джерел залучення капіталу може бути портфельне інвестування як засіб залучення та акумулювання коштів для екологізації агропромислового виробництва. Тому дослідження, що проводяться у цьому напрямі, актуальні на будь-якому етапі розвитку економіки, а в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів набувають особливу цінність як в теоретичному, так і практичному аспектах.

 Діяльність агропромислових підприємств зорієнтована на виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції без застосування пестицидів, гербіцидів та мінеральних добрив, тому що споживачі надають перевагу такій продукції, незважаючи на більш високі ціни на неї. В цьому випадку подальший розвиток портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва можливий лише за умов дієвості фінансового механізму та застосуванні відповідного фінансового інструментарію [2].

Сучасний стан агропромислового виробництва в Україні потребує розробки дієвого механізму, який забезпечив би подальший розвиток портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва. Важливість вирішення цієї проблеми зумовлюється не тільки реальним незадовільним станом навколишнього природного середовища, але й залежністю фінансових результатів діяльності аграрних підприємств від якості довкілля. На рис. 1 представлено складові елементи такого механізму та напрями їх взаємовпливу.

Рисунок  

Рис. 1. Фінансово-економічний механізм портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва

 

Зупинимося на детальному розгляді кожного з елементів структури даного механізму. Виконання забезпечувальної функції покладається на комплекс інформації, до якого можна віднести інформацію, що надходить у результаті надання фінансової звітності; моніторингу довкілля; інформація, на основі якої можна розрахувати показники ресурсного забезпечення планів розвитку підприємств, оцінити доцільність інвестиційної діяльності; звіти про виконання робіт та заходів по збереженню ґрунтів; маркетингова інформація; інформація щодо технологічних інновацій тощо.

Інформація, що надходить з різних джерел, з часом змінює свій характер та зміст. Враховуючи таку особливість, існує нагальна потреба в удосконаленні та розширенні діючого нормативно-правового та методичного забезпечення. Нормативно-правові акти є ґрунтовною основою адміністративного управління, яке, у свою чергу, передбачає здійснення контролю за дією економічних важелів.

  Дієвим важелем у процесі портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва має бути його спрямованість на підвищення економічної ефективності господарської діяльності з урахуванням вимог щодо отримання екологічно чистої продукції. Інвестиції мають проводитися для придбання природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій. З огляду на те, що передбачається придбання новітніх прогресивних технологій, інвестиційній діяльності у такому разі можна надати статус інноваційної. А одним з пріоритетних напрямків має бути інвестування з метою підвищення родючості ґрунтів [3].

Отже, розроблений фінансовий механізм портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва, який розглядається як сукупність методів та важелів екологічної та економічної оцінки як всього агропромислового виробництва та його потенціалу є важливим для управління процесом інвестування в агропромисловому виробництві та сприяють розвитку портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва.

 

Список використаних джерел:

1.  Борейко І. П. Оцінка інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки / І. П. Борейко // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 74–79.

2.  Бохан А. В. Інноваційно-інвестиційні чинники екологізації підприємництва / А. В. Бохан // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С.21–26.

3.  Жарун   О. В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах регіону / О. В. Жарун // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 83-87.

4.  Стецюк П. А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподар­ських підприємств : монографія / П. А. Стецюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 386 с.