К. е. н. Євтушенко Г. В., Пастухова Н. В.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Невід’ємною рисою будь-якого підприємництва, в тому числі і туристичного бізнесу, є ризики, які розрізняються причинами виникнення, широтою дії та іншими показниками, але їх об’єднує одне – негативні наслідки, які настають після їх виникнення.

Розглядаючи такий вид підприємництва, як туристичний бізнес, необхідно відзначити, що він є одним з найбільш ризикованих видів діяльності у сфері надання послуг, внаслідок чого збільшується число ризикових випадків, характерних лише для цього виду діяльності.

Вивченням цієї теми займається багато дослідників, тому існують різні визначення ризику у туристичній діяльності (табл. 1).

Таблиця 1. Визначення категорії «ризик туристичної діяльності»

Автор

Визначення

1

Школа І. М.

Ризик у туристичній діяльності – це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або витрат, якщо прийняте управлінське рішення не здійсниться, а також якщо при прийнятті цих рішень були допущені прорахунки чи помилки [6]

2

Вітлінський В. В.

Ризик у туристичній діяльності слід розглядати як ймовірність настання втрат або збитків внаслідок неправильної реалізації прийнятих управлінських рішень, нездійснення якихось заходів під дією різних передбачуваних, але яких неможливо було уникнути, чи непередбачуваних факторів, або якщо при прийнятті цих рішень були допущені помилки чи прорахунки [2, c. 25]

3

Білецька І. М.

Ризик туристської діяльності – ймовірність нещасного випадку (аварії) або захворювання учасників туристичних заходів внаслідок впливу на них факторів ризику [1, c. 85]

4

Луконіна Д. Є.

Ризик в туристичній діяльності – це ймовірність виникнення невизначеності щодо недоотримання очікуваних доходів або можливих збитків, пов'язана з виробництвом, реалізацією або споживанням туристичних послуг [4]

5

Кудла Н. Є.

Ризик в туристичній діяльності – це суб'єктивна оцінка такого результату і обумовлених ним доходу або втрат. Джерелом ризику є невизначеність господарської ситуації, що виникає через безліч змінних факторів і випадковостей, неповноти інформації про туристичному ринку, а також особливостей особистості підприємців [3]

 

Управління ризиком – це практична діяльність з пом’якшення впливу негативних наслідків ризиків на керовану систему, яка передбачає розроблення різних заходів, що сприяють усуненню можливих негативних наслідків ризику [3].

Аналіз інформації щодо розвитку світового туризму дозволяє систематизувати фактори ризику туристично-рекреаційного комплексу шляхом об’єднання їх в 4 групи [5]: соціально-політичні, макроекономічні, науково-технічні та природні фактори. Дані фактори доповнюються внутрішніми загрозами, які впливають на стійкість функціонування туристичних підприємств. Ці загрози охоплюють всі сторони економічної та комерційної діяльності туристичних підприємств і проявляються у ході основних виробничо-технологічних процесів підприємств туристично-рекреаційного комплексу, у фінансово-інвестиційної та управлінської діяльності, при взаємодіях з туристами та економічними контрагентами.

Спосіб реалізації підприємством основних завдань являє собою процес управління ризиком, який охоплює три послідовні процедури (рис. 1).

Рисунок 

 Рис. 1. Процес управління ризиком туристичної діяльності

 

Ідентифікація та оцінка ризику становлять інформаційний ґрунт вибору адекватних методів його контролю. Контроль ризику слугує обмеженню можливих втрат і примноженню потенційних переваг, які є наслідком реалізації ризику. Предметом зацікавлення є лише ті види ризику, якими можна маніпулювати за наявних засобів підприємства і відповідно до його завдань. Вибір методів контролю та їх впровадження має бути доповнений тривалим трансфером інформації про явища, які відбуваються у підприємстві та його оточенні.

Рисунок

Рис. 2. Методи управління ризиком [4]

 

У випадку невизначеності туристичне підприємство робить різні кроки, які мають на меті уникнути небажаних наслідків прийняття рішення за відсутності знань. У сучасній практиці застосовують декілька способів (методів) зменшення ризику: уникнення ризику завдяки неучасті у ризикованому заході; набуття додаткової інформації (купівля або самостійне отримання інформації); диверсифікація діяльності; передача частини ризику іншим особам і організаціям завдяки страхуванню бізнесу і працівників; страхування у страхових компаніях; самострахування [3].

Враховуючи сучасні тенденції міжнародної туристичної діяльності, а також зростання рівня ризиків, важливими завданнями є застосування ефективних методів управління ризиками (рис. 2).

Таким чином, ризики впливають на економічний розвиток туристичної індустрії і можуть досить істотно обмежувати рівень туристичної активності. Розробка системи внутрішніх і зовнішніх факторів, а також організаційно-економічного механізму управління ризиками дозволяє ефективно вирішувати багато проблем господарської діяльності туристичних підприємств.

 

Список використаних джерел:

1.  Білецька І. М. Організація підприємницької діяльності у туризмі : навч. посіб. / І. М. Білецька, І. Ф. Карташевська, О. В. Плугарь ; за заг. ред. С. Ю. Цьохли; Таврій­ський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 244 с.

2.  Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В. В. Вітлінський, П. І. Верчено. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.

3.  Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник [Електронний ресурс] / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com

4.  Луконіна Д. Є. Туризм та культурна спадщина : Межвузівський зб. наук. праць [Електронний ресурс] / Д. Є. Луконіна, Т. В. Черевичко. –  Видавництво Саратівського університету, 2004. – 248 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_tourism/tour_risk.htm

5.  Овчаров А. О. Риск-менеджмент на туристичних підприємствах [Електронний ресурс] / А. О. Овчаров, П. П. Мирошкин, М. П. Степанова // Підприємництво. – 2010. – № 6 Вип. 2 (161). – С. 79–84 – Режим доступу : http://www.creativeconomy.ru/articles/10887/

6.  Школа І. М. Розвиток туристичного бізнесу : навч. посіб. [Електронний ресурс] / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, О. П. Корольчук. – Режим доступу : http://tourlib.net/ books_ukr/shkola3-3.htm