К. е. н. Морщенок Т. С., Фалько К. І.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

На сьогоднішній день дуже багато підприємств знаходяться у кризовому стані: погіршуються фінансово-економічні показники діяльності, втрачаюся конкурентні позиції на ринку тощо. Це в свою чергу призводить у подальшому до їх збанкрутування, що не сприяє розвитку економіки країни в цілому. Тому своєчасним стає антикризове управління, що передбачає виявлення перших ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, ефективного їх подолання, а також ліквідацію негативних їх наслідків з метою забезпечення у майбутньому життєдіяльності суб’єкта господарювання в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Передусім виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління – це рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [1].

Основними відмінностями, що притаманні антикризовому управлінні, які виділив В. Родченко, є [2]:

1) головною метою є забезпечення стійкого становища на ринку та стабілізація господарсько-фінансового становища підприємства за будь-яких економічних, політичних і соціальних метаморфоз в країні;

2) негайна та дійова реакція на істотні зміни зовнішнього середовища на підставі заздалегідь розроблених прогнозів, альтернативних варіантів розвитку ситуації;

3) застосування управлінських інструментів, що дають змогу усунути як тимчасові ускладнення, так і розв’язати інші назрілі проблеми підприємства;

4) базування на постійних і послідовних інноваціях в усіх ланках та сферах діяльності підприємства;

5) застосування таких управлінських і фінансових механізмів, які здатні подолати труднощі з найменшими витратами навіть у складній ситуації.

Головним завданням антикризового управління є розробка й реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних чинників, що впливають на підприємство та призводять до кризового стану. Перелік цих антикризових заходів має відображатися в антикризовій програмі підприємства.

Антикризова програма та план антикризових заходів мають задовольняти таким вимогам:

- забезпечувати комплексне вирішення питань фінансового оздоровлення та відновлення працездатності цілісного організму підприємства;

- бути підпорядкованим стратегічним інтересам підприємства в цілому;

- бути привабливими для зовнішніх інвесторів та забезпечувати залучення зовнішніх коштів, необхідних для їх здійснення;

- встановлювати цілі, які кількісно вимірюються та можуть контролюватися;

- містити рішення, що усувають існуючі проблеми і загрозу для функціонування підприємства;

- конкретизувати завдання в розрізі структурних підрозділів та функціональних служб підприємства;

- передбачати змістовні (кількісні та якісні) наслідки запропонованих заходів, можливі терміни їх отримання [3].

Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких удаються сьогодні сучасні підприємства, найпоширенішими та найактуальнішими можна назвати: скорочення витрат; горизонтальна й вертикальна інтеграція; аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів; жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат; перегляд організаційної структури на предмет виключення зайвих рівнів управління; оптимізація технологічних процесів; жорсткість кадрової політики [1].

Таким чином, основними особливостями антикризове управління є: специфічність мети здійснення та управлінського інструментарію; ресурсні та часові обмеження; орієнтація на розв’язання проблем та мінімізацію втрат; інноваційний характер. Реалізація на підприємстві розробленого комплексу заходів антикризового управління сприятиме вирішенню певного переліку проблем та забезпеченню його ефективного існування у довгостроковій перспективі. В свою чергу успішна реалізація антикризових заходів стає можливою лише за умови використання комплексного підходу до визначення кризової ситуації на підприємстві, за допомогою використання спеціальних методів і прийомів управління процесами попередження та ліквідації кризи. Це дозволить сформувати ефективну систему антикризового управління на підприємстві.

Список використаних джерел:

1. Жадько А. О. Антикризове управління підприємством: сутність, етапи здійснення та основні антикризові заходи [Електронний ресурс] / А. О. Жадько. – Режим доступу: http://intkonf.org/zhadko-ao-antikrizove-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-etapi-zdiysnennya-ta-osnovni-antikrizovi-zahodi/.

2. Родченко В. В. Концептуальні підходи до проблеми побудови системного антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / В. В. Родченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_2/ Rodchenko_210.htm.

3. Круглянко А. В. Особливості розвитку підприємств Чернівецької області в умовах кризи [Електронний ресурс] / А. В. Круглянко, Т. О. Чепко. – Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v4/NV-2010-V4_14.pdf