Омельченко О. С., Андрієнко А. О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА БАЗІ ІНТЕГРОВАНОГО НЕЧІТКОГО МЕТОДУ

В умовах фінансових криз все більшої актуальності набуває пошук нових методів оцінки можливих ризиків. У зв'язку з цим розробка комплексних анти­кризових заходів стала однією з пріоритетних цілей у підприємницькій сфері. Для формування планових заходів щодо забезпечення стабільного розвитку під­приємства необхідні сучасні інформаційні технології, що дозволяють оціню­ва­ти рівень стійкості до негативних змін в економіці країни.

Авторами запропоновано алгоритм діагностики стану підприємства, який поєднує методи кореляційного аналізу, метод лінгвістичного аналізу еконо­міч­них факторів [1], та матричний метод Недосєкіна [2].

Під час вибору множини показників та оптимізації кінцевої вибірки вини­кає питання щодо відсіювання показників, що не впливають на кінцевий ре­зуль­тат. Це досягається шляхом подвійного визначення кореляції між елементами цієї множини: спочатку між елементами початкової вибірки коефіцієнтів, а потім – між елементами кінцевої вибірки та інтегральним показником стану підприємства.

При побудові класифікатора виникає проблема конфігурації функцій на­лежності на множині термів лінгвістичної змінної. Для цього пропонується ви­користати лінгвістичний аналіз економічних факторів.

Для визначення інтегрального показника використовується матричний метод Недосєкіна.

Таким чином процедура діагностування представляється як низка етапів [3], що узагальнюють основні операції обробки фінансових даних:

1) вибір найсуттєвіших показників, які мають відношення до стану, що обчислюється;

2) кореляційний аналіз між елементами для відсіювання зайвих показників;

3) введення лінгвістичних змінних і нечітких підмножин;

4) виконання лінгвістичного аналізу економічних факторів. На даному етапі аналізуються галузеві показники для отримання гістограм, на основі яких і здійснюється побудова класифікаторів;

5) коригування отриманих класифікаторів;

6) застосування кроків 3–7 нечіткого алгоритму [2];

7) застосування матричного методу для визначення інтегрального показника стану підприємства;

8) відсіювання показників, що не впливають на значення інтегрального показника. Проведення другої частини кореляційного аналізу між елементами множини та інтегральним показником.

На основі розробленого методу діагностики стану підприємства запропо­но­вано інформаційну технологію, що представляє собою сукупність методів, про­грамних і технічних засобів, що забезпечують збір, збереження, редагу­вання, обробку, виведення та розповсюдження інформації.

Технологія містить модуль збору інформації; модуль діагностики; модуль розрахунку базових показників (БП) та модуль нечітких обчислень.

Дана технологія є частиною управління процесом реструктуризації і по­криває етапи збору інформації та діагностування процесу. Тому модулю діаг­ностування також доступна інформація, що поступає на шину повідомлень від зовнішніх аналітичних та облікових систем. На рис. 1 зображено спрощену ча­сову діаграму, що ілюструє порядок виконання дій для обчислення інтег­раль­ного показника стану (ІП).

Запит розрахунку одного чи більше ІП від клієнта адресується модулю діагностики, де на основі типу отриманих ІП визначаються БП, що входять до їх складу, після чого до модуля розрахунку БП адресується запит на розрахунок показників. Якщо БП вже були розраховані і збережені до сховища даних раніше, то просто вивантажуються звідти та отримуються модулем діагностики. Використовуючи фаззифікацію модуля нечітких обчислень значення БП стають нечіткими і використовуючи матричний метод відбувається розрахунок ІП.

Рис. 1. Діаграма активності для процесу обчислення ІП

Рис. 1.  Діаграма активності для процесу обчислення ІП

Метод апробовано під час визначення трьох ІП (загроза банкрутства, пер­с­пективність та конкурентоспроможність) для ВАТ «Броварський завод кому­нального устаткування» за 2009 рік. Адекватність розрахунків та коректність висновків підтверджуються документально [4].

Таким чином запропоновано новий інтегрований нечіткий метод діагностики стану підприємства, перевагою якого є те, що на відміну від відомих методів, діагностує стан в умовах невизначеності та/або неповноти вихідної інформації, а впровадження розробленої інформаційної технології дає можли­вість своєчасно вжити необхідних заходів щодо реорганізації підприємства або деяких з процесів на підприємстві завдяки точній та різнобічній оцінці підприємства.

Список використаних джерел:

1. Недосекин А. О. Лингвистический анализ гистограмм экономических факторов / А. О. Недосекин, С. Н. Фролов // Вестник ВГУ. Серия: Экономика. – 2008. – № 2. – С. 48–55.

2. Бідюк П. І. Діагностування кризи як складова організаційно-економічного механізму реструктуризації / П. І. Бідюк, О. С. Омельченко // Бізнес Інформ. – Х.: ІНЖЕК, 2011. – № 10. – С. 72–76.

3. Кузнєцова Н. В. Інформаційна технологія аналізу фінансових даних на основі інтегрованого методу / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 1. – С. 22–33.

4. Відомості про припинення ВАТ «Броварський завод комунального устаткування» шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – публікація НКЦПФР від 21.04.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/db/irregular/59804