Вороніна Д. В., к. е. н. Шило В. П.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗАПАСАМИ У ПРОГРАМІ 1С: БУХГАЛТЕРІЯ

В умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом формування масштабів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система охоплює практично весь процес формування, опрацювання й переда­вання для потреб управління техніко-економічної інформації.

Розробка інформаційної системи для бухгалтерського обліку на рівні господарюючого суб’єкта вимагає попередньої розробки стратегії та формування концептуальних засад з врахуванням специфіки виробничо-господарської діяль­ності. Тому виникає необхідність надати деякі практичні рекомендації з використання програми 1С: Бухгалтерія для обліку операцій з запасами.

Відповідно до програми 1С: Бухгалтерія виробничі запаси відображаються: власні (рахунок 20 «Виробничі запаси») та отримані від замовника як давальницька сировина (забалансовий рахунок 022 «Матеріали, прийняті для переробки»).

При користуванні даним програмним продуктом метод оцінки запасів у бухгалтерському обліку користувач встановлює окремо для кожного підприємства в регістрі відомостей «Облікова політика (бухгалтерський облік)» [2].

Контроль складських запасів, деталізацію аналітичного обліку користувач встановлює для всієї бази в цілому за допомогою механізму «Настроювання параметрів обліку» на закладці «Аналітичний облік місця виникнення витрат» з огляду на вимоги обліку. Внаслідок цього встановлення відбувається зміна плану рахунків і, відповідно, інформації в проводках, тому не рекомендується змінювати значення параметрів у вже заповненій інформаційній базі. У ре­зуль­таті може бути втрачено частину інформації, або наявна інформація з ураху­ванням таких змін стане некоректною.

Якщо ж виникає потреба змінити настроювання, то для коректності інформації треба перепровести всі документи в інформаційній базі. При цьому необхідно враховувати, що можуть змінитись сумові показники, у тому числі і за минулі періоди.

Під час відображення операцій із запасами слід дотримуватись двох основних принципів роботи:

1. Правильна хронологічна послідовність документів руху товарноматеріальних цінностей (далі ТМЦ): номенклатурну позицію не можна продати або списати раніше оприбуткування. Тобто важливим є не те, в якій послідовності реєструють документи, а те, як їх відображають за датою та часом. Документи надходження мають бути зареєстровані раніше ніж документи вибуття зі складу.

2. Єдність значення аналітичних та облікових параметрів для операцій надходження і вибуття [3].

Порушення правильності хронологічної послідовності документів відбувається зазвичай у разі оформлення документів заднім числом. Якщо під час такого введення документ вибуття запасів реєструють раніше за документ надходження, то проблему може бути вирішено лише шляхом зміни часу або дати документів. Відновлення коректного обліку за партіями після всіх ви­правлень може бути досягнуто обробкою документа «Групове перепроведення» (меню «Сервіс»). Цю обробку рекомендується запускати наприкінці періоду перед формуванням звітності, хоча порядок її використання жорстко не регламентовано.

Якщо в документі вибуття ТМЦ (продаж, повернення постачальнику, списання на господарські потреби тощо) буде вказано значення параметрів, які не відповідають параметрам залишків запасів, документ не проводитиметься взагалі або результат проведення буде не коректним. Якщо контроль від’ємних залишків не вимкнено, то під час проведення перевіряють наявність залишків на момент вибуття з такими самими значеннями облікових параметрів, які зазначено в документі. За відсутності залишків запасів у потрібній кількості документ не проводиться з видачею відповідного повідомлення. Якщо ж доку­менти буде перепроведено без аварійних повідомлень, можна бути абсолютно упевненим щодо правильності сумової оцінки залишків і рухів ТМЦ [1].

При здійсненні процедури введення залишків ТМЦ використовують інформацію з: довідників «Номенклатура», «Склади (місця зберігання)» та регістрів відомостей «Рахунки номенклатури», «Ціни номенклатури».

Із впровадженням комп’ютерних інформаційних систем, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери та управлінці отримують численні переваги і виграє підприємство в цілому.

Тому під час проектування нової чи вдосконалення існуючої бухгалтерської системи потрібно максимально враховувати технічні, технологічні та організаційні особливості конкретних виробництв. Це доцільно робити ще на передпроектній стадії, в межах якої здійснюють опис необхідних для потреб управління інформаційних потоків, а також аналіз існуючих організаційної та функціональної структур кожного господарюючого суб’єкта зокрема.

Список використаних джерел:

1. Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 56.

2. Мачуга Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві / Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 35.

3. Шеремет О. 1С: Бухгалтерія Операції із запасами. Загальні правила / О. Шеремет // Бухгалтерія (додаток до газети «Бізнес»). – 2010. – № 21.– С. 62.