Джинджоян В. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ – ДЖЕРЕЛО ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Розвиток країн, що розвиваються та країн пострадянського простору ба­­гато в чому залежить від обсягів іноземного інвестування. Одним із на­прям­ків прямого іноземного інвестування до таких країн є ознайомлення із куль­турною спадщиною. Петриківський розпис є невід’ємним елементом куль­тур­­ної спад­щи­ни Дніпропетровської області та України в цілому. Пе­три­ків­ка та Петри­ківський розпис є цілим комплексом надбань ук­раїн­ського на­роду, який є вод­ночас культурною спадщиною світового значення.

Історія Петриківського розпису починається у XVIII столітті в одной­мен­­­­ному поселенні Петриківка. На початку ХІХ століття розпис поширився на пред­мети домашнього побуту, посуд, скрині. У 1936 році Олександр Ста­ти­ва відкрив у селі школу Петриківського розпису. Після Великої Вітчизня­ної Війни творче об’єднання «Петриківка» та експериментальний цех. На да­ний час Пет­риківський розпис є відомим не тільки на території України, а й да­леко за її межами, є візітівкою Дніпропетровської області та одним із ключових елемен­тів бренду Дніпропетровської області. Він є унікальним яви­щем ук­раїн­ського народного мистецтва, а тому можна вважати, що є культурною спад­щиною не тільки України, а й світу.

На даний час в Дніпропетровській області реалізуються декілька проек­тів разом з ЄС та Програмою розвитку ООН в галузі.

Розвиток туристичних послуг та галузей не пов’язаних із промисло­віс­тю в регіоні дозволить залучити додаткові іноземні інвестиції, які можна буде на­правляти на розвиток регіону в цілому. В 2011 році (станом на жов­тень) до Дніпропетровської області було залучено 8 млрд. $, що дає змогу вважати об­ласть – регіоном лідером із залучення іноземних інвестицій.

Дніпропетровська область має великий потенціал розвитку саме сфери по­слуг. Розвиток та збереження Петриківського розпису є яскравим прикла­дом того.

Основними іноземними інвесторами до Дніпропетровської області є:

Рис. 1. Країни найбільші інвестори до Дніпропетровської області (млн. дол.)

Рис. 1. Країни найбільші інвестори до Дніпропетровської області (млн. дол.)

Як можна побачити із наведеної діаграми, то найбільшими інвесторами до Дніпропетровської області є країни Європейського союзу. Як було зазначено, на даний час на території Дніпропетровської області реалізується проект разом з ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», цей проект передбачає інвестування Європейським союзом 23 млн. євро на розвиток міс­це­вих громад. Селище Петриківка є одним із 261 партнерського регіону проекту, де сільські громади об’єдналися задля поліпшення умов водо­поста­чан­ня, охо­ро­ни здоров’я, розвитку інфраструктури. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Євгенія Удода, успішний розвиток регіону прямо залежить від розвитку громад.

У 2012 році Україна подала на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє з ме­тою подальшого включення Петриківського розпису до репрезентативного не­матеріального списку культурної спадщини світу як «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне заняття живописом ХІХ–ХХІ ст.». Також у цьому році спільно із Дніпропетровською обласною радою та Мі­ніс­тер­ством іноземних справ України в контексті ініціативи України про надання Петриківському розпису статусу культурної спадщини ЮНЕСКО, Дніпро­пет­ров­ським національним музеєм імені Дмитра Яворницького та Дніпропетровським художнім музеєм була підготовлена та проведена виставка «Історія та су­часність Петриківського декоративного розпису».

В серпні 2012 року була проведена всеукраїнська виставка «Барвиста Ук­раїна, де були представлені досягнення України через окремі регіони. Від Дні­пропетровської області та брали участь більш ніж 60 підприємств та нау­кових установ області, що представили 72 різновиди продукції, товарів та по­слуг. Но­винкою виставці вперше була представлена «сенсорна карта» усіх міст та районів області, де можна отримати повну інформацію про соціально-еко­­но­мічний роз­виток, культурну спадщину, проекти, що реалізуються на обраній території.

Недостатня кількість інформації про міста, села і райони Дніпро­пет­ров­сь­кої області можна вважати гальмівним чинником ефективного розвитку екс­порт­ного потенціалу Дніпропетровської області. Отже, на наш погляд, знач­на увага повинна приділятися рекламній кампанії області як серед українців так і поза межами України.

Соціально-культурне середовище відіграє важливу роль у розвитку усіх галузей економіки країни, впливає на інвестиційний та бізнес клімат всередині України. Петриківський розпис є найбільшим культурним надбанням України та світу. Він є брендом Дніпропетровської області. Внесення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини світу, співпраця із Європейським союзом та подальший розвиток інфраструктури с. Петриківка та збереження самобутнього Петриківського розпису, популяризація його у світі дозволить розвивати в Дніпропетровській області нові галузі економіки, зо­крема туризм та «зелений туризм», що в свою чергу збільшить доходні частини як бюджету області, так і України в цілому. Такі заходи дозволять збільшити рівень видатків із бюджетів, підвищити заробітні плати в інших галузях еко­номіки, проводити модернізацію інших галузей тощо.