Журба Т. С., Журба Ю. І.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна Ліцей природничо-наукового навчання, м. Жовті Води, Україна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Загальні принципи відображення доходів підприємств в бухгалтерському обліку сформульовано у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» [3] (далі – П(С)БО 15). Норми цього Положення (стандарту) засто­со­вують­ся підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (да­лі – під­приємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та під­приємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). З другого боку, з метою оподаткування підприємства повинні визначати свої доходи згідно до вимог Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) [1]. Таким чином, актуальним є дослі­дити чим відрізняється склад доходів підприємства, що визначається згідно вказаних нормативних актів (табл. 1).

Таблиця 1. Склад доходів підприємства згідно П(С)БО 15 та ПКУ

Зміст статті

П(С)БО 15

ПКУ

1. Склад доходів підприємств

Доходи:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

д) надзвичайні доходи

Доходи:

а) дохід від операційної діяль­ності;

б) інші доходи

2. Визнання доходів підприємств

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

– покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення еконо­мічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюєтьсяобмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завер­шеності операції з надання послуг надату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї опера­ції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наяв­ності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;

- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не мен­­ше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань, та включає:

– дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди ко­мі­сіо­нера (повіреного, агента тощо).

Інші доходи включають:

– доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, про­центів, роялті, від володіння бор­говими вимогами;

– доходи від операцій оренди/лізингу;

– суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, су­ду;

– вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої плат­ником податку у звітному по­­датковому періоді, безнадійноїкредиторської заборгованості, крімвипадків, коли операції з надан­ня/отримання безповоротної фі­нан­сової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;

Продовження табл. 1

- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкоду­ван­ню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визна­ють­ся витратами звітного періоду.

Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’я­заної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерськогообліку 10 «Дебіторська заборгованість». Доходом визнається сума зо­бов’язання, яке не підлягає пога­шен­ню.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

- імовірне надходження економіч­них вигод, пов’язаних з такою операцією;

- дохід може бути достовірно оці­нений.

Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

- проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними ак­тивами;

- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

- дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату

– суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є плат­никами цього податку (в тому чис­­лінерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі пра­­возастосовувати ставки по­дат­ку.

– суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів;

– суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів;

– фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рі­шенням суду;

– суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/ покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку;

– суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державногосоціального страхування або бюд­жетів, отримані платником по­дат­ку;

 – доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;

– дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів;

– суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період пере­бу­вання такого платника на спро­щеній системі оподаткування, об­­ліку та звітності, з яких не бувсплачений єдиний податок, вклю­чаються до доходу (без ура­ху­вання сум податку на додану вар­тість, що надійшли у вартості та­ких товарів (виконаних робіт, наданих по­слуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації);

– інші доходи платника податку за звітний податковий період

Закінчення табл. 1

3. Дата виз­нан­­ня доходів під­приємств

Дохід визнається під час збіль­шен­ня активу або зменшення зобов’я­зання, що зумовлює зростання влас­ного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка до­ходу може бути достовірно визначена 

Доходи визначаються на під­ста­ві первинних документів, що підтверджують отримання плат­ником податку доходів, обов’яз­ковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених ПКУ.

Датою отримання інших дохо­дів є дата їх виникнення згідноз положеннями (стандартами) бух­галтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами ПКУ

4. Що не вклю­чається до скла­дудоходів під­приємств

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’яз­ко­вих платежів, що підлягають перера­хуванню до бюджету й позабюд­жет­них фондів.

2. Сума надходжень за договором ко­місії, агентським та іншим аналогіч­ним договором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати про­дукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в по­гашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного роз­міщення цінних паперів.

8. Сума балансової вартості валюти

Суми, відображені у складі до­ходів платника податку, не підля­гають повторному включенню до складу його доходів

Висновки. Загальні принципи обліку доході згідно П(С)БО 15 чітко сфор­мульовані і прості. Але не дивлячись на це, концепція визначення доходів згідно ПКУ [1; 2] досить складна. П(С)БО 15 не містить детальних вимог, а при сучасній діловій практиці це стає його недоліком. В деяких випадках не­пра­вильна інтерпретація стандарту може привести до спотворення звітної інформації.

Список використаних джерел:

1.  Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 13–17, ст. 112 [Електронний ре­сурс] // Відомості Вер­хов­ної Ради України. – 2011. – Режим досту­пу: http://www.rada.gov.ua

2.  Закон України від 05.07.2012 року № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового ко­дексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адмі­ніс­тра­­тивної реформи в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua