Кравець М. О., Олініченко І. В.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Для формування ринкової економіки в Україні необхідне виробництво конкурентоспроможної продукції та її реалізація на внутрішньому та зару­біжних ринках. Одночасно основною передумовою здійснення господарської діяльності більшості підприємств є достатній обсяг та раціональне викорис­тання виробничих запасів. Вирішення проблеми ефективного розвитку та зрос­тання виробничого потенціалу господарських підприємств потребує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути покладено фор­мування інформації про виробничі запаси підприємства. Тому розробка та впровадження основних напрямів підвищення ефективності господарської діяль­ності підприємств передбачає вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів, які забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Загальні питання обліку виробничих запасів висвітлені у працях відомих вітчизняних учених – економістів. Значну увагу їм приділяли Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Л. В. Жилкіна, З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, В. І. Єфі­менко, Г. Г. Кірейцев, В. Г. Лінник, В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С. Смоленюк [2]. О. М. Рибалко та О. В. Болдуєва досліджували вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах загалом. Проте пи­тання обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються актуальними та потребують нагального вирішення.

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність і раціональне використання виробничих запасів.

Так як на підприємстві залишаються все ще невирішеними питання щодо вдосконалення документації оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо нагальною постає проблема автоматизації їх облі­ку. Вирішен­ня цих питань полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекоменда­цій з удосконалення методики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при ви­бутті, методики проведення аналізу ефективного використання виробничих запасів, а також посиленні інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом [3].

Аналізуючи в цілому діяльність підприємства з обліку виробничих запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:

–  низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств;

–  невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів;

–  обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо [2].

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інфор­мації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського обліку.

Саме тому можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління виробничими запасами на підприємствах:

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління ви­роб­ничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням інфор­маційних технологій обробки економічної інформації;

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в уп­равлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів прове­дення інвентаризації виробничих запасів, оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від вдосконалення внутрішньо­господарської діяльності взагалі, а і від того, наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;

3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку вироб­ничих запасів;

4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;

5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів під­приємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення результативності його фінансово – економічної діяльності. Вирішення ком­плексу суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного управ­ління виробничими запасами є актуальним для більшості підприємств і по­требує подальших досліджень.

Список використаних джерел:

1. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія, прак­тика, перспективи / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 384 с.

2. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Приймачок; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 19 с.

3. Поплюйко А. М. Облік і аналіз використання виробничих запасів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / А. М. Поплюйко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 17 с.